Skip to main content
 行愿阁官方博客 » 共修解脱 » 成佛经咒

《佛说一切如来金刚三业最上秘密大教王经》

2020年10月29日6890

【佛说一切如来金刚三业最上秘密大教王经卷第一】


< 一切如来金刚三业最上甚深秘密中秘密诸佛大集会安住一切如来三摩地大曼拏罗分第一 >

如是我闻。一时佛住一切如来神通加持一切如来金刚三业一切如来正智出生变化清净境界。与不可数不可计一切佛刹须弥山量等尘数诸大菩萨众俱。其名曰金刚三昧菩萨。金刚身菩萨。金刚语菩萨。金刚心菩萨。金刚定菩萨。金刚最胜菩萨。金刚地菩萨。金刚水菩萨。金刚火菩萨。金刚风菩萨。金刚虚空菩萨。金刚色菩萨。金刚声菩萨。金刚香菩萨。金刚味菩萨。金刚触菩萨。金刚法界自性菩萨。如是等菩萨摩诃萨而为上首。是时有等虚空界一切如来。所谓大毗卢遮那金刚如来。阿閦金刚如来。宝生金刚如来。无量寿金刚如来。不空成就金刚如来。如是等一切如来。譬如胡麻。遍满虚空而无间隙。是诸如来。于虚空中一一出现。


尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。于大众中即入一切如来最胜自在大教三摩地。此三摩地。从一切如来庄严身入。于是三摩地中总摄一切如来身语心业。为大主宰。随顺一切所求义故。于一身中现诸影像作诸变化然复现本毗卢遮那佛身。从是身中出三摩地。由是变化故。即时出现佛眼菩萨。摩摩枳菩萨。白衣菩萨。多罗菩萨。如是等菩萨出生而住。又复出现色自性菩萨。声自性菩萨。香自性菩萨。味自性菩萨。触自性菩萨。如是等菩萨出生而住。


尔时世尊阿閦金刚如来。于诸如来清净境界周遍十方广大圆满大三昧耶大曼拏罗中。以加持愿力故如理安住。自性观达种种色像。出生变化无边佛云。四方周密无所间隙。于中出现本尊曼拏罗。广大庄严住诸佛前。如是出现已。即于一切如来身语心金刚三业一切如来大曼拏罗中。如理安住。


是时世尊大毗卢遮那金刚如来。阿閦金刚如来。宝生金刚如来。无量寿金刚如来。不空成就金刚如来。是诸如来。皆悉安住金刚菩提心。住菩提心已。即入一切如来现前安住金刚三摩地。


又复安住一切如来吉祥清净大金刚地。乃至尽虚空界一切众生。一切皆得金刚萨埵而为加持。复得一切如来最胜妙乐。


尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。从一切如来身语心金刚三业所生三摩地出已。即现大持明人。得一切如来大明加持安住。乃至普遍无边而悉加持此持明人。从佛世尊菩提心。出现其三面住诸佛前。时诸如来一一皆现。


是时世尊阿閦金刚如来等一切如来。从大毗卢遮那金刚如来心。出三摩地已。


各作是言:

大哉一切佛 悉转菩提心
安住诸如来 秘密胜无碍


又复世尊大毗卢遮那金刚如来。弹指召集一切如来。时诸如来即时出现真实三昧化诸宝云雨宝供具。供养世尊大毗卢遮那金刚如来。作是供养已顶礼恭敬咸作是言。世尊我等皆欲随自宣说一切如来秘密集会金刚精妙真实法门。


是时世尊。大毗卢遮那金刚如来。即赞是言。善哉善哉诸佛世尊。善作善说是大希有。所有一切修秘密行诸菩萨众。得未曾有。悉令了达秘密真实广大法门。断诸疑惑。如是功德最胜无比。所有一切如来众会。一切如来灌顶金刚身语心秘密三业。一切如来加持所作。一切如来金刚三昧出生正句。一切如来最极妙乐无上胜义。乃至一切如来智现前智因果等法。随自宣说今正是时。


尔时世尊阿閦金刚如来。受劝请已。即入一切如来大智光明阿閦金刚三摩地。从定出已住金刚三业。


宣说金刚部最上精妙自根本心大明曰:

唵(引一句)嚩日啰(二合)特哩(二合)俱(半音二)

 

说此大明时彼佛世尊。从一切如来身语心中。出现持明人。现黑白赤三种色相。与阿閦如来大印相应。安住最上根本一切如来金刚三业。此持明人于东方坐。是名金刚部主。


又复世尊宝生金刚如来。即入一切如来宝生金刚吉祥三摩地。从定出已。以自三业。


宣说宝部最上精妙自根本心大明曰:

唵(引一句)啰怛那(二合)特哩(二合)俱(半音二)


说此大明时彼佛世尊。从一切如来身语心中。出现持明人。现黄白黑三种色相。与宝生大印聚集相应。入虚空界。安住虚空界一切如来金刚三业。此持明人于南方坐。是名宝部主。


又复世尊无量寿金刚如来。即入大莲华教出生金刚三摩地。从定出已。以自三业。


宣说莲华部最上精妙自根本心大明曰:

唵(引一句)阿卢力俱(半音二)


说此大明时彼佛世尊。从一切如来身语心中。出现持明人。现赤白黑三种色相。与观自在大明主大印相应。安住最上一切如来金刚三业。此持明人于西方坐。是名莲华部主。


又复世尊不空成就金刚如来。即入一切如来不空三昧金刚三摩地。从定出已。以自三业。


宣说三昧句召部最上精妙自根本心大明曰:

唵(引一句)钵啰(二合)倪也(二合引)特哩(二合)俱(半音二)


说此大明时彼佛世尊。从一切如来身语心中。出现持明人。现白黑绿三种色相。与不空金刚大印相应。安住一切如来金刚三业。此持明人于北方坐。是名三昧部主。


又复世尊大毗卢遮那金刚如来。即入一切如来三昧出生金刚三摩地。从定出已。以自三业。


宣说佛部最上精妙自根本心大明曰:

唵(引一句)[口*尔]那[口*尔]俱(半音二)


说此大明时彼佛世尊。从一切如来身语心中。出现持明人。现黑白赤三种色相。与大毗卢遮那大印相应。安住最上根本一切如来金刚三业。此持明人于中方坐。是名佛部主。


如是金刚部。宝部。莲华部。三昧部。佛部等。五部甚深秘密法门。是即五种秘密解脱成就。


尔时世尊阿閦金刚如来。复入一切如来身语心持金刚调伏三昧三摩地。从定出已。以自身语心。


宣说一切金刚部中一切上首明妃根本心大明曰:

唵(引一句)讷尾(二合引)沙啰帝(二)


说此大明时彼佛世尊。从一切如来身语心。出现持明菩萨。住女人色相。于东南隅坐。


又复世尊毗卢遮那金刚如来。即入一切如来调伏金刚三摩地。从定出已。以自三业。


宣说一切如来部中一切上首明妃根本心大明曰:

唵(引一句)谟(引)贺啰帝(二)


说此大明时彼佛世尊。从一切如来身语心。出现持明菩萨。住女人色相。于西南隅坐。


又复世尊无量寿金刚如来。即入一切如来持莲华调伏金刚三摩地。从定出已。以自三业。


宣说一切如来莲华部中一切上首明妃根本心大明曰:

唵(引一句)啰(引)誐啰帝(二)


说此大明时彼佛世尊。从一切如来身语心。出现持明菩萨。住女人色相。于西北隅坐。


又复世尊不空成就金刚如来。即入一切如来语言三昧金刚三摩地。从定出已。以自三业。


宣说一切如来三昧句召部中一切上首明妃根本心大明曰:

唵(引一句)嚩日啰(二合)啰帝。


说此大明时彼佛世尊。从一切如来身语心。出现持明菩萨。住女人色相于东北隅坐。

是四持明菩萨。一一皆从一切如来明妃三昧正智出生。


尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。复入遍照金刚三摩地。从定出已。以自三业。宣说安住一切如来大曼拏罗中。


金刚大忿怒焰鬘得迦明王根本心大明曰:

唵(引一句)野鬘(引)得讫哩(三合)咄(半音二)


说此大明时彼佛世尊。从一切如来身语心一切如来大明根本。出现大忿怒明王。于东门坐。


复入一切如来现前正觉金刚三摩地。从定出已。以自三业。宣说安住一切如来大曼拏罗中。


金刚大忿怒钵啰研得迦明王根本心大明曰:

唵(引一句)钵啰(二合)研得讫哩(三合)咄(半音二)


说此大明时彼佛世尊。从一切如来身语心金刚三昧大明根本。出现大忿怒明王。于南门坐。


复入一切如来法宝所作三摩地。从定出已。以自三业。宣说安住一切如来大曼拏罗中。


金刚大忿怒钵讷鬘得迦明王根本心大明曰:

唵(引一句)钵讷鬘(引)得讫哩(三合)咄(半音二)


说此大明时彼佛世尊。从一切如来身语心一切如来语业行。出现大忿怒明王。于西门坐。


复入一切如来身语心金刚三摩地。从定出已。以自三业。宣说安住一切如来身语心曼拏罗中。


金刚大忿怒尾觐难得迦明王根本心大明曰:

唵(引)尾觐难(二合引)得讫哩(三合)咄(半音二)


说此大明时彼佛世尊。从一切如来身语心一切如来三业行和合。出现大忿怒明王。于北门坐。


如是等大忿怒明王。咸各安住一切如来身语心大喜三昧耶大曼拏罗中。< 诸佛大集会菩提心分第二 >

尔时一切如来。以金刚三业作大供养。供养毗卢遮那如来。作是供养已。


咸各说是伽陀曰:

我各乐说精妙法 最上金刚身语心
及说无上大菩提 一切如来秘密义


是时毗卢遮那金刚如来金刚三业大秘密主。闻诸如来说是伽陀已。默然而住。


尔时会中有诸菩萨。咸各内心思惟是相。世尊知已。于大会中作如是言。诸善男子。若身若心有所生相。是为住相。身心离相当何所住。语言分别亦复如是。时诸菩萨闻是法已。皆悉安住一切如来坚固三业。离一切相犹如虚空。


生大欢喜咸作是言:

大哉普贤大法界 坚固无动身语心

无生相应名所生 一切生法皆如是


是时一切如来。各各安住坚固三业已。即入一切如来现前正觉金刚三摩地。从定出已咸作是言。菩提心者当知无性。性非无性。性亦非性。若了此性即了无性。如是了者。即能了达彼无上性。彼了达故即无所得。此即名为一切如来安住坚固身语心业。


尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。即入一切如来现前金刚三摩地。从定出已作如是言。当知菩提心者离一切性。若蕴若处若界无取无舍。诸法无我平等出生。而彼心法本自不生。是故当知我法自性即彼空性。如是了者。乃名坚固住菩提心。


又复世尊阿閦金刚如来。即入一切如来无尽金刚三摩地。从定出已作如是言。菩提心者无法无法性。无生亦无我。此性如虚空离诸分别相。如是了者。乃名坚固住菩提心。


又复世尊宝生金刚如来。即入一切如来法无我金刚三摩地。从定出已作如是言。菩提心者。即诸法无性离诸法相。从法无我实际所生。如是了者。乃名坚固住菩提心。


又复世尊无量寿金刚如来。即入一切如来炽盛焰光金刚三摩地。从定出已作如是言。菩提心者即无生法。非性非无性。如虚空句相应而住。于一切法亦如是行。如是了者乃名坚固住菩提心。


又复世尊不空成就金刚如来。即入一切如来现前住金刚三摩地。从定出已作如是言。菩提心者。是即自性净光明法。非彼菩提有相可得。亦非现前三昧可证。如是了者。乃名坚固住菩提心。


尔时有菩萨摩诃萨。名曰慈氏。在大会中。闻诸如来各各以自三业。宣说秘密法性明句。及说菩提心法。生大欢喜叹未曾有。


即于众中作如是言:

大哉一切佛 大哉秘密法
宣说妙法门 真实清净义
及说菩提心 我归命称赞
从无我出生 一切佛菩萨
已离诸疑惑 无相亦无碍
皆住菩提心 我归命称赞
普贤一切义 从菩提心转
及彼一切行 菩提行所生
坚固菩提心 我归命称赞
如来心清净 是即菩提心
身语业坚固 名金刚三业
佛菩提所归 我归命称赞


< 诸佛大集会金刚庄严三摩地分第三 >

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。复入一切如来变化大云庄严金刚三摩地。


从定出已即说大明曰:

唵(引一句)输[寧*也](切身)多(引)倪也(二合)那嚩日啰(二合二)莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤[亢*欠](呼郎切下同三)


说是大明已。


复说伽陀曰:

于虚空界中 想佛曼拏罗
光明云大严 佛平等焰光
五种平等光 成平等圆坛
五欲性解脱 名五自在行
住平等观想 在佛影像中
遍照尊大印 三业相应住
金刚身语心 住大印观想
阿閦尊大印 出生相应行
宝生尊大印 无量寿智光
不空成就印 想佛曼拏罗
现帝青大光 住坚固三业
持金刚大焰 大恶可怖相
现水精月光 庄严发髻冠
持炽盛大轮 众庄严清净
现紫金色光 佛云照诸部
九钴金刚杵 执持而观想
现珊瑚色光 金刚焰严饰
持大宝光明 炽盛云普遍
现莲华色光 庄严发髻冠
持炽盛莲华 想莲华金刚
此五种光明 不空坚固相
善持智慧剑 想佛曼拏罗

说是伽陀已。复入一切如来法界自性三摩地。从定出已。


复说金刚三业加持大明曰:

唵(引一句)达哩摩(二合)驮(引)睹嚩日啰(二合)(二)莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤[亢*欠](引)(三)


说是大明已。


复说伽陀曰:

现五种大宝 皆如芥子量
无比复最上 常住观相应
此宝广大住 无住复广大
彼广大宝云 即佛平等光
现金刚大轮 出现大宝云
持大莲华藏 执本部器仗
复现菩萨云 广大无边际
作自在变化 一切皆无碍
于虚空界中 现月曼拏罗
自曼拏罗等 想大轮圆满
莲华曼拏罗 想金刚自性
宝曼拏罗生 自性清净宝
相应曼拏罗 虚空相出生
即佛最上性 身语心成就
此坚固出生 具一切智相


< 诸佛大集会一切如来心曼拏罗分第四 >

尔时佛世尊 大毗卢遮那

复弹指句召 一切诸如来
是时诸如来 又复皆云集
劝请毗卢尊 说曼拏罗法
诸如来寂静 诸如来出生
最上法无我 愿说曼拏罗
一切相圆满 一切相庄严
普贤最上身 愿说曼拏罗
寂静法出生 正智行清净
普贤最上语 愿说曼拏罗
诸有情大心 自性净无垢
普贤最上心 愿说曼拏罗
尔时金刚手 三界最胜尊
救度三界者 菩萨摩诃萨
诸如来大心 诸如来出生
诸曼拏罗性 次第而宣说
我今说最上 大心曼拏罗
安住心金刚 三业曼拏罗
信解心为线 称分量所作
以智慧絣量 住三业观想
十二肘量作 大心曼拏罗
四方与四隅 四门四楼阁
中心置大轮 圆满无所缺
各住本尊印 所作如仪轨
轮中想金刚 现帝青大光
五钴大智杵 光焰可怖相
东方想大轮 金刚光庄严
南方想大宝 现众宝光明
西方大莲华 现莲华色光
北方大利剑 出现炽盛光
东南隅佛眼 现青云色光
西南隅智杵 摩摩枳出生
西北隅莲华 出现开敷相
东北隅青莲 青云色净光
复次于东门 想没讷誐罗
南门想宝杖 金刚净焰光
西门想莲华 现炽盛剑光
北门金刚杵 及金刚瓶等
如是观想已 成心曼拏罗

