Skip to main content

佩戴

 让成长一日千里的【行愿阁】群修行体系

 8个月前 (05-23)     22611     13

 恭请各位师父大德各个佛教团体群组爱国佛子用此咒加持此护国息灾法刀!后附加持法刀的感应!!

 1个月前 (12-09)     18761     17

此密咒印在身能得大自在能得他心通宿命通

 11个月前 (03-04)     1116     0

有此【转须弥指捻经筒】在手,富贵自在智慧随时修!

 1年前 (2020-08-07)     2640     4

法铃一响,黄金万两! 恢复透支的千疮百孔身体的快速简单有效的方法

 2年前 (2020-05-24)     3687     2

佩戴尊胜播经机的感应!

 2年前 (2020-04-16)     1233     2

1