Skip to main content

模具

 让成长一日千里的【行愿阁】群修行体系

 8个月前 (05-23)     22629     13

 恭请各位师父大德各个佛教团体群组爱国佛子用此咒加持此护国息灾法刀!后附加持法刀的感应!!

 1个月前 (12-09)     18771     17

用此模具可以一次造一千尊佛塔!(文中有可以大量方便安放佛塔的方法)

 1年前 (2020-12-18)     1706     3

能消业灭罪,超度、治病、求福、延寿、求姻缘、求富贵的【印沙塔法】

 2年前 (2020-04-16)     1164     2

无论你有什么病灾苦,掌握了这个修行方法,好像没有解决不了的问题和超度不了的

 2年前 (2020-04-13)     1265     0

1