以金刚三业 作广大供养
若住身供养 于身相无碍
若住心供养 了心性平等
智者善安住 具无量功德
诸佛吉祥句 虚空界庄严
若世间供养 香华灯涂等
得圣贤欢喜 诸菩萨敬爱< 诸佛大集会一切明句行分第五 >

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。金刚三业大自在主大执金刚王。一切处最胜自在。善说诸法一切行义及诸行相。于大众中作如是言。诸大士当知彼一切法离诸疑惑。真实出生若贪若嗔。及痴法等此三平等。了此法性。是即无上大菩提性。如是了知已得一切成就。假使世间旃陀罗辈及诸恶类。常起杀害诸众生心。若能以净信解修秘密者。如是等人皆得成就。而能安住大乘秘密。


复次若有造无间业诸众生类。广造诸恶极重罪已。能起净信修秘密者。亦得一切最上成就。若有众生。造杀生业行不与取。受诸邪染起大妄语。造如是等诸恶业者。若能起净信解修秘密法。如是等人亦得成就。何以故。诸大士当知秘密法中。若染若净若怨若亲皆悉平等。若了知者。乃能安住最上大乘秘密法要。是即成就诸佛自性。以如是故于一切法得离疑惑。唯除毁谤阿阇梨者。如是等人。设使勤求于秘密法不能成就。


是时会中有菩萨摩诃萨。名除盖障。闻佛世尊说是法已。怪未曾有。即白佛言。世尊云何于诸如来及大众中宣说此义。我昔未闻。为法非法语耶。愿佛世尊为我开晓。


尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。即告除盖障菩萨言。止止善男子。莫作是说。当知所说即诸法性。一切如来真实净智。诸法精妙胜义出生。如是名为菩提行句。


又复会中。所有不可数不可计一切佛刹中。须弥山量等尘数诸菩萨众。闻佛说是法已。皆大惊怖迷闷躄地。各作是念。唯愿世尊加哀救护。令我等辈还复本座。


尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。知其念已。即入一切如来金刚三业虚空平等无二金刚三摩地。于其定中。以金刚三业神通加持。即时诸菩萨众。咸得醒悟离诸怖畏。而能各各还复本座。


是时一切如来见是事已。皆大欢喜生希有心。咸以清净深妙法音。


说是伽陀曰:

大哉最上法 大哉法义生
法无我真实 归命金刚王
身语心清净 住虚空平等
离疑惑无碍 归命金刚身
如来心最上 三际道随转
真如界离相 归命如虚空
虚空身真实 虚空语善转
虚空法清净 归命无所喻< 诸佛大集会身语心加持分第六 >

尔时世尊阿閦金刚如来。复入一切如来身语心秘密三摩地。从定出已。


宣说加持心大明曰:

唵(引一句)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多唧多嚩日啰(二合)(二)莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤[亢*欠](引)(三)


又复世尊大毗卢遮那金刚如来。出彼定已。复入离尘金刚三摩地。从是出已。


宣说加持身大明曰:

唵(引一句)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多迦(引)野嚩日啰(二合)(二)莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤[亢*欠](引)(三)


又复世尊无量寿金刚如来。即入无二平等金刚三摩地。从定出已。


宣说加持语大明曰:

唵(引一句)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多嚩(引)吾嚩(二合)日啰(二合)(二)莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤[亢*欠](引)(三)


此三金刚。是诸如来大秘密句。离诸观想分别。安住一切真言行相。


又复世尊宝生金刚如来。即入智灯金刚三摩地。从定出已。


说此大明曰:

唵(引一句)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多(引)耨啰(引)誐拏嚩日郎(二合二)莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤[亢*欠](引)(三)


又复世尊不空成就金刚如来。即入不空金刚三摩地。从定出已。


说此供养诸佛大明曰:

唵(引一句)萨哩嚩(二合)怛他(引)誐多布惹(引)嚩日啰(二合)(二)莎婆(引)嚩(引)怛摩(二合)酤[亢*欠](引)(三)


如是大明。当以五种无碍功德。具五种行供养诸佛。如是供养已。速得成就诸佛自性。即能安住一切如来金刚三业。是持金刚者。


尔时金刚手菩萨摩诃萨大执金刚者。随喜一切如来各说大明已。亦自安住真言行门。于自身语心三业而悉静住。照达广大成就法门。心住无我生大欢喜。身语二业离诸有相。如是三业相应。犹如虚空平等安住。了达身语心业自性皆无所得。由是得与真言行相自性相应。非智所觉非心所观。远离有为诸行造作。而彼身语心相。与彼菩提自性相应。如是宣说大明仪轨。


时金刚手尊 住诸佛光明
诸佛一切智 说最上观想
当住虚空中 想月曼拏罗
现诸佛影像 微妙行相应


应当观想如是:

◇唵字。

当住于一心 想芥子满空
观想诸智句 秘密智仪轨
复住虚空中 想日曼拏罗
现诸佛影像 一切句圆满


应当观想如是:

◇吽字。

复住虚空中 想轮曼拏罗
出现佛眼相 想金刚莲华
复住虚空中 想宝曼拏罗
出现众宝相 圆满而观想
复住空观想 莲华曼拏罗
金刚相相应 想莲华金刚
复住空观想 光明曼拏罗
现诸佛善相 最胜光围绕
复现青莲相 五钴金刚杵
众宝如麦量 住心而观想
复想八叶莲 如左拏迦量
住心观想已 回向大菩提
轮等皆最胜 如仪轨观想
成就菩提句 圆满诸功德
大明行最胜 安住佛菩提
出生诸法句 住金刚三业
尔时金刚手 为利诸众生
说诸清净行 秘密中最上
于法分限中 处尘染无著
作秘密供养 是名心供养
若以甘露食 得成胜义果
最上真实法 离相菩提心
当以四种食 常依法而食
住三业秘密 一切皆成就
此四虽常食 而勿生碍想
离此四非法 当了饮食性
得诸佛敬爱 及菩萨智慧
诸相应行等 速成就佛性
欲界中自在 及诸有所作
得威光色力 一切皆敬爱
世有大名称 睹者如光照
一切佛秘密 诸菩萨最上


此名一切秘密大明行金刚三业真实法门。【佛说一切如来金刚三业最上秘密大教王经卷第二】


< 诸佛大集会秘密精妙行分第七 >

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。又复宣说一切如来金刚三业大三昧耶。


最上真实大明胜行三摩地法伽陀曰:

诸富乐所乐 随意即当行
获种种相应 速成就佛性
又复诸富乐 所乐随意行
得本尊相应 成自他供养
作苦行求法 彼不能成就
诸乐随意行 斯为善成就
假使求四方 饮食而活命
持诵不间断 得成诸富乐
善住身语心 勤求大菩提
远离夭横怖 当不堕地狱
佛菩萨所行 最上大明行
谓胜法文字 成就诸富乐
顺行诸乐境 即五智自在
菩萨常称赞 诸佛善所作
当知色三种 成自他供养
一切佛敬爱 毗卢尊出生
又复声三种 供养诸圣贤
一切佛敬爱 宝幢尊出生
又复香三种 供养诸佛等
一切佛敬爱 无量寿出生
又复味三种 供养诸圣贤
一切佛敬爱 不空尊出生
又复触三种 供养于本部
彼诸佛金刚 阿閦尊所得
彼色声香等 心常离诸结
一切佛世尊 秘密真实说
色声等明句 谛心而观想
复各于本部 观想诸圣贤
住佛念相应 作法念观想
观身语意业 成金刚念观
诸部念相应 成忿怒念观
贤圣念相应 成就菩提观
若住于身观 即身相无碍
若住心观想 心离诸有着
诸佛所爱乐 住佛眼观察
二处皆平等 速成就佛性
吽字及唵字 发字等仪轨
现五种光明 想莲华金刚
如月净光焰 随意而观想
佛念等相应 观想求菩提
云何佛念观 谓遍一切处
皆诸佛影像 出现佛智云
云何法念观 谓遍一切处
观想金刚法 出现法智云
云何金刚观 谓遍一切处
想金刚萨埵 现金刚智云
云何诸部观 谓遍一切处
现本尊影像 及本尊智云
云何忿怒观 谓遍一切处
想出忿怒声 现忿怒智云
云何菩提观 及彼菩提念
谓本金刚莲 二处悉平等
现智日金刚 作金刚供养
复云何得名 曼拏罗念观
谓二处平等 妙莲华自在
出生大相应 曼拏罗自性
云何身念观 谓一切如来
所有胜妙身 五蕴性圆满
彼佛身自性 平等如是见
云何语念观 谓金刚法语
平等如是见 持最上法性
云何心念观 谓普贤大心
普遍于一切 住秘密根本
平等如是见 持金刚大心
云何有情观 谓诸有情心
及彼身语业 平等如是见
皆离相平等 一切如虚空
复云何得名 一切大明相
谓即身语心 念观相应法
身住妙金刚 语心亦如是
作是平等见 名最上持妙
又复云何名 三昧耶念观
谓三昧文字 清净诸仪轨
如来所庄严 得妙乐成就
又复云何名 般若波罗蜜
三昧耶念观 谓诸法自性
清净大光明 无生无所依
无智亦无得 无因无所生
又复云何名 彼无生念观
亦诸法自性 清净光明法
如虚空离相 亦复离文字
无二非无二 无垢而寂静
又复云何名 诸部供养观
谓身心离相 作平等供养
与诸部相应 成就甘露法
得佛加持身 及彼金刚心
最上持法语 皆如理所得
身语心清净 远离诸邪念
成就持明行 得金刚不坏


< 诸佛大集会甘露三昧分第八 >

尔时世尊宝生金刚如来。安住一切如来金刚三业。于大会中。向金刚手菩萨最上自在执金刚者。


称赞劝请作如是言:

大乘金刚士 住空清净行
普贤大供养 愿说最上行
贪嗔痴染性 同入金刚乘
与虚空平等 无住大供养
解脱道所归 三乘共宣说
佛大乐清净 愿说供养法
菩提心广大 善转妙法轮
身语心清净 归命金刚乘
尔时金刚手 菩萨摩诃萨
受佛劝请已 即说供养法
遍一切虚空 现广大字相
一切灌顶义 摄金刚宝部
安住三金刚 身语心善乐
诸佛出生法 供养诸如来
彼供养法者 住身心平等
离着而无碍 当了诸法性
遍大地方所 一切皆清净
离相而寂然 无少法差别
皆是诸如来 神通慧所作
秘密最上法 从五部出生
当住于虚空 观想大智海
自身处月轮 具种种严饰
住诸佛心智 寂静金刚界
想四宝庄严 高广殊妙塔
五种光明鬘 清净而围绕
复想大智海 三世无住相
广大不思议 总摄一切法
想自毛孔中 现供养智云
及五种莲华 谓青莲华等
生有三种华 从圣贤所现
迦哩尼迦华 及末利迦华
踰体迦妙华 迦啰尾啰等
一一皆殊胜 妙香悉周遍
想轮曼拏罗 具种种庄严
广百由旬量 周匝悉圆满
金刚及莲华 轮并宝剑等
以智慧观想 一一于空现
广俱胝由旬 四方净严饰
众宝所成塔 自性净无垢
以正智观想 诸部供养因
五种胜功德 成供养云海
宝衣净无垢 供养求菩提
作五种供养 得贤圣欢喜
种种最上宝 想现而庄严
彼一切妙宝 得最上成就
七宝严境界 一切皆圆满
安住于正慧 种种义成就
最上大印相 佛曼拏罗中
与诸触相应 及诸味成就
当住空观想 宝严曼拏罗
自体即佛身 作广大供养
彼最上秘密 随顺一切法
安住加持句 是真实供养
所有甘露味 能资生智慧
住诸佛三业 成就金刚智


< 诸佛大集会最上清净真实三昧分第九 >

尔时金刚手 复现空字相
一切灌顶行 一切胜自在
身语心相应 三业曼拏罗
宣说最上法 诸佛秘密智
当住空观想 金刚曼拏罗
中现阿閦尊 想执金刚杵
大焰光炽盛 五种光圆满
三世佛出生 金刚部变化
身语心相应 想最上金刚
上首禅定法 心平等成就
众秘密金刚 能破坏一切
阿閦金刚生 住诸佛境界


如是名为金刚部中阿閦如来真实三昧观想法。


尔时金刚手 智解脱成就
自性净无垢 入大菩提行
说真实三昧 成佛菩提法
当住虚空中 想佛曼拏罗
中现毗卢尊 及想一切佛
与诸宝相应 成金刚影像
从彼三金刚 出一切妙宝
平等如意珠 现圆满宝海
诸佛大牟尼 出生诸佛子


如是名为佛部中毗卢遮那如来真实三昧一切部中大智观想法。


尔时金刚手 说染性解脱

秘密净无著 莲华曼拏罗
当住虚空中 想大曼拏罗
中现无量寿 及诸佛供养
秘密行相应 及想一切教
此最上金刚 相应四三昧
二根本相应 能出生二种
观想诸如来 成就三金刚


如是名为莲华部中无量寿如来真实三昧观想法。


尔时金刚手 金刚明句义
无我智出生 宣说如是法
当住虚空中 想佛曼拏罗
现不空成就 及观想诸佛
一切佛无住 离相诸语言
真妄及影像 皆住金刚句
金刚手所说 佛菩萨所生
彼诸佛语言 如空净无垢
说大明成就 秘密智所觉
三昧句召部 所作义真实


如是名为三昧句召部中不空成就如来真实三昧观想法。


尔时金刚手 三金刚无住
坚固不能坏 宣说如是义
当住空观想 三昧曼拏罗
中想宝生尊 及现诸影像
修瑜伽行者 当了诸法空
纵说非法语 亦得住净智


如是名为众宝部中宝生如来金刚智庄严三昧观想法。


尔时会中有菩萨。名诸佛三昧金刚幢。与不可数不可计须弥山量等尘数诸菩萨摩诃萨。闻诸如来说是法已。怪未曾有。即于会中出大音声。咸作是言。诸佛如来大秘密主。出过三界通达世间一切诸法。云何是中言非法语得成净智。


是时世尊大毗卢遮那金刚如来。即告诸菩萨言。止善男子莫作是说。何以故。汝等当知彼最上秘密行即菩萨行。彼菩萨行即如来行。彼如来行即真言行。诸善男子。譬如虚空于一切处无所住相。虚空无住诸法亦然。诸法如是当何所住。不住欲界不住色界。不住无色界不住四大等。诸善男子一切法无住。此义寂静当如是知。诸佛如来知诸众生心所乐欲。随顺宣说一切法门。彼所说法犹如虚空离诸有相。如来三昧亦复无住。诸善男子。譬如有人持以箭茎钻木出火。勤加其力烟即渐生。而后非久火方得出。出已即灭彼所出火不住箭茎。不住其木不住人手。诸善男子。诸佛如来所有三昧亦复如是。一切无住非来非去。诸法亦然。


是时诸菩萨摩诃萨。闻佛世尊说是法已。心生信解叹未曾有。


皆大欢喜作是赞言:

广大希有最上法 离相寂静如虚空
破诸疑网清净门 是故称赞真实说< 诸佛大集会观察一切如来心分第十 >

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。而复召集诸佛如来。普令安住大三昧耶金刚真实现证菩提坚固三业诸佛如来秘密法门。如是安住已。毗卢遮那即作是言。当说诸佛本部真实大明身语心业秘密最上成就等法。


是时金刚手菩萨摩诃萨。于众会中现大威势。目烁光明炽然可怖。广视大会及十方界。


出大音声作如是言:

金刚身语心 住三业观想
离疑惑无碍 平等无所住


尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。即入如来自性清净波罗蜜多教金刚三摩地。从定出已。向诸如来作如是言。阿閦佛等一切如来。各能宣说无数俱胝那庾多百千大明。出生一切成就事。现诸变化。于十方界神通自在。顺行诸法。于五境中游戏无碍。于真言行解脱相应。何以故。一切如来真言行法。出生彼诸大持明士。而能观察此诸如来身语心。秘密大明义。照达一切最上秘密大明心。常乐趣求一切如来身语心三昧。常乐趣求一切执金刚身语心三昧。常乐趣求一切持法身语心三昧。说是法已。


即以自金刚三业说大明曰:

吽唵(引)阿(引)莎(引)贺(引一句)


说此大明时。会中一切菩萨。闻已皆悉惊怖。咸各思念金刚手菩萨。


尔时金刚手菩萨知是念已。即说一切如来大三昧法。


当住空观想 庄严曼拏罗
于中想吽字 及自影像等
金刚大光明 广大不思议
诸佛身语心 当如是观想

一刹那成就 大金刚三业
金刚王大士 一切胜自在
自坛法自明 出生诸仪轨
此摄一切明 金刚精妙说
现自持明人 四处具色相
三面相相应 及想三种色


如是名为虚空金刚三昧法。


此复说最上 金刚秘密心
当住空观想 微妙曼拏罗
于中复观想 五钴金刚杵
观想常相应 勿令有间断
思念三金刚 及彼金刚钩
句召一切心 及诸贤圣等


即说此大明曰:

吽(引)唵(引)阿(引一句)发吒(半音)弱(仁作切下同二)


此一切金刚 佛菩提成就
所有金刚部 宝及莲华等
观想金刚钩 句召于诸部
复观照自心 作那吒迦法
于七昼夜中 作金刚事业
成就身语心 秘密智金刚
观察诸施愿 不令生怖畏
施广大成就 心生大喜爱
成就佛菩萨 一切真言行
若越此法者 当坏彼寿命
尔时金刚手 调伏三界尊
最上大金刚 出如是音声
乃至持明者 三金刚智圆
二处得相应 成诸供养事
此诸佛成就 大明三昧法
入明妃自在 想金刚相应
成此法即名 三昧曼拏罗
尔时金刚手 诸如来出生
诸佛大灌顶 复作如是言
彼一切世界 以此法句召
住大印相应 成就一切事
佛真实变化 无数亿金刚
此名佛世尊 菩提三昧法
得成就菩提 成三金刚相
入金刚大士 胜菩提心海< 诸佛大集会一切如来真实三昧最上持明大士分第十一 >

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。即入一切如来最上金刚持明大士三摩地。从定出已。宣说一切如来大明金刚最上明句。当相三金刚字最上大印。安住大智金刚一切菩提平等。所谓唵字为智本。即身金刚平等。阿字法无我。即语金刚平等。吽字不可坏。即心金刚平等。如是三金刚平等坚固而住。即一切如来身语心所出持明大士。


当观想此:

◇勃笼(二合引)(下同)字。


即成虚空金刚心曼拏罗。一切金刚周匝围绕。于中复想广大金刚智云。即此勃笼字。是金刚智心。


又复观想此:

◇吽字◇唵字成金刚曼拏罗本部诸相一切圆满。


又复观想此:

◇盎字。成本尊曼拏罗。本尊贤圣诸相圆满。


又复观想此:

◇吽字◇阿字。成法曼拏罗。


如是诸字中。等知勃笼字即无所住相。从三金刚观想出生。此等名为金刚秘密三昧心字。亦是三世诸佛最胜身语心。所谓唵字即诸佛最胜身。


唵阿字即诸佛真实语。阿吽字即诸佛大智心。又复吽字亦即无上菩提。此即一切如来无上菩提。成就圣法无想智金刚诸佛正因果出生持明大士。如是乃得最上名称成就大明行现证三昧法三种金刚坚固不坏。此名一切如来身语心三昧真实智金刚加持正因三摩地法。此法能成就一切所修行。若有行人。修此法者。于寂静处住相应观。想如前字。是人于半月分速能成就金刚三业。


复次行人当住虚空观想。金刚本尊最上曼拏罗。从根本大明出生。持明大士说唵字心成曼拏罗。出现五种大光明云。中想最上大毗卢遮那如来。而复出现无数佛身。金刚光明遍照一切。此名一切如来金刚秘密身语心业金刚光明庄严三摩地法。若有行人修此法者。于半月中速得成就最上胜身。与佛身等坚固不坏住寿三劫。随顺五境游戏无碍。


复次行人当住虚空观想。金刚最上法曼拏罗。从根本大明出生。持明大士宣说阿字成曼拏罗。现大金刚五种色光。于中观想无量寿如来。从平等智正语三昧。说正法语离诸戏论。平等坚固金刚语业。此名一切如来金刚正语三昧出生三摩地法。若有行人修此法者。即得成就金刚语业住寿三劫。随顺五境游戏无碍。


复次行人当住虚空观想。最上金刚曼拏罗。从根本大明出生。持明大士说吽字心成曼拏罗。现广大真实三昧五种光明。于中观想大智金刚宝生如来。一切金刚最胜无住。从金刚心出生三昧成就一切智功德海。为大导师发生正智。此名一切如来金刚秘密大心三昧最上三摩地法。若有行人修此法者。即得成就金刚心业住寿三劫。随顺五境游戏无碍。


复次行人当住虚空观想:

◇亢字。

成大金刚平等智曼拏罗。现一切身等虚空界。皆从金刚智 平等出生。于须臾间变化诸佛菩萨广大供养。此名等虚空金刚三昧身语心安怛陀那出生庄严光明鬘三摩地法。若有行人修此法者。即得住劫三昧。诸佛菩萨亦不能见。


复次行人当住虚空观想:

金刚曼拏罗。从根本大明出生。

持明大士说[亢*欠]字心成曼拏罗。现金刚等作诸光明。于中复想妙吉祥尊。是即报身。安住身语心业金刚三昧。久已安住菩萨十地。此名最上智月菩萨三昧金刚三摩地法。若有行人修此法者。即得一切成就。


复次行人当住虚空观想:

◇飒疋零(三合引)字。

从是字中出现智光。于是光中即现金刚萨埵身。量等虚空。此名等虚空界金刚三昧庄严三摩地法。若有行人。修此法者。得五种通及佛最上三昧通力。如是乃名一切成就。


复次行人当住虚空观想:

◇唵字。

即成最上佛曼拏罗。于中想现阿閦如来。复现一切金刚大士想阿閦佛现于智相。皆从阿閦如来三金刚禅定三昧出生。此名阿閦如来三昧身现证菩提最上金刚三摩地法。若有行人修此法者。即得成就阿閦如来三昧身语心。常住金刚坚固。成就十方世界一切金刚供养事业。


复次行人当住虚空观想:

◇唵字。

即成最上佛曼拏罗。于中想现宝生如来。及现虚空金刚。想宝生佛。现其宝相。皆从宝生如来三金刚禅定三昧出生。此名宝三昧自在最上金刚三摩地法。若有行人修此法者。即得成就宝生如来金刚三业。出现宝幢平等光明。成就菩提法无我智。秘密平等无所住相。


复次行人当住虚空观想:

◇唵字。

即成最上佛曼拏罗。于中想现无量寿如来作施法相。从无量寿如来三金刚禅定三昧三种金刚甘露平等出生。此名无量功德金刚光明吉祥三摩地法。若有行人修此法者。即得成就无量寿身语心业。复得金刚寿命平等光明。能为众生说大乘道。


复次行人当住虚空观想:

◇唵字。

即成最上佛曼拏罗。出现金刚大青莲华。中想不空成就如来现三昧相。从不空成就如来三金刚禅定三昧平等出生。此名不空成就三昧光明最上智出生三摩地法。若有行人修此法者。成就不空金刚身语心业。得金刚不空平等光明。出生吉祥智海利益一切众生。


复次行人当住虚空观想:

◇唵字。

即成光明佛曼拏罗。于中想现毗卢遮那如来。现三身相出大金刚光明。皆从毗卢遮那如来三金刚禅定三昧平等出生。此名趣求菩提身语心最上金刚三摩地法。若有行人修此法者。即得成就毗卢遮那金刚三业。得平等光明大菩提智。成就三身坚固不坏。


尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。


复说伽陀曰:

诸有修法者 当起精进心
往诣于山中 或旷野空舍
及两河岸侧 尸陀林等处
当住禅定心 随所求作法
当住虚空界 想阿閦智等
五种通相应 想佛最上处
此名为诸佛 最上大三昧
成就一切事 大金刚智通
五钴金刚杵 五焰光庄严
五处皆相应 金刚通出生
想自明大轮 猛焰识盛光
五种通相应 金刚通成就
想空金刚轮 现平等佛光
安住佛相应 得佛身平等
想曼拏罗中 自身成毗卢
安住唵字心 观想根本识
寂灭金刚心 而常所出生
吉祥如意宝 诸佛胜成就
复想曼拏罗 中现阿閦尊
安住吽字心 现其心月相
复想曼拏罗 中现无量寿
安住阿字心 现金刚月相
此最胜三昧 三金刚不坏
寂灭三昧智 佛平等成就
住虚空界中 想自曼拏罗
唵字身语心 住坚固一劫
于虚空中想 金刚曼拏罗
吽字身语心 住坚固一劫
于虚空界中 想法曼拏罗
阿字身语心 住坚固一劫


如是名为诸佛金刚三劫智三昧。若于此法得相应者。即成金刚身语心业。住坚固身。如理语言离诸妄想。即得金刚萨埵成就。【佛说一切如来金刚三业最上秘密大教王经卷第三】


< 诸佛大集会一切如来金刚相应三昧最上成就分第十二 >

尔时金刚手 菩萨摩诃萨
最上世所师 最胜智成就
三金刚三昧 真实智所生
从金刚语业 宣说成就法
等虚空三昧 自性离疑惑
自性清净法 谓那吒迦想

诸欲作法者 当诣旷野中
山间及树林 华果茂盛处
当观想蒙字 成妙吉祥身

住金刚三业 广大无边际
量广百由旬 金刚光炽盛
光中现诸相 一切所庄严
梵王帝释等 不能见其身
此名妙吉祥 胜金刚三昧
安怛陀那法 最上三摩地
若欲成此法 以五种甘露
和合三种铁 而为虞梨迦
三金刚不坏 三金刚所生
成就此法者 得安怛陀那
观想于自心 诸佛所不坏
于一刹那间 妙吉祥出现
诸佛无住相 安住佛平等
想从自心明 本部法出生
现三十六百 须弥量大轮
乃至微尘数 炽盛金刚轮
彼一切皆住


此名金刚轮三昧三摩地法。


复次从心明 想现大金刚
安住曼拏罗 金刚无住相
心金刚平等 现三十六百
一一须弥量 乃至微尘数
殊妙踰室多 诸相悉圆满
于其三界中 为最上金刚
彼噜捺啰天 一切皆归命


此名金刚平等三摩地法。


复自心明想 八叶金刚莲
诸法无住相 心法亦平等
现三十六百 一一须弥量
乃至微尘数 清净宝莲华
供养一切佛 最上曼拏罗


此名莲华平等三摩地法。


住三劫三昧 随顺五种智
十方一切佛 作三密承事
从自明观想 剑现五种光
行人执持已 得持明自在
三界大供养 梵天等归命
三千界勇猛 最上秘密尊
所欲行自在 得金刚三业
观想心金刚 施如是成就


此名金刚剑成就三摩地法。


当观想唵字 即成虞梨迦
如左拏迦量 中现本尊像
住心而观想 从本尊受已
行人刹那间 与诸菩萨等
如日照虚空 身紫金色相
复次想阿字 亦成虞梨迦
如左拏迦量 中现本尊像

住心而观想 从本尊受已
行人刹那间 成就菩提智
如日照虚空 身紫金色相
复次想吽字 亦成虞梨迦
如左拏迦量 中现本尊像

住心而观想 从本尊受已
行人刹那间 成就金刚身
如日照虚空 身紫金色相

当住空观想 种智曼拏罗
中现毗卢尊 想手持大轮
轮持明成就 安住大轮部
此胜智成就 金刚智所生
如是大轮身 相应而成就
当住空观想 金刚曼拏罗
中现阿閦尊 手执金刚杵
大金刚持明 安住金刚部
金刚胜成就 金刚智所生
如是金刚身 相应而成就
当住空观想 众宝曼拏罗
中现宝生尊 想手执妙宝
大宝生持明 安住大宝部
最上宝成就 金刚智所生
如是大宝身 相应而成就
当住虚空中 想法曼拏罗
中现无量寿 手执大莲华
大莲华持明 安住莲华部
莲华胜成就 金刚智所生
如是妙法身 相应而成就
当住空观想 三昧曼拏罗
现不空成就 手执大利剑
大利剑持明 安住三昧部
三昧胜成就 金刚智所生
如是大三昧 相应而成就
所有诸成就 谓三叉钩等
依法而所作 得金刚相应
安住禅定心 三业皆成就
此即名诸佛 大金刚三昧
复说成就法 诸有作法者
当往四衢道 或于独树下
作金刚句召 召集本圣土
然当依仪法 随意求成就
三相应大明 最上三金刚
句召身语心 诸佛大智慧
风轮曼拏罗 佛最上句召
十方三昧生 能句召一切
住空想三昧 金刚句召法
毗卢遮那尊 彼最上大轮
佛无住句召 金刚莲华等
彼三昧部法 住三界三昧
具足一切相 观想佛影像
成就身语心 句召等观想
无数相应行 善作一切事
彼圆具诸相 身金刚观想
金刚舌相应 语金刚平等
三秘密供养 诸供养中胜
此即一切佛 秘密精妙法


此名诸佛大秘密句召三昧。若有行人求诸成就者。当于五种饮食住三昧想。是人即得成就持明。具五种通安怛陀那。金刚句召一切成就。若五种食不能具者。随得一食亦住三昧。是人即得最上相应。诸佛如来所共加持。具一切相。自身语心。金刚坚固心智平等。戴金刚冠最上总持。彼一切佛同此三昧。能为他作最上三昧一切成就。此名一切平等智金刚三摩地法。


复次宣说三金刚三昧最上成就法。当于自舌想其吽字。即是最上金刚三昧。如是舌根即与五种甘露相应。得三金刚不坏自性。


又复当知阿字吒字。是即最上金刚种种相应。即得成就金刚萨埵。此名金刚甘露三昧三摩地法。


又复修习三金刚三昧最上成就者。即得最上金刚三身成就。十方诸佛如意宝海。出净光明普遍世界金刚自在。


又复修习轮三昧最上成就者。即于诸法平等顺行成就。殑伽沙等一切三昧。及一切最上持明法中。为大主宰。圆满一切胜妙三昧。住金刚身想。得安怛陀那如意自在。于一切处放千光明。悉能具足诸成就法。

所有世间阿修罗干[寧*也]等。一切干[寧*也]众皆悉敬伏。而为摄受。善住殑伽沙等诸佛如来三金刚无住相。是名金刚成就。以金刚眼普见一切。如运自手作诸事业一切随意。彼金刚目观达亦然。又于殑伽沙等刹中。出大音声转诸胜义。于一切处一切普闻。成就金刚耳根胜义。是即金刚语业。又能成就金刚心业。于殑伽沙等刹中。了达一切众生心行等法。是名金刚心业。又能从彼那吒迦出生殑伽沙等身。住轮回劫中。现佛云庄严。作诸变化最上金刚出生。是名金刚身业亦即金刚神通法。又能于过去诸法。以三昧力悉能思念。此即名为金刚宿念。


如是等名为三昧通。金刚眼耳心宿念成就神通等法诸佛神通。于诸佛身平等成就。常与殑伽沙等眷属围绕。善行金刚身语心业。于一切世界。顺行金刚三昧相应成就。而能出生成就大义。即得圆满四种三昧。了知金刚不坏事业。顺行三摩地相应观想。成就最上菩提。修习出世间法最上成就。入金刚乘。顺行诸法宣说大明。自在观想作大成就。依时依法从自大明观想金刚影像。戴金刚冠作自在相。即得成就大智金刚。于一切处常所亲近智甘露法。如是名为一切大明中真实义成就。若修习者。先当依法择其处所。或大旷野或复山间或寂静处。依彼仪轨作诸成就。而复常时勿令间断。即得一切成就。此名诸佛大成就法。


复次行人常所亲近。金刚四种坚固事业观想。三金刚身速得成就。与彼四时依法相应。复于五处依法了知已。然立期限。或七日或半月。乃至一月。依法仪轨观想唵字。成智金刚。于中出生金刚三昧。如诸仪轨广大宣说。诸有修习瑜伽法者。当于日月时分如实了知。不令越法。如是即得最上秘密出生胜义相应成就。


复次宣说出世间法最胜境界佛身成就伽陀曰:

佛身最上持吉祥 三种金刚不破坏
安住加持秘密句 善作金刚不坏身
十方一切佛如来 三密金刚皆不坏
安住加持秘密句 善作金刚最胜身


复说出世间法最胜境界佛语成就伽陀曰:

诸佛法语大吉祥 三种金刚不破坏
安住加持秘密句 善入金刚法语门
十方一切佛如来 三种金刚皆不坏
安住加持秘密句 从佛正语所出生


复说出世间法最胜境界佛心成就伽陀曰:

佛心金刚持吉祥 三种金刚不破坏
安住加持秘密句 善住金刚广大心
十方一切佛如来 三种金刚皆不坏
安住加持秘密句 从佛心法所出生
佛语金刚妙法语 金刚萨埵语亦然
若无智者越轨仪 彼即一切皆破坏< 诸佛大集会金刚相应庄严三昧真实观想正智三摩地分第十三 >

尔时执金刚最上智一切真实义出生金刚手菩萨摩诃萨。归命顶礼一切牟尼大导师。一切义坚固供养三昧真实智主。


出金刚声作如是言:

大哉诸佛教 大哉大菩提
大哉寂静法 大哉真言行
毕竟无生法 自性无所生
离疑住真实 正智所出生
此诸佛所说 一切明句法
金刚智供养 三金刚不坏
诸佛智所得 三金刚观想
大相应持诵 诸佛所加持
诸部诸明句 住身语心相
大音持大明 闻已入智海
三世佛出生 大金刚三业
获得无等智 金刚明观想
复次金刚手 虚空智所生
最上最胜尊 说金刚持诵
持诸大明义 三金刚妙相
三坚固不坏 三金刚善说
变化有三种 谓身语心业
诸金刚持诵 三金刚心出
诸佛身语心 住金刚坚固
最上秘密法 胜供养仪轨
智金刚所说 三金刚心等
依法持诵间 此菩提平等
复次变化身 别别三不坏
身语心无我 住广大智心
念广大金刚 毕竟而不坏
此即一切佛 智眼所观察
身金刚菩提 远离性非性
此说诸佛身 身持诵如是
语三昧菩提 离声非声相
此说语金刚 语持诵如是
心三昧菩提 住金刚心行
此说心金刚 心持诵如是
随诸义持诵 非自性所行
三世佛亦然 宝持诵如是
身现变化云 普遍诸佛刹
坚固无来去 名不空持诵
秘密大明句 最胜文字义
出广大音声 遍闻曼拏罗
一切忿怒法 三昧智所生
彼忿怒持诵 秘密如是说
众生住痴海 诸欲义随转
一切处了知 此佛部持诵
众生住贪海 贪金刚语生
身心住亦然 莲华部持诵
众生嗔无住 嗔金刚心生
身语住亦然 金刚部持诵
三金刚三昧 金刚三昧中
如是众金刚 那奔萨迦法
一切秘密主 了贪法实义
菩提贪所生 诸众生亦尔
佛眼等大明 常随转贪法
成就贪自在 顺行诸意道
痴法平等生 金刚持明王
彼那奔萨迦 施最上成就
忿怒嗔法生 常如害怨敌
虽生即无住 成就最上法


此名诸佛大士三昧。


复次说五佛 诸部大明义
当住心轮中 观想大智轮
大轮曼拏罗 想大轮明义
当住金刚心 观想智金刚
金刚曼拏罗 想金刚明义
当住宝部心 观想大智宝
众宝曼拏罗 想众宝明义
当住莲华心 观想莲华智
胜法曼拏罗 想莲华明义
当住三昧心 观想三昧智
三昧曼拏罗 想三昧明义
诸曼拏罗中 安布五佛尊
出现五种光 菩提智所化
广大一切明 随转种种义
三金刚不坏 渐广复渐略
身住身自性 心住心自相
语住正语言 得最上供养
大轮曼拏罗 想五种金刚
中现秘密主 本尊影像等

本部诸大明 四种曼拏罗
有其四种色 观想心明义
四金刚事业 定金刚所作
此一切大明 胜秘密常住
所有息灾法 当知佛眼相
彼增益法者 莲华金刚相
所有敬爱法 现其广爱相
诸调伏法中 金刚忿怒相
此一切教中 三秘密三身
一切大明中 想那吒迦相
若复于世间 欲作成就者
除彼不孝人 及谤阿阇梨
最上极恶等 此诸众生类
虽勇猛勤求 而不能成就


此名诸佛大金刚智轮三昧。


三界诸众生 住佛身观想
破坏一切怨 彼彼事成就
空中想大轮 五钴而四面
具足一切相 想金刚萨埵
从三昧出生 想三世佛轮
以右手顺转 诸佛大力轮
十方诸众生 佛广大身生
彼和合相应 即自身遍入
复变化出生 诸佛智金刚
忿怒忿怒部 大恶可畏相
金刚手忿怒 执种种器杖
起破坏恶想 破诸大恶者
诸佛胜三身 三金刚境界
施一切成就 救度诸痴闇
七日中作法 决定皆成就


此名诸佛大执金刚金刚智轮三昧三摩地行。


住空想大轮 金刚光严饰

中想毗卢尊 圆具一切相
三世三昧生 金刚手大爱
金刚杵焰光 观想持于手
十方诸众生 金刚身出生
彼和合相应 即自身遍入
谛听诸佛敕 身语心相应
最上金刚缚 智出生变化
吉祥金刚手 最胜大三昧
若有违此者 决定皆破坏


此名金刚大轮佛敕三昧三摩地行。


住空想金刚 佛曼拏罗中
忿怒王大轮 本尊金刚等
一切众生类 三世佛出生
彼众生身入 三身曼拏罗
诸佛复从是 变化所出生
彼焰鬘得迦 忿怒明王相
三世诸众生 起大怨恶心
想忿怒破坏 入金刚大智


此名一切三昧出生焰鬘得迦忿怒明王三身智金刚三摩地法。


身语心金刚 自明义功德
即最上三昧 如佛敕所转
大明义作护 胜金刚智身
彼一切金刚 守护菩提义


此名诸佛三金刚三昧。


当住虚空中 想大法金刚
毗卢遮那佛 最上身出生
彼三身三昧 何萨那仪轨
当住虚空界 想诸佛遍满
自明文字智 观想现心相
复诸佛渐略 观想心大明
心金刚所作 遍入于三身


此名诸佛坚固三业金刚宝大明作光明三摩地法。


观想金刚手 具足一切相
诸佛所行步 如理而顺行
平等步相应 观想顶至足


此名诸佛自性清净金刚海平等步顺行三摩地法。


外曼拏罗中 想现忿怒尊
金刚羯磨步 及想于顶相


此名诸佛三金刚秘密主禁伏一切外道邪明咒句金刚正语三摩地法。


三金刚出生 忿怒金刚相

出现深黄色 想顶相高广
如众山中王 显出于一切
诸佛勇健军 能伏他军众
违佛三昧者 决定当破坏


此名一切如来三业出生降伏他军三摩地法。


住禅定正念 警觉诸魔怨

此名佛世尊 吽字金刚橛
五钴金刚量 观想于心现
诸佛勇健军 能破坏一切
违佛三昧者 决定当破坏


此名调伏一切痴迷怨恶最胜三摩地法。


诸佛息灾法 而常所利益
若国土境界 聚落城邑等
是中凡所作 有诸灾患者
依仪轨作法 远离一切苦
虚空中观想 五钴大金刚
变化作诸事 如意宝光明
想现大法云 施作灌顶法

金刚禅定相 随所作成就
吉祥如意宝 想金刚施法
佛云大法云 金刚手变化
安住三劫数 诸佛所加持


此名一切佛秘密身业无相息除一切众生苦恼金刚出生三摩地法。


依最胜定法 思念而持诵
与诸定相应 住佛加持力
金刚甘露法 观想金刚橛
十方曼拏罗 炽盛光明相


此名诸佛三金刚三昧调伏世间息灾金刚三摩地法。


当住空观想 息灾曼拏罗
中想毗卢像 安住于自心
复想最上眼 遍满于虚空
复于自心中 想圆光出现
于自身毛孔 出现诸佛云
一一佛云中 施诸灌顶法
胜金刚三昧 一刹那成就


此名诸佛三昧庄严云三摩地法。


住空想满月 成外曼拏罗
中现持法像 安住于自心
复想半拏啰 遍满虚空界
想圆光出现 如意宝光明
身语心无住 作广大变化
身诸毛孔中 想宝云出现
复想大法云 作诸灌顶事
最上定金刚 作一切成就
吉祥如意宝 金刚成就法


此名法云三昧庄严三摩地法。


住空想金刚 半月曼拏罗
现金刚法像 住自心大义

诸佛菩萨等 满空曼拏罗
五种光相应 入大法光明
于一刹那间 得诸佛成就
妙吉祥相应 成就诸事业
得欢喜施我 最上大灌顶
诸世间敬爱 出现而观照


此名宝云三昧庄严三摩地法。


当住空观想 火焰曼拏罗
于中复观想 金刚啰刹娑
执种种器仗 现大忿怒相
豺狼等诸兽 迦迦等飞鸟
想此等诸类 亦现曼拏罗
常食三种物 谓噜地啰等
此住佛三昧 破坏诸恶者
世间诸所有 不信深妙法
违诸佛三昧 决定当破坏


此名金刚三昧云庄严三摩地法。


当住虚空中 想吠噜左那

处空而清净 如秋月光明
三面三种色 谓白黑赤等
顶戴宝髻冠 一切所严饰
复想嚩日哩 三面三种色
谓黑赤白等 顶戴宝髻冠
手持大光炬 普照诸世界
复想啰儗拏 三面三种色
所谓赤黑白 顶戴宝髻冠
若依法观想 决定得成就
复想路左曩 救诸众生相
三面三种色 所谓白黑赤
一切所庄严 依法而观想
复想大明妃 朅惹泥怛哩
现三面三色 所谓黑赤白
如本部仪轨 依法而观想
复想大明妃 嚩吾泥怛哩
现三面三色 所谓赤黑白
如本部仪轨 依法而观想
复想持金刚 乌咄钵罗像
现三面三色 所谓黄黑白
依法而观想 得成就大智
想焰鬘得迦 大忿怒明王
有六臂三面 执本部器仗
现大恶可怖 利牙而忿怒
现大黑色相 依法而观想
复想无能胜 大忿怒明王
大焰光三面 出现大笑相
有广大光明 依法而观想
复观想马头 大忿怒明王
想现其三面 作极恶步势
身赤如劫火 常所出光明
现大可畏相 依法而观想
复次当观想 甘露军拏利
大忿怒明王 身大炽盛光
及金刚火焰 现忿怒威光
作大可畏相 依法而观想
复观想吒枳 大忿怒明王
现三面三目 具庄严四臂
如本部仪轨 依法而观想
复观想大力 大忿怒明王
想现其三面 作怖三界相
调伏诸恶者 威光大忿怒
如本部仪轨 依法而观想
复次当观想 彼儞罗难拏
大忿怒明王 三金刚出生
想现其三面 利牙而外出
身出炽盛光 作怖三界相
如本部仪轨 依法而观想
复观想不动 大忿怒明王
金刚所出生 想有其三面
现可爱善相 手持剑及索
如本部仪轨 依法而观想
复想大明轮 大忿怒明王
现金刚三面 出光明炽盛
一字大顶相 作普遍变化
安住曼拏罗 如仪轨观想
复想降三界 大忿怒明王
三面炽盛光 现广大怖相
最上智所持 禅定所出生
现最胜顶相 广大光明聚
此三昧自在 别别而观想
如是十忿怒 最上大明王
如仪轨所说 彼等诸相分
及本部大明 咸各现忿怒
大我自在相 调伏于一切
此名胜金刚 出生观想法
复说三摩地 最胜观想法
当住空观想 大轮曼拏罗
中想大毗卢 现本尊影像
自心月清净 现种种光明
大圆镜出生 三界曼拏罗
安住菩提观 一切所庄严
诸佛大自在 诸世间敬爱
最上定金刚 依法而观想


此名毗卢遮那金刚敬爱三昧出生三摩地法。


当住空观想 金刚曼拏罗
中现金刚尊 金刚部影像
自身忿怒相 炽盛光可怖
圆具一切相 一切所庄严
大智寂静句 得金刚自性
金刚大自在 诸众生敬爱
定金刚所照 依法而观想


此名金刚三昧出生金刚行三摩地法。


当住空观想 大法曼拏罗
中现大法尊 莲华部影像
自身持善相 一切所庄严
光明云大轮 想广大变化
诸法大自在 三金刚出生
大智海庄严 依法而观想


此名大法三昧出生大法行三摩地法。


当住空观想 满月曼拏罗
现佛眼菩萨 本部中影像
住女人色相 现广大妙眼
种种宝庄严 诸分皆圆满
想手持大轮 敬爱于三界
一切成就智 轮如意宝光
如本部仪轨 依法而观想


此名佛眼三昧最上大手三摩地法。


当住空观想 满月曼拏罗
摩摩枳菩萨 本部中影像
住女人色相 现广大妙眼
如青莲色光 诸分皆圆满
持众色莲华 三界所归敬
成就佛菩萨 秘密大金刚
如本部仪轨 依法而观想


此名虚空三昧光明云金刚大笑三摩地法。


当住空观想 大法曼拏罗
现白衣菩萨 本部中影像
住女人色相 现广大妙眼
莲华妙宝相 诸分皆圆满
手持赤莲华 最上法出生
金刚莲华爱 一切所庄严
如本部仪轨 依法而观想


此名法智善作最上秘密金刚三昧法平等真实现证菩提金刚出现三摩地法。


当住空观想 金刚曼拏罗
中想多罗尊 本部中影像
住女人色相 其身作黄色
种种所庄严 现广大妙眼
诸分皆圆满 持黄色莲华
金刚定所生 一切皆归敬


此名多罗尊最上大三昧三摩地法。


复说十忿怒明王观想法。


想虚空金刚 日轮曼拏罗
现焰鬘得迦 忿怒明王像
有焰光炽盛 大忿怒怖畏
赤目而利牙 手执大利剑
顶戴毗卢冠 心住金刚喜
如是忿怒王 三昧智金刚


此名焰鬘得迦变化光明庄严三摩地法。


想虚空金刚 日轮曼拏罗
想现无能胜 忿怒明王像
出焰光炽盛 以蛇为络腋
面现于白色 大恶忿怒相
戴阿閦佛冠 心住金刚喜
如是忿怒王 三昧智所觉


此名无能胜金刚庄严三摩地法。


想虚空金刚 日轮曼拏罗
中观想马头 忿怒明王像
出焰光炽盛 面现于赤色
作广大变化 现大恶步势
戴无量寿冠 心住金刚喜
如是忿怒王 持金刚三昧


此名马头明王出生三摩地法。


想虚空金刚 日轮曼拏罗
甘露军拏利 忿怒明王像
出焰光炽盛 遍现金刚云
面极恶黑色 利牙而忿怒
戴阿閦佛冠 心喜相忿怒
如是忿怒王 三昧行所生


此名甘露军拏利三昧金刚三摩地法。


想虚空金刚 日轮曼拏罗
中观想吒枳 忿怒明王像
身出金刚光 一切所庄严
现大恶忿怒 作大怖畏相
戴阿閦佛冠 欢喜心常转
如是忿怒王 三昧行所生


此名禅定金刚正智主三摩地法。


想虚空金刚 日轮曼拏罗
中观想大力 忿怒明王像
出焰光炽盛 三金刚轮围
忿怒持罥索 想大力金刚
戴阿閦佛冠 欢喜心常转
如是忿怒王 三昧行所生


此名大力明王三金刚三摩地法。


想虚空金刚 日轮曼拏罗
现儞罗难拏 忿怒明王像
利牙而黑色 常住忿怒相
出焰光炽盛 观想金刚杖
戴阿閦佛冠 欢喜心常转
如是忿怒王 三昧行所生

 

此名最上大金刚杖三昧三摩地法。


想虚空金刚 日轮曼拏罗
中现不动尊 忿怒明王像
纯一忿怒相 持剑索器仗
出焰光炽盛 想不动金刚
戴阿閦佛冠 欢喜心常转
如是忿怒王 三昧行所生


此名金刚界平等步顺行三摩地法。

 

想虚空金刚 日轮曼拏罗
中现大明轮 忿怒明王像
诸相悉圆满 轮光焰围绕
住顶轮三昧 作广大变化
戴阿閦佛冠 欢喜心常转
如是忿怒王 三昧行所生


此名大明轮明王三昧大力顶轮金刚三摩地法。


想虚空金刚 日轮曼拏罗
中现降三界 忿怒明王像
利牙焰光聚 变化金刚云
手出金刚光 观想得成就
戴阿閦佛冠 欢喜心常转
如是忿怒王 三昧行所生
此名降三界 明王三昧观
想三摩地法 此诸忿怒王
欢喜心常转 灭忿怒相已
安住诸佛轮 皆从三摩地
金刚智所生 悉住曼拏罗
作金刚成就< 诸佛大集会身语心未曾有大明句召尾日林毗多王最胜三摩地分第十四 >

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来诸佛大秘密主。即入最上执金刚息灾三昧大三摩地。从定出已。以金刚三业。


说此一切如来明妃佛眼菩萨大明曰:

唵(引一句)婆誐嚩底(二)噜噜飒颇(二合)噜(三)入嚩(二合引)罗底瑟吒(二合)(四)悉驮路左儞萨哩嚩(二合)阿哩他(二合)娑(引)达儞莎(引)贺(引)(五)


说此大明时。一切闻者心生欢喜。皆悉思念诸佛金刚。而此大明能成就一切事。能圆满一切愿。能为世间作息灾法。所作事业无不成就。乃至欲舍寿命者。以此明力故复得寿命。此即金刚三昧正所宣说。


尔时世尊。复入三身平等忿怒金刚离性非性金刚三昧三摩地。从定出已。以金刚三业。


说此一切执金刚上首明妃摩摩枳菩萨大明曰:

唵(引一句)商葛哩(引)(二)扇(引)底葛哩(引)(三)屈吒屈吒(四)屈致儞(引)(五)伽(引)怛野伽(引)怛野(六)屈致儞(引)莎(引)贺(引)(七)


说此大明时。所有三金刚不坏金刚大士。作熙怡眼瞻仰诸佛。欢喜思念心金刚如来。金刚拥护法常所相应。而能成就一切事业。常以大力作金刚护。普令一切远离怖畏。


尔时世尊。复入大莲华三昧观照三摩地。从定出已。以金刚三业。


说此一切法三昧上首明妃白衣菩萨大明曰:

唵(引一句)葛致(引)尾葛致(引)(二)儞葛致(引)(三)葛啖葛致(四)葛噜吒尾哩曳(二合引)莎(引)贺(引)(五)


说此大明时。所有最上持法金刚大士。住欢喜心。思念法语金刚如来。成就金刚增益法。常所增益广大法藏。而此大明能成就一切事。诸有持诵者。速得成就法语金刚。


尔时世尊。复入普遍金刚三摩地。从定出已。以金刚三业。


说此羯磨大三昧上首明妃多罗菩萨大明曰:

唵(引一句)多(引)哩(引)(二)咄多(引)哩(引三)咄哩(引)莎(引)贺(引)(四)


说此大明时。所有诸佛所生大士。住欢喜智。思念身金刚如来。诸佛金刚大勇健军。于众生界普令成就胜上事业。于刹那间悉令敬爱。【佛说一切如来金刚三业最上秘密大教王经卷第四】


< 诸佛大集会身语心未曾有大明句召尾日林毗多王最胜三摩地分第十四之余 >

尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。复入一切如来身语心业金刚净光明云坚固三摩地。从定出已。以金刚三业。


说此金刚忿怒焰鬘得迦大明王大明曰:

那莫三满多迦(引)野嚩(引)讫唧(二合)多嚩日啰(二合引)赧(一句)唵(引)(二)朅朅(三)佉(引)呬佉呬(四)萨哩嚩(二合)耨瑟吒(二合)萨埵那摩迦(五)阿悉目娑罗钵啰戍播设贺萨多(二合引)(六)拶睹哩部(二合)惹(仁左切)(七)拶睹哩目(二合)佉(八)杀吒拶(二合)啰拏(九)阿(引)誐蹉阿(引)誐蹉(十)萨哩嚩(二合)耨瑟吒(二合)钵啰(二合引)拏(引)钵贺(引)哩尼(十一)摩贺(引)尾伽那(二合)伽(引)多迦尾讫哩(二合)多(引)那那(十二)萨哩嚩(二合)部多婆焬迦啰(十三)阿吒吒诃(引)娑那(引)儞祢(十四)咩(引)伽啰(二合)拶哩摩(二合)儞嚩萨那(十五)酤噜酤噜萨哩嚩(二合)葛哩[牟*含](二合)(十六)亲那亲那萨哩嚩(二合)满怛囕(二合)(十七)频那频那钵啰母捺囕(二合引)(十八)阿(引)迦哩沙(二合)野阿(引)迦哩沙(二合)野(十九)萨哩嚩(二合)部(引)旦(引)儞哩摩(二合)他儞哩摩(二合)他(二十)萨哩嚩(二合)耨瑟啖(二合引)钵啰(二合)尾舍野钵啰(二合)尾舍野(二十一)曼拏罗摩提吠嚩莎旦[口*尔]尾旦(引)怛迦啰(二十二)酤噜酤噜(二十三)摩摩迦(引)哩炀(二合二十四)捺贺捺贺(二十五)钵左钵左(二十六)摩(引)尾蓝末摩(引)尾蓝末(二十七)三摩野摩耨三摩(二合)啰(二十八)吽(引)吽(引)(二十九)发吒(半音)发吒(上同三十)萨普(二合)吒野萨普(二合)吒野(三十一)萨哩嚩(二合引)舍(引)钵哩布啰迦(三十二)呬呬婆誐鑁(三十三)紧唧啰(引)野悉摩摩萨哩嚩(二合引)啰汤(二合)娑(引)驮野莎(引)贺(引)(三十四)


说此大明时。所有诸佛如来皆悉称赞。一切众会皆悉惊怖。咸各思念心金刚如来。而此大明有大威力。诸有作是法者。当取葛波罗圆具无损者。若时若处依法安置。以此大明加持三遍。即能成就一切事业。乃至佛眼菩萨摩摩枳菩萨等。于刹那间亦能句召。此名诸佛心金刚。


尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。复入最上三昧光明三摩地。从定出已。以金刚三业。


说此甘露军拏利大忿怒明王大明曰:

那莫三满多迦(引)野嚩(引)讫唧(二合)多嚩日啰(二合引)赧(一句)那谟嚩日啰(二合)骨噜(二合)驮(引)野(二)摩贺(引)能瑟吒噜(三合)怛迦(二合)吒陪啰嚩(引)野(三)阿悉目娑罗钵啰戍播舍舍贺萨多(二合引)野(四)唵(引)(五)阿蜜哩(二合)多军拏梨(六)朅朅(七)佉(引)呬佉(引)呬(八)底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)(九)满驮满驮(十)贺那贺那(十一)捺贺捺贺(十二)钵左钵左(十三)誐哩惹(二合)誐哩惹(二合)(十四)怛哩惹(二合)怛哩惹(二合)(十五)尾萨普(二合)吒野尾萨普(二合)吒野(十六)萨哩嚩(二合)誐啰(二合)贺尾伽那(二合)尾那(引)野岗(十七)摩贺(引)誐拏钵底[口*尔](引)尾旦多迦啰(引)野(十八)吽(引)发吒(半音)莎(引)贺(引)(十九)


说此大明时。诸佛如来皆悉称赞。一切众会生大惊怖。咸各思念身金刚如来。而此大明与彼一切大明相应。悉能成就一切事业。若依仪轨作是法者。即得诸佛大勇健军常所卫护。


尔时世尊宝生金刚如来。即入诸佛光明金刚三摩地。从定出已。以金刚三业。


说此无能胜大忿怒明王大明曰:

那莫三满多迦(引)野嚩(引)讫唧(二合)多嚩日啰(二合引)赧(一句)唵(引)(二)吽(引)(三)[口*尔]那哩致吒(四)吽(引)吽(引)发吒(半音)发吒(上同)莎(引)贺(引)(五)


说此大明时。诸佛如来皆悉称赞。一切众会生大惊怖。咸各发起大菩提心。想彼所有大恶忿怒啰刹娑等迷闷惊怖此大明力悉能调伏。又此大明从彼金刚心所出生。悉能成就种种事业。


尔时世尊无量寿金刚如来。即入无量寿出生三摩地。从定出已。以金刚三业。


说此莲华出生金刚忿怒马头大明王大明曰:

那莫三满多迦(引)野嚩(引)讫唧(二合)多嚩日啰(二合引)赧(一句)唵(引)(二)吽(引)吽(引)吽(引)(三)多(引)噜罗(四)尾(引)噜罗(五)萨哩嚩(二合)尾沙伽(引)多伽(六)入嚩(二合)隶多(七)尾萨普(二合)凌誐(八)阿吒吒诃娑计舍哩(引)(九)萨吒(引)跓钵啖迦(引)啰(十)嚩日啰(二合)苦啰儞哩伽(二合引)多(十一)左隶多(十二)嚩苏驮(引)多罗(十三)儞说(引)萨摩(引)噜睹怛叱(二合)钵多(二合)(十四)驮啰尼驮啰毗沙拏(十五)阿吒吒贺(引)娑(十六)阿钵哩弭多嚩罗钵啰(引)讫啰(二合)摩(十七)阿哩耶(二合)毗多(十八)部多誐拏(引)驮喻(二合)始多(十九)没[亭*也](切身)没[亭*夜](上同二十)喝野屹哩(二合)嚩(二十一)佉(引)捺佉(引)捺(二十二)钵啰满怛囕(二合引)亲那亲那(二十三)悉提孕(二合)弭儞舍(二十四)阿(引)尾舍野(二十五)萨哩嚩(二合)入嚩(二合)啰必舍(引)左(引)那(引)(二十六)萨哩嚩(二合)誐啰(二合)呬沙嚩(二合)钵啰(二合)底贺睹婆嚩(二十七)嚩日啰(二合)能瑟吒啰(三合)紧唧啰(引)野悉(二十八)伊[牟*含]萨哩嚩(二合)耨瑟吒(二合)誐啰(二合)[亢*欠]耨瑟吒(二合)萨哩半(二合)嚩(引)(二十九)度那度那(三十)摩他摩他(三十一)摩吒摩吒(三十二)钵吒钵吒(三十三)播吒野播吒野(三十四)满驮满驮(三十五)那吒那吒(三十六)没驮达哩摩(二合)僧伽(引)耨倪也(二合)旦羯哩忙(二合)酤噜尸(引)伽囕(二合)(三十七)喝野屹哩(二合引)嚩(引)野发吒(半音三十八)嚩日啰(二合引)野发吒(上同三十九)嚩日啰(二合)誐(引)怛啰(二合引)野发吒(上同四十)嚩日啰(二合)儞怛啰(二合引)野发吒(上同四十一)嚩日啰(二合)能瑟吒啰(三合引)野发吒(上同四十二)嚩日啰(二合)苦啰(引)野发吒(上同四十三)嚩日啰(二合)苦啰儞哩伽(二合)多那(引)野发吒(上同四十四)钵啰满怛啰(二合)尾那(引)舍那(引)野发吒(上同四十五)怛赖(二合)路枳也(二合)婆炀迦啰(引)野发吒(上同四十六)萨哩嚩(二合)羯哩弭(二合引)沙嚩(二合)钵啰(二合)底贺多(引)野发吒(上同四十七)嚩日啰(二合)酤罗怛啰(二合引)萨那(引)野发吒(上同四十八)吽(引)吽(引)吽(引)(四十九)发吒(上同)发吒(上同)发吒(上同)莎(引)贺(引)(十五)


说此大明时。诸佛如来皆悉称赞。一切众会生大惊怖。咸各思念金刚智主。即时于等虚空遍满一切境界中。出现金刚诃逻喝罗广大光明。于其一切非境界中。出现一切大恶忿怒王。


尔时世尊不空成就金刚如来。即入三昧出生幢金刚三摩地。从定出已。以金刚三业。


说此儞罗难拏大忿怒明王大明曰:

那莫三满多迦(引)野嚩(引)讫唧(二合)多嚩日啰(二合引)赧(一句)唵(引)(二)翳呬曳(二合引)呬婆誐嚩(引)(三)儞(引)罗嚩日啰(二合)难拏(四)睹噜睹噜(五)罗虎罗虎(六)虎卢虎卢(七)诃(引)诃(引)(八)虞卢虞卢(九)虞罗(引)钵野虞罗(引)钵野(十)讫啰(二合)摩讫啰(二合)摩(十一)婆誐鑁嚩(引)喻尾儗那普旦尸伽囕(二合)(十二)捺贺捺贺(十三)捺啰捺啰(十四)嚩贺嚩贺(十五)钵左钵左(十六)钵吒钵吒(十七)摩吒摩吒(十八)播多野播多野(十九)摩吒摩吒(引)钵野摩吒摩吒(引)钵野(二十)萨哩嚩(二合)羯哩摩(二合引)尼(二十一)亲那亲那(二十二)频那频那(二十三)婆乞叉(二合)婆乞叉(二合)弭捺摩(引)写(二十四)噜地啰摩写(二十五)弭捺摩惹噜地啰必哩(二合)野(二十六)翳呬曳(二合引)呬婆誐鑁(二十七)萨哩嚩(二合)尾伽那(二合引)儞(二十八)萨哩嚩(二合)尾[寧*也]儞(二十九)萨哩嚩(二合)满怛啰(二合引)尼(三十)萨哩嚩(二合)母罗羯哩摩(二合引)尾(三十一)萨哩嚩(二合)母罗屹啰(二合)[亢*欠](三十二)贺那贺那(三十三)伴惹伴惹(三十四)摩哩捺(二合)摩哩捺(二合)(三十五)伊能弭迦(引)哩炀(二合)娑驮野(三十六)吽(引)儞罗(引)野儞罗嚩日啰(二合)难拏(引)野(三十七)睹噜睹噜尾伽那(二合)尾那(引)野迦那(引)舍迦(引)野(三十八)虎噜虎噜(三十九)儞(引)钵多(二合)赞拏(引)野(四十)萨哩嚩(二合)设咄噜(二合)赧(四十一)纥哩(二合)那野(引)儞闭拏野(四十二)亲那亲那(四十三)尾[寧*也](引)曩砌捺迦(四十四)尾[寧*也](引)曩尸瑟吒(二合引)摩耨三摩(二合)啰(四十五)三摩野嚩日啰(二合)驮啰嚩左曩(四十六)摩哩摩(二合引)尼儞讫哩(二合)多野(四十七)吽(引)贺那贺那(四十八)捺贺捺贺(四十九)睹噜睹噜(五十)虎噜虎噜(五十一)发吒(上同)发吒(上同五十二)吽(引)吽(引)(五十三)讫哩(二合)旦(引)多(引)曳(五十四)儞嚩哩始(二合)(五十五)尾捺啰(二合引)钵拏迦啰(引)野(五十六)贺那贺那(五十七)嚩日啰(二合)难尼那莎(引)贺(引)(五十八)


说此大明时。所有一切恶曜皆悉惊怖。咸各思念金刚萨埵。而此大明有大威力。若人持诵一百八遍。得大忿怒明王敬爱。悉能破坏一切魔恶。又能成就一切事业。

尔时世尊阿閦金刚如来。即入普云吉祥三摩地。从定出已。以金刚三业。


说此大力大忿怒明王大明曰:

那莫三满多迦(引)野嚩(引)讫唧(二合)多嚩日啰(二合引)赧(一句)唵(引)(二)吽(引)吽(引)吽(引)(三)发吒(半音)发吒(上同四)唵(引)(五)乌誐啰(二合)戍罗播尼(六)吽(引)吽(引)吽(引)(七)发吒(上同)发吒(上同八)唵(引)(九)惹喻(二合)底儞哩那(二合引)捺(十)吽(引)吽(引)吽(引)(十一)发吒(上同)发吒(上同十二)

唵(引)唵(引)唵(引)(十三)发吒(上同)发吒(上同十四)摩贺(引)嚩罗(引)野莎(引)贺(引)(十五)


说此大明时。所有一切大力龙众皆悉惊怖。咸各思念三身金刚。而此大明若持诵相应者。即得成就一切事业。若亢旱时。依法诵此大明即能降雨。随诸境界皆得满足。


尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。即入遍调伏金刚三摩地。从定出已。以金刚三业。


说此吒枳大忿怒明王大明曰:

那莫三满多迦(引)野嚩(引)讫唧(二合)多嚩日啰(二合引)赧(一句)唵(引)(二)吒髻吽(引)弱(三)


说此大明时。诸佛如来皆悉称赞。一切众会生大惊怖。咸各思念三身金刚。若有持此大明者。即与金刚萨埵相应。成就金刚大明行。复能句召一切明句。


尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。即入清净无垢智金刚三摩地。从定出已。以金刚三业。


说此金刚赞拏三昧不动大忿怒明王大明曰:

那莫三满多迦(引)野嚩(引)讫唧(二合)多嚩日啰(二合引)赧(一句)唵(引)(二)阿左罗(三)济吒(四)拏拏吒拏吒(五)谟吒谟吒(六)吒吒(七)咄吒咄吒(八)贺贺(九)谟贺谟贺(十)萨贺萨贺(十一)那贺那贺(十二)底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)(十三)阿(引)尾舍阿(引)尾舍(十四)摩贺(引)摩怛播罗哥(十五)度那度那(十六)底尼底尼(十七)佉(引)那佉(引)那(十八)尾伽曩(二合引)摩(引)啰野摩(引)啰野(十九)耨瑟啖(二合引)婆乞叉(二合)野婆乞叉(二合)野(二十)萨哩罔(二合引)酤噜(二十一)吉哩吉哩(二十二)摩贺(引)尾沙摩嚩日啰(二合)萨普(二合)吒野萨普(二合)吒野(二十三)吽(引)吽(引)吽(引)(二十四)怛哩(二合)嚩隶多(二十五)囕誐(引)那多迦(二十六)盎(二十七)[亢*欠][亢*欠][亢*欠](二十八)阿左罗(二十九)济吒(三十)萨普(二合)吒野萨普(二合)吒野(三十一)吽(引)(三十二)阿三摩底迦(三十三)怛啰(二合引)吒(半音三十四)摩贺(引)嚩罗娑(引)多野(三十五)三摩野满怛囕(二合引)(三十六)[亢*欠](三十七)[牟*含](三十八)戍[亭*夜](切身)睹路迦(三十九)窣睹(二合)沙也(二合)睹嚩日哩(二合)(四十)那谟萨怛嚩(三合)钵啰(二合)底贺多嚩隶(引)毗也(二合)(四十一)入嚩(二合引)罗(引)野(四十二)怛啰(二合)吒(上同)(四十三)阿萨贺那莫莎(引)贺(引)(四十四)


说此大明时。所有一切天及紧迦啰等皆悉惊怖。迷闷思念身金刚。即时出现无数大忿怒王。有大威力。所有大恶阿修罗众皆悉破坏。而此大明复能句召。


尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。即入尾日林毗多三昧金刚三摩地。从定出已。以金刚三业。


说此一切执金刚三昧降三界大忿怒明王大明曰:

唵(引一句)逊婆儞逊婆吽(引)(二)屹哩(二合)贺拏(二合)屹哩(二合)贺拏(二合)吽(引)(三)屹哩(二合)贺拏(二合引)钵野屹哩(二合)贺拏(二合引)钵野吽(引)(四)阿(引)那野虎婆誐鑁(五引)萨哩嚩(二合)尾[寧*也]啰(引)惹(六)吽(引)发吒(半音七)


说此大明时。一切干[寧*也]众大威力者皆悉思念金刚萨埵。皆依金刚萨埵大秘密主三昧步住。此大明力。能以金刚钩句召最上诸干[寧*也]众。


尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。即入大三昧真实出生金刚三摩地。从定出已。以自三业。宣说此大三昧三金刚秘密中正语三昧真实句。


所有诸佛三金刚 观想金刚萨埵尊
手持金刚钩及索 句召最上一切佛
诸佛身语业相应 是即大金刚相应
金刚萨埵大主宰 决定句召常所作
轮及莲华与金刚 从三金刚而观想
所有最上金刚钩 普能句召一切明
安住根本持明士 一切金刚地寂静

所有最上干[寧*也]众 金刚钩入心相应

风曼拏罗彼相应 决定一切能句召

想月曼拏罗 现毗卢尊像

想如理安住 甘露法相应
依本部仪轨 诵本部大明
数满五十遍 决定能句召
金刚钩大像 平等炽盛光

金刚曼拏罗 满空干[寧*也]众
现忿怒金刚 安住金刚地

执金刚器仗 谓三叉及钩

阿修罗干[寧*也] 彼亦能句召

当用皑哩迦 或复朅致迦

当于月出时 诵大明加持
句召法相应 所有梵释天
用皑哩迦等 当书彼名字
即时能句召 随所求所作
语金刚所说 一切皆如意
想焰鬘得迦 大忿怒明王
圆具一切相 安住大轮中
身赤如劫火 观想金刚钩
作大恶忿怒 句召药叱尼
此名三昧印 一切大明句
一切句召法 如所说成就
金刚手菩萨 须臾能善说
如是一切明 究竟最上王


尔时世尊。即入普遍三摩地。从定出已。以金刚三业。


说此嚩日啰播多罗大忿怒明王大明曰:

唵(引一句)戍梨儞(引)莎(引)贺(引)(二)


说此大明时。所有一切大威力者。那誐干[寧*也]众惊怖迷闷。咸各思念诸佛菩萨。而此大明速能圆满诸成就法。彼干[寧*也]众作句召已。现殊妙相即时皆至。作诸成就。


是时世尊。复入虚空出生三昧金刚三摩地。从定出已。以金刚三业。


说此大法三昧金刚颦眉菩萨大明曰:

唵(引一句)婆野那(引)舍儞(二)怛啰(二合引)西(引)怛啰(二合引)萨野(三)勃哩(二合)酤致怛致(四)吠多致(五)吠啰致(六)碎帝莎多(七)惹致(引)儞(引)莎(引)贺(引)(八)


说此大明时。所有一切持明天及天后皆大惊怖。咸各思念大智金刚。而此大明有大威力。从寂灭金刚最上出生。住三金刚智。于一切处普能句召。所有持明天后。以此大明亦能句召。而彼天后大力色相妙好严饰。于刹那间句召即至。作诸事业皆得成就。又此大明。若以忿怒持诵一洛叉数。一切事业速得成就。


复次宣说一切忿怒王调伏怨恶作诸吉祥事大明持诵行。当所调伏者。即彼一切极恶众生。所谓谤阿阇梨及谤大乘。作诸魔事随顺邪明。坏佛种性不能勤求佛菩提道。又于十方一切众生身语心业。起破坏想生怨恶心如是等辈。即以此法而可调伏。若作调伏法者。当于一处想忿怒像。依法仪轨时处相应。于忿怒像前诵彼大明一百八遍。一切恶者决定句召。悉令调伏。


又复若作调伏法者。先当择其处所。或于彼舍或于空室。乃至四衢道独树下等。当取摩耨沙阿悉底。长八指量而用作橛。以大明加持一百八遍。当用置于所调伏者阿哩挼哩。彼于半月中即当调伏。又法当用葛波罗圆满具足者。当书大明置于其内。默持往彼阿哩挼哩。或复以多罗树叶及余竹帛等。书忿怒大明。亦如前法置阿哩挼哩。彼即调伏。此名诸佛金刚因大三昧法。


是时世尊。复入一切如来身语心金刚缚三摩地。从定出已。以金刚三业。


宣说三界身语心金刚橛大明曰:

唵(引一句)伽伽伽(引)多野伽(引)多野(二)萨哩嚩(二合)耨瑟啖(二合)发吒(半音)发吒(上同三)计罗野计罗野(四)萨哩嚩(二合)播谤发吒(上同)发吒(上同五)吽(引)吽(引)吽(引)(六)嚩日啰(二合引)计罗(七)嚩日啰(二合引)驮噜(引)(八)倪也(二合引)钵野底(九)迦(引)野嚩(引)讫唧(二合)多(十)嚩日啰(二合引)计罗野吽(引)发吒(上同十一)


说此大明时。所有一切大威德金刚。惊怖迷闷咸各思念。虚空金刚。而此大明即金刚橛。若欲作是金刚橛者。或用佉祢啰木或复铁等。依其分量如法而作。作已依法加持。而能调伏破坏一切。此即金刚萨埵部中炽盛广大平等光明三金刚身所出生法。若与毗卢遮那金刚如来大印相应。是即啰誐金刚。若住焰鬘得迦忿怒明王大印相应。即名三金刚橛。若与甘露军拏利忿怒明王相应。是即大恶忿怒出生金刚相应诸佛大主宰。诸修法者。当从心至足。想此金刚橛。却复从顶如前观想。即得尾日林毗多。而能安住禅定金刚。即得诸佛决定相应。


尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。即入身金刚尾日林毗多三摩地。从定出已。


说身三昧安金刚橛大明曰:

唵(引一句)亲捺亲捺(二)贺那贺那(三)捺贺捺贺(四)儞(引)钵多(二合)嚩日啰(二合引)左讫啰(二合)吽(引)发吒(半音五)


安金刚橛当诵此明。下彼橛时。依法仪轨作毗卢遮那佛步势。以左手大指执金刚橛。用右手钉入土。分寸如彼仪轨。此即金刚萨埵三金刚身出生正法安住三昧。


尔时世尊无量寿金刚如来。即入语金刚尾日林毗多三摩地。从定出已。以金刚三业。


宣说语三昧金刚橛大明曰:

唵(引一句)纥哩(二合引)(二)唵(引)(三)普哩普(二合)嚩(四)


此即莲华部法亦如前说。钉金刚橛诵此大明。亦用左手大指执金刚橛。作无量寿佛步势。然想智金刚莲华出生正法安住三昧。


尔时世尊阿閦金刚如来。即入心金刚尾日林毗多三摩地。从定出已。以金刚三业。


宣说心三昧大明曰:

唵(引一句)嚩日啰(二合引)啰(引)惹吽(引二)


此即金刚部法。如前仪轨钉金刚橛。然观想五钴金刚炽盛光明。作阿閦如来步势。当下橛时诵此大明。从三金刚无垢出生正法安住三昧。如是等身语心三昧。金刚橛大明仪轨等虚空界金刚出生。诸有作者依法而作。即能成就一切调伏。


尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。尽有情界而为所依。得大欢喜出大音声作如是言。

大哉秘密最胜句 大哉所说真实义
大哉寂静妙法门 大哉金刚广大行
诸佛所说金刚橛 诸大菩萨所敬爱
身语心业大金刚 亦摄秘密金刚橛
所有一切大明句 真实金刚橛出生
最上金刚身语心 是即大明真实义< 诸佛大集会一切心真实金刚出生三昧分第十五 >

尔时金刚手 菩萨摩诃萨
即于虚空中 出现大文字
一切智出生 一切灌顶义
复从语金刚 宣说如是法
修法者当想 四方曼拏罗
中现忿怒王 甘露军拏利
然于中观想 干[寧*也]而作法
彼色相殊妙 
诸分皆圆满

若修此法者 住真实三昧
于一切无碍 得最上成就
彼五曼拏罗 想五佛影像
献最上供养 秘密大明行
毗卢尊影像 金刚身语心
禅定行相应 诸佛平等光
青优钵罗华 啰惹迦大色

想干[寧*也]亦然 金刚手相应

若依此仪轨 能作相应事

此诸大明中 难行相应行
于一刹那间 金刚手平等
一切法自在 欲解脱随转
修瑜伽行者 欲求成就法
于一切时中 作金刚法想
金刚法无我 即安住十地
善持语三昧 一切胜自在
所有诸种族 所谓婆罗门
刹帝利吠舍 及彼首陀等
乃至旃陀罗 所生诸干[寧*也]
随取而作法 当勿生分别
此秘密平等 成就金刚法
日入时作法 日出时成就
依本法仪轨 如理而所作
得金刚萨埵 施最上成就
三身大誓愿 诸佛一切相
放百由旬光 遍照于一切
二处若相应 众相应平等
此诸成就中 难行三昧行
彼五种甘露 金刚成就食
亦诸成就中 难行三昧行
若甘露平等 二处亦相应
出现佛菩提 成最上真实


此名诸佛欲解脱三昧法。


尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。即入大三昧忿怒金刚三摩地。从定出已。以金刚三业。


宣说一切如来作金刚怖忿怒大明曰:

唵(引一句)纥哩(二合引)(二)瑟致哩(三合引)(三)尾讫哩(二合)多(引)那那(四)萨哩嚩(二合)设咄噜(二合)那(引)舍野(五)萨担(二合)婆野(六)吽(引)吽(引)发吒(上同)发吒(上同)莎(引)贺(引)(七)


当以此大明作忿怒调伏法。行人当取噜地啰等。置三角护摩炉。其炉分量大小如诸仪轨。复入罗嚩拏啰[口*尔]迦等物。燃以建吒迦而作护摩。作护摩时。称所调伏干[寧*也]名字。以前大明作护摩八千遍。日三时作或中夜作。而彼干[寧*也]速令句召一切调伏。既调伏已于三劫中。常持佛法及金刚手法。住佛三昧。远离愚痴增长寿命。诸有作法者。当于白月八日或十四日。往诣空舍或尸陀林中。用朅致迦。书彼设咄噜名字。依本仪轨用本部大明加持。或用母讷誐啰作调伏法。行人口诵吽字。即时出现炽盛大光猛焰可怖。所有一切设咄噜众及余恶者。皆大惊怖而悉调伏。思念金刚手菩萨诸佛金刚最上三宝。一切众生是所归趣。违佛法者决定破坏。所有金刚羯磨部帜盛光明曼拏罗中。本尊影像大明印相等依法所作。能令一切设咄噜众及诸恶者随顺调伏。一切令住佛菩萨想。若有违背佛正法者决定破坏。诸佛菩萨以善方便。调伏一切怨恶众生令住三昧宣说一切秘密大明心法。破坏诸恶。令诸众生与智相应。常住最上佛菩提想。


若有行人以清净心。想于四处置踰室多。一切庄严诸分圆满。如彼莲华现开敷相。复想吽字大明。现五种光成金刚。相应自身语心业得金刚坚固。即得成就无上菩提。于刹那间与毗卢遮那光明同等。安住金刚萨埵大秘密主三金刚部。此名金刚萨埵出生金刚三摩地。诸有修习踰室多法得成就者。发猛利心当取束讫啰依法而食。彼于刹那间即与妙吉祥光明同等。隐身自在吉祥胜妙。身有光明如紫金色。


若有行人发猛利心。取尾瑟吒及摩贺满蹉依法而食。即得成就大明胜行。诸佛不能见。


又复行人发猛利心。当取说那诃耶摩贺。三种满蹉同处和合依法而食。即得成就胜行。诸佛不能见。若用尾瑟吒及三种铁合成虞尼迦。于二处相应者。于一切处诸佛不能见。


又复行人发猛利心。取瞿满蹉及三种铁。合成虞尼迦。于二处相应者。即诸佛不能见。


又复行人发猛利心。取钵啰拏作虞尼迦。于二处相应者。即诸佛不能见。


又复行人。若取龙脑香及旃檀香。以三种铁作虞尼迦。于二处相应者。即诸佛不能见。


又复行人。若取牛黄及沉水香。与三种铁作虞尼迦。于二处相应者。即诸佛不能见。


又复行人。若取恭俱摩香。与三种铁作虞尼迦。于二处相应者。即诸佛不能见。


如是了知一切平等。即得成就相应自在。得大印加持最胜吉祥。有大威力隐显自在。与诸佛光明同等。于三千大千界中最胜自在。乃至俱胝由旬刹中皆得金刚自在。欲色界中随欲所往一切无碍。是名诸佛大力三昧安怛陀那大金刚法。


是时世尊说是法已发欢喜心。作熙怡眼观察众会。


出微妙声作如是言:

大哉真实此正念 大哉秘密文字句
大哉自性本清净 大哉诸法妙无垢【佛说一切如来金刚三业最上秘密大教王经卷第五】


< 诸佛大集会一切心真实金刚出生三昧分第十五之余 >

尔时金刚手 菩萨摩诃萨
最上执金刚 三界最胜师
复现大字相 金刚清净法
复出妙音声 宣说如是法
金刚士相应 正觉金刚喜
广大佛菩提 欢喜持金刚
金刚路左曩 持乌瑟腻沙
最上大忿怒 想佛金刚像
明王最上法 观想宝生尊
明妃广大法 想无量寿尊
一切明事业 想不空大智

一切大明句 想金刚手尊
所有药刹尼 大明及教法
从焰鬘得迦 明王仪轨出
一切相应行 秘密大明等


此名诸佛大金刚三昧。


复说成就法 建立曼拏罗
修先行精熟 行人当作法
尔时金刚手 诸法自在尊
身语心成就 最上智金刚
或山林聚落 或复寂静处
金刚定相应 依法而持诵
金刚手菩萨 大明行观照
令种种事业 随愿皆成就
金刚法影像 莲华部光明
身语心金刚 三部大仪轨
三身入寤法 决定皆成就
诸有作法者 择四种胜地
坚固而作法 得究竟成就
金刚手菩萨 最上等虚空
所有入寤法 及一切仪轨
吽字金刚手 贺字身金刚
阿字持法尊 此秘密明句
酂字禁伏法 出大可怖云
此名诸禁伏 秘密中最上
若作此法时 一切皆惊怖
身起于虚空 一肘二肘量
或五八十二 如是肘量数
旋住于空中 迷闷大怖畏


尔时金刚手菩萨摩诃萨诸佛大秘密主清净三身。又复宣说如是秘密调伏一切设咄噜法。


若欲作调伏法者。行人当往尸陀林中取尸陀林炭。其作法者。即须作那屹那相而用作法。或用尸陀林灰亦可作法。以大明加持一千八百遍。所有一切设咄噜皆悉调伏。乃至三界亦能调伏。


又法若用瞿满娑诃野满娑说那满娑等物。作三角曼拏罗。依法仪轨而作护摩。或用摩贺满娑如前作法。


又法或作火坛。燃葛吒迦而作护摩。或于江河岸造诸形像如芥子量。以葛吒迦而为护摩。或用芥子及罗嚩拏带罗尾沙驮睹啰。如是等物同作护摩。或用阿悉帝祖啰拏及噜地啰尾沙等同作护摩。或用芥子与诸物和合同作护摩。如上所说诸护摩法当依仪轨。依法行步若坐若立。所有势分及处所等。依法而作。于刹那间决定成就。一切设咄噜乃至大恶啰刹娑等而自调伏。或得隐身自在。诸佛菩萨亦不能见。


复次宣说作护摩大明曰:

那莫三满多迦(引)野嚩(引)讫唧(二合)多嚩日啰(二合引)赧(一句)唵(引)(二)虎卢虎卢(三)底瑟吒(二合引)底瑟吒(二合引)(四)满驮满驮(五)贺那贺那(六)捺贺捺贺(七)钵左钵左(八)誐哩惹(二合)誐哩惹(二合)(九)怛哩惹(二合)怛哩惹(二合)(十)尾萨普(二合引)吒野尾萨普(二合引)吒野(十一)萨哩嚩(二合)尾伽那(二合)尾那(引)野岗(十二)摩贺(引)誐拏钵底(十三)[口*尔]尾多(引)怛迦啰(引)野吽(引)发吒(半音十四)


作护摩时诵此大明。以金刚身语心业坚固持诵。此即调伏一切魔众最上法观想。金刚手菩萨现大忿怒相。此名金刚手大忿怒三昧。


复次行人观想诸佛遍满虚空。于刹那间破坏诸恶。及想一切执金刚者。诸大菩萨遍满虚空。破坏一切背佛三昧。住非族类诸恶众生。乃至一切啰刹娑等。种种恶者皆悉怖畏。而自调伏住金刚三昧。所有一切诸恶鸟兽。皆悉调伏安住三昧。所有一切大恶忿怒萨哩波等。现黑色相作大怖畏。以萨哩波而为食啖。此等决定而自调伏。


此名调伏诸魔最上难行三昧。


如是诸佛执金刚尊。金刚坚固禅定相应心金刚法。亦名诸佛金刚大忿怒三昧。


尔时执金刚王金刚手菩萨摩诃萨。如虚空无相大寂默者。一切灌顶义成就正觉智金刚大士。


作如是言:

大哉自性本清净 摄彼金刚最上乘
从彼无生妙法中 出生诸佛一切法


复次宣说秘密金刚羯磨息除诸恶苦恼法。诸欲作法者。当取朅致迦或盎誐啰。画萨哩波相。其状极恶现黑光明。画二舌相大恶忿怒。如是画已。行人当想亢字。于中出现诃逻喝罗光明。


复想火焰色相。行人当诵大明加持所有一切恶毒皆悉销灭。


又复观想纥哩字。即能召集三界所有种种出生一切恶毒。常所恼害世间众生。行人依法以大明加持。于刹那间恶毒销灭。


又复观想唵字作金刚视。所有一切曼努迦没哩室唧迦萨哩波等。常出一切恶毒害众生者。皆悉句召。依法加持所有恶毒皆悉销灭。普令安住大智金刚。入彼虚空金刚曼拏罗。此名息诸恶毒金刚三昧。


又复观想吽字。心成大金刚现白色相。出光明云大光普照。犹如满月清净无垢。如实观想四处相应刹那安住。第二第三如是观想。彼萨哩波满虚空界。于刹那间恶毒销散无所施作。此名息灭一切毒秘密心法。


又复观想阿字成八叶大莲华。于中想现五种光明。周匝遍满如月光明。清净无垢平等变化。此即安住定心大秘密句最上秘密智。行人如法观想已。即能销除诸恶病苦。所谓巘拏必吒迦卢多等。及余诸病皆悉销除。令诸世间远离苦恼。


复次宣说息除内外诸病执金刚心秘密三部心最上大明句:

唵(引一句)[口*尔]那[口*尔]俱(半音二)

唵(引一句)阿路力俱(半音二)

唵(引一句)嚩日啰(二合)特哩(二合)俱(半音二)


此大明句能成一切义能除一切苦。若有行人依法仪轨。专注一心如实观想众类影像。或嚩那啰相或说那相。以自身语心业。安住金刚轮作金刚步。以自身语心平等观想。观成就已。即得诸佛菩萨广大敬爱。住加持句施欢喜心。于自金刚身语心业。想诸佛云及金刚王广大胜云。破诸病苦令得解脱。十方诸佛金刚大士。想现忿怒破诸魔恶。与诸定心相应羯磨出生平等正念如前大明。若能相应持诵一百八遍。于七日中一切成就。所有自心大明仪轨亦复成就。此明销除一切病苦难行三昧。


尔时金刚手 光明大智钩
欲解脱金刚 说一切梦相
梦所见诸法 即无生自性
自性净真实 即金刚自性
若梦中得见 求成就行人
或作持诵相 或入禅定法
当得佛菩萨 现身在其前


此名大梦三昧。

 

若梦中得见 诸佛妙光明
得最上菩提 成就一切智
当见报身佛 出现在其前
若梦中得见 三界尊大士
作诸供养等 当决定成就
诸佛及菩萨 五种妙乐法
若梦中得见 供养诸尊像
及金刚萨埵 大秘密主像
当得平等智 金刚法大爱
若梦中得见 自身诸相分
得秘密金刚 最上大明称
若梦中得见 礼敬诸如来
及诸大菩萨 得金刚坚固
若梦中得见 一切干[寧*也]众
诸分皆圆满 种种妙庄严
及童子童女 具相好庄严
见此等相者 得所作成就
若梦中得见 十方一切佛
安住佛刹中 当得诸如来
施以欢喜心 圆满妙法藏
若梦中得见 诸佛转法轮
及见诸如来 入般涅槃相
得三昧相应 安住定金刚
若梦中得见 诸妙好园林
及见诸干[寧*也] 庄严而游戏
得禅定三昧 诸佛所加持
若梦中得见 诸佛及菩萨
施诸灌顶相 及作供养事
当成就秘密 最上持明王
若梦中得见 赞拏罗说那
当得金刚手 成就心无住
如是种种梦 金刚所出生
彼最上成就 金刚身语心
此诸梦想行 从自心所生
若心住于定 即诸法安住
诸法安住故 诸法等虚空
无法无法性 即入三昧心


尔时会中一切如来。闻金刚手菩萨如是宣说。叹未曾有。以诸佛三业咸各称赞。作是问言。云何梦想从自心生。云何自性及诸法性。诸法实义如虚空性。


尔时世尊大毗卢遮那如来。即以金刚三业向诸如来作如是言。诸佛世尊。当知虚空与一切法。非和合非不和合。虚空无所行一切所向。及一切处无所出现。诸如来当知诸梦想法亦复如是。即彼一切法皆从梦中平等出生。如佛世尊一切如来亦同诸法。皆从梦中平等出生随顺安住。诸如来当知虚空无色相亦无所出现。无对复无碍。彼一切法离相无碍。亦复如是。


又复当知诸佛如来所有一切法。身语心金刚三昧等。于一切处纯一自性随顺而转。所谓自心自性无所动转。若身语心住金刚界。即与虚空界无二平等。若诸佛如来安住虚空界。所有一切众生于虚空界亦如是住。不住欲界不住色界不住无色界。若法三界无所住。诸佛如来无所生。是故当知彼一切法无有自性。诸佛如来又复当知。所有菩提心。从诸如来智所出生。即彼菩提心。不于身住不于语住不于心住。是故菩提心一切无所住。菩提心无住故诸法何所住。诸法无住故一切无所生。由如是故一切如来正智出生大金刚句。诸佛如来又复当知彼梦想法。于三界中无所出现无所行。无所得无有实。非士夫等相非自他所见。是故三界所作一切如梦。如梦所见如梦出生。普遍十方一切世界。所有诸佛及诸菩萨。乃至一切有情亦复如是。一切如梦无我相可得。当如是住。诸佛如来又复当知。譬如大摩尼宝具诸功德。于众宝中而为最上。随诸众生有所希求。若金若银及余宝等。应所求心即能出现。当知彼诸宝等。不从心住不从摩尼宝住。一切如来一切法一切佛法亦复如是。诸有智者当如是知。


尔时一切如来。闻世尊大毗卢遮那金刚如来说是法已。生大欢喜作熙怡眼。瞻察世尊大毗卢遮那金刚如来作如是言。希有世尊若虚空界平等安住。彼一切法及诸佛法。亦复如是平等安住。是时会中所有一切如来及诸菩萨咸作是言。世尊大毗卢遮那金刚如来。唯愿宣说一切大明及金刚一切成就等法。即此一切大明及金刚一切成就等法当于何住。尔时执金刚者大毗卢遮那金刚如来赞言善哉善哉诸佛菩萨能问此义。诸大士当知一切大明及一切金刚成就。当于金刚身语心住。何以故。彼诸大明及诸金刚成就。乃至一切佛法。皆于自身语心住。彼身语心金刚三业。不住欲界不住色界不住无色界。不住心身不住身心。不住语心不住心语。由是三业无所住故。彼一切法亦无所住。譬如虚空自性清净。诸法亦然。是时诸佛及诸菩萨复作是言。一切如来当于何住从何出生。毗卢遮那佛言。诸大士。一切如来于自身语心住从自身语心出生。诸佛又问心于何住。答曰如虚空住。又问虚空何住。答曰虚空无所住。是时诸佛及诸菩萨生希有心作是赞言。善哉善说自心法性诸行寂静。作是言已默然而住。< 诸佛大集会一切曼拏罗成就金刚现证菩提分第十六 >

尔时一切如来又复云集。时诸如来即以金刚三业。劝请世尊大毗卢遮那如来。宣说甚深秘密法门。即时变化种种珍宝。妙庄严具供养世尊。


是时世尊大毗卢遮那金刚如来。即入金刚大曼拏罗无畏三昧王庄严金刚三摩地。还从金刚身曼拏罗一切如来身语心金刚出已。


作如是言:

复次今宣说 身大曼拏罗
金刚心所生 胜诸曼拏罗
其量十六肘 其相作四方
曼拏罗诸佛 安住金刚身
坛中画大轮 尾提金刚相
作金刚印法 胜秘密大明
轮中画毗卢 及阿閦佛等
于其坛四隅 画本部贤圣
又复于坛门 画忿怒明王
此依法画已 即成曼拏罗
行人当依法 想秘密金刚
持诵本大明 作诸供养事
此即秘密中 难行三昧行


此名一切秘密大明三昧一切如来身金刚曼拏罗。


是时世尊复入一切语三昧金刚云庄严三摩地。从定出已。以金刚三业。宣说金刚语曼拏罗。


复次今当说 语业曼拏罗

金刚心出生 胜诸曼拏罗
其量二十肘 四方与四隅
四门而具足 金刚线絣量
语曼拏罗句 金刚功德聚
金刚大法王 出生诸大明
于其曼拏罗 中心画大轮
及一切印相 依仪轨而画
于大轮中心 画无量寿印
此即金刚句 作胜曼拏罗
如仪轨所作 勿令有破坏
献秘密供养 得金刚欢喜
彼甘露三昧 作供养成就
此即名诸佛 难行三昧行


此名一切如来金刚语曼拏罗。


是时世尊复入普云金刚三摩地。从定出已。以金刚三业。宣说最上秘密中秘密心曼拏罗。

当画曼拏罗 中画金刚手
依本部仪轨 秘密三业生


此名一切如来身语心秘密金刚智句最上甚深秘密中秘密出生心曼拏罗。


尔时世尊复入一切如来一切曼拏罗出生轮庄严三摩地。从定出已。以金刚三业。宣说一切秘密曼拏罗法。及彼一切金刚曼拏罗印相。一切大明心秘密等法。


今说曼拏罗絣线大明曰:

吽(引)唵(引)阿莎(引)贺(引一句)


絣金刚线布五色粉时。当诵此大明。依法仪轨如理所作。速得成就诸佛菩提。从彼三昧仪轨出生贤圣大明住加持句。大曼拏罗胜法仪轨。毗卢遮那大主宰出生佛眼菩萨住身曼拏罗句。身金刚功德金刚法主宰出生自影像。此即一切大明中最上秘密。常住金刚萨埵大主宰出生。摩摩枳菩萨一切大明。皆从最上秘密出生。如是曼拏罗所用诸物。皆悉具足安住最上秘密。此即金刚大秘密最上希有忿怒王句召。献诸佛供养三时所作。供养三金刚无住。与彼三金刚相应即得大明。成就所有一切大明。献出生食施诸部多。五种甘露自心所生。如是三昧最胜无比。速能圆满诸佛菩提。若欲絣线作曼拏罗。当如是作。当絣线时观想毗卢遮那。及想金刚手菩萨金刚甘露等法金刚大光明。观想一切佛所有羯磨法。想彼金刚线是即五佛。乃名诸佛最上秘密未曾有。当知所用粉有二十五种。如仪轨说所有一切大明。当想金刚手菩萨。即得诸佛秘密最上菩提身语心三昧。观想于五处如是所作具足。即得三金刚不坏金刚所生。如金刚手菩萨所作一切惊怖。所有罥索及金刚钩。乃至一切金刚大明教法。皆从金刚手菩萨坚固正慧三摩地出生。所有作护摩法及彼大明。乃至护摩所用物等。作啰虎顶并如仪轨所作。于二处平等相应。作护摩八百遍。即得三种金刚不坏。此名诸佛护摩难行三昧行。


如前所说是即大曼拏罗絣线法。所有絣线分量如仪轨说。既絣线已。作金刚界成曼拏罗。于曼拏罗中依法仪轨。置本尊毗卢遮那佛像及诸贤圣等。复于坛中依其方位置五贤瓶。作曼拏罗已。然后金刚阿阇梨。依法仪轨摄受弟子。既摄受已依法教授。作如是言。汝当安住金刚三业金刚萨埵加持身语心。然后引弟子入曼拏罗。


当入曼拏罗时诵此大明曰:

阿(一句)亢尾(引)啰吽(引)(二)


此名一切三昧身语心金刚大明。入曼拏罗已。当授金刚大灌顶秘密智法。当想诸佛满虚空界。以妙香等而为供养。复以妙音歌咏赞叹。观想大三昧云。遍满金刚大曼拏罗安住三金刚三昧。然后金刚阿阇梨以白芥子掷弟子身。掷已当取贤瓶授与灌顶。是时弟子受灌顶时。当想金刚萨埵。得灌顶已安住最上三昧。常住毗卢遮那坚固心法。诸有所作随顺正智。修习金刚身语心业。归命三界一切贤圣。所有阿阇梨一切语言。如教奉行。彼一切秘密灌顶法。如理修习。此即一切如来三密金刚出生正法。授诸弟子大金刚义。种种秘密菩提金刚。诸佛所授广大三昧。时彼弟子受灌顶已。当发最上大欢喜心。所有一切贤圣影像住相应心。阿阇梨然可指示大曼拏罗法。授与大明文字秘密句等。


复说三昧誓作如是言:

彼杀盗淫妄 诸染法自性
住佛三昧者 如实当了知


此名诸佛最上三昧常住法。令诸众生安住金刚相应。如理宣说一切大明句一切三摩地法。秘密大明王仪轨及余秘密甘露法。诸有行人依法作者。无上菩提而不难得。当知四圣大秘密法。是即一切秘密金刚。现女人色相安住大轮三昧。为诸众生起利益行。宣布一切金刚曼拏罗大明秘密仪轨。彼五种饮食依法而食。如是即得一切大明成就。是时阿阇梨作是说已。又复为其弟子。宣示大曼拏罗秘密行相。宣说金刚秘密句。即时口诵唵字。是即一切大明根本。于刹那间光明炽盛普照一切。此名诸佛大持明士秘密大明。亦即一切成就大三昧。亦即诸佛菩萨成就胜行。亦即安怛陀那大力精进金刚句召最上成就。曼拏罗中一切金刚事业。


住空想金刚 纥哩字光明
复观想诸佛 遍满虚空界
所有身语心 与大明相应


此即身语心大明金刚加持秘密句。


阿亢朅所谓。

金刚手影像 莲华手大光
无能胜影像 安住秘密句


此即大金刚秘密句。


日轮曼拏罗 中现阿閦尊
于金刚大轮 现毗卢遮那
即于大轮中 复现无量寿
彼诸秘密心 一切秘密义
出现大光明 照一切极苦


此即一切金刚秘密心。


阿字金刚杵 及众金刚钩
彼一切仪轨 佛菩提成就
诸有修法者 诣山林旷野
及余胜方所 依法而修习
彼于半月中 得成就佛性
彼三十六百 如须弥山量
碎微尘等数 一切诸会众
彼一切皆得 成菩提金刚


此即诸佛金刚大笑三昧。


金刚手大智 持大语金刚
身金刚大相 说紧迦啰法


此即金刚智轮四种大明。所谓三昧句三昧语言。三昧爱三昧拳等。


虚空广清净 远离一切法
现圆满妙相 金刚未曾有
所有一切佛 普观诸众生
平等如一子 诸佛所摄持
金刚手爱乐 广大秘密心
令住三金刚 大执金刚者
住空而观想 大力妙金刚
顶戴妙宝冠 五嚩拏相应
彼五处大明 大金刚忿怒
若愚若智者 依法而观想
彼于半月中 得秘密成就
诸秘密金刚 金刚歌大义
住空而观想 佛大曼拏罗
吽字金刚明 想三金刚等
唵字想于眼 能观见一切
及见诸佛相 三身胜金刚
所有饥渴等 为世间大苦
修习瑜伽者 彼不生思念
远离一切苦 成就心金刚

毗卢尊影像 一切义正句
嚩字金刚口 唵字金刚眼
彼唵鑁二字 安住金刚舌
一切处无住 离诸苦寂静
想智金刚光 即如意妙宝
随众生意愿 一切所严饰


此名诸佛如意宝金刚。佛说一切如来金刚三业最上秘密大教王经卷第六】


< 诸佛大集会一切曼拏罗成就金刚现证菩提分第十六之余 >

尔时世尊大执金刚者大金刚无畏大毗卢遮那如来。即入金刚大无畏无垢三摩地。从定出已。


以自三业说是明句:

尾(引)


说此明句已。


复说伽陀曰:

想虚空金刚 佛光曼拏罗
现黄色金刚 尾日林毗多
诸相皆圆满 一切所庄严
顶戴诸佛冠 住一切平等
三金刚相应 出生诸成就


是时世尊。复入普音金刚三摩地。从定出已。以大金刚观想句身语心业。


说是明句:

综(引)


说此明句已。


又复说是伽陀曰:

想虚空金刚 日轮曼拏罗
遍满诸佛云 三金刚自在
于曼拏罗中 想尊那菩萨
身现白色相 一切所严饰
从金刚三业 坚固而出生
安住金刚手 大士持明句


此名金刚三昧智光明三摩地。


是时世尊。复入一切愿金刚大乐三摩地。从定出已。


以等持金刚三昧身语心说是明句:

欀(引)


说此明句已。


又复说是伽陀曰:

想虚空金刚 金刚曼拏罗
想金刚出生 一切佛如来
中想宝藏神 现大药叉相
顶戴宝髻冠 色相而善寂
住五佛相应 观想于五处
得金刚甘露 而现禅坐相
复与金刚手 欢喜而相应
如是药叉主 大力宝藏神


此名金刚三昧大富成就吉祥幢三摩地。


是时世尊。复入金刚欲自在吉祥三摩地。从定出已。


以一切药叱尼三昧句身语心业。说是明句:

称(引)


说此明句已。


又复说是伽陀曰:

想虚空金刚 四方曼拏罗
四宝所严饰 香华等具足
遍满虚空界 现诸药叱尼
三金刚出生 想同一影像

三金刚不坏 安住禅定想
妙金刚等持 观想忿怒顶
安住心明句 金刚相应行


此名一切药叱尼平等行观想金刚三摩地。


是时世尊。复入一切金刚大明尾日林毗多金刚三摩地。从定出已。以自三业说如是法。


身语心清净 持诸佛色相

如紫金色光 作一切成就
安怛陀那等 平等妙光明
药叉主成就 持明天大尊
诸金刚成就 诸妙色成就
诸大明成就 普遍而出现
佛顶诸成就 如意宝妙光
最胜佛菩提 诸佛金刚光


此名诸佛圆满一切愿金刚三昧。


尔时执金刚者一切如来大秘密主。成就一切如来身语心金刚大明行。大毗卢遮那金刚如来。又复以自三业说如是法。


身语心金刚 身语心自性
自相自所作 如是皆成就
佛眼句相应 想金刚标帜
大明印相等 依教而善学
诸如来秘密 安住佛菩提
当于四时中 作秘密供养
华果等诸物 随所得随食
此速得诸佛 最上大智海
期满六月数 作法当成就
一切部多众 自他不能娆
贪金刚自性 依法而了知
贪金刚大钩 摩摩枳功德
观想语金刚 一切处成就
自印相禅定 三文字金刚
此诸佛大智 违越者破坏
金刚大主宰 金刚文字生

所有阿苏哩 那儗药叱尼
乃至摩耨尸 住三金刚智

各依本部法 作诸持明事
如是诸大明 秘密真实教
三金刚出生 入诸佛菩提


此名一切如来真实金刚持明三昧。< 诸佛大集会一切如来三昧法金刚加持王分第十七 >

尔时一切如来又复云集。时诸如来又复各各以自三业。劝请世尊大毗卢遮那金刚如来说秘密法。


作是赞言:

阿閦如来广大智 金刚法界大希有
三曼拏罗三坚固 归命秘密妙法音
毗卢遮那佛清净 最上大乐金刚寂
诸法自性净光明 归命宣说金刚法
宝生如来甚深妙 如虚空界离诸垢
自性清净本非相 归命善说诸秘密
无量寿佛大自在 离诸疑惑金刚住
了贪自性到彼岸 归命莲华部所说
不空成就佛正智 能满一切众生愿
自性清净住实际 归命金刚最上士
如是称赞寂静句 一切如来共所宣
诸修法者若称扬 即与诸佛而同等


尔时金刚手 诸佛悲愍者
复从语金刚 说是秘密句
大哉一切佛 法界离文字
自性本清净 如虚空无垢


尔时诸佛大秘密主金刚手菩萨。安住一切如来身金刚三昧。


从自身语心业说如是言:

彼四种三昧 从佛智海生

了饮食无碍 此三昧最上


又复安住一切如来语金刚三昧。从自身语心业说如是言:

彼四种三昧 语金刚大字
了五种甘露 此秘密出生


又复安住一切执金刚三昧。从自身语心业说如是言:

彼四种三昧 亦即甘露法
从金刚萨埵 大威力所生
身语心金刚 大三昧出生
住诸佛究竟 金刚所摄持
金刚手三昧 金刚手大光
于一刹那间 得诸佛三业


又复安住一切缘觉三昧。从自身语心业说如是言:

善说于身法 彼身金刚住
说众生戒相 住究竟平等


又复安住一切声闻学三昧。从自身语心业说如是言:

彼十善业道 所作智金刚
此诸三昧生 而名劣解脱


又复安住一切梵王三昧。从自身语心业说如是言:

痴为诸业道 作大怖畏相
随顺佛菩提 即得金刚身


又复安住噜捺啰天三昧。从自身语心业说如是言:

三界一切住 三金刚所求
欲性有三种 最上三昧生


又复安住尾瑟努天三昧。从自身语心业说如是言:

众生住实际 三金刚不坏
入禅定金刚 虚空金刚界


又复安住三金刚三昧。从自身语心业说如是言:

所有身金刚 是即大梵天
而彼语金刚 即大自在天
彼心金刚王 即尾瑟努天
如是等三天 三金刚所住


又复安住一切药叉药叱尼三昧。从自身语心业说如是言:

常住贪欲法 恣一切食啖
不舍三金刚 作极难三昧


又复安住一切龙王三昧。从自身语心业说如是言:

常乐辈戍[寧*也] 嗤啰为饮食
随所欲香境 即所作三昧
彼一切烦恼 决定而随转


又复安住一切阿苏啰干[寧*也]三昧。从自身语心业说如是言:

现忿怒恶者 华果为所乐
安住金刚地 难调大可怖


又复安住一切啰叉娑悉帝哩三昧。从自身语心业说如是言:

葛波罗盛香 带罗及嚩舍
此即部多众 名广大三昧
又复为吉祥 所作大义利


又复安住一切拏吉儞三昧。从自身语心业说如是言:

彼噜地啰等 而常为饮食
拏吉儞三昧 相应出生相
自性无所生 三界无所行
住无行三昧 得一切成就


此名三界一切金刚三昧平等三摩地。


又复安住身业成就金刚三昧。从自身语心业说如是言:

身三种所作 一切金刚生
普遍众生界 佛身常所作


又复安住语业或就金刚三昧。从自身语心业说如是言:

语业句无染 三界净圆满
是即语成就 难行三昧行


又复安住心业成就金刚三昧。从自身语心业说如是言:

诸金刚意地 金刚坚固想
如所说三昧 三金刚不坏


又复安住一切大明金刚真实三昧。从自身语心业说如是言:

所有佛菩萨 缘觉声闻众
身语心相应 得最上成就


又复安住一切如来身语心金刚禅定三昧。从自身语心业说如是言:

彼金刚萨埵 所有一切处
安住身语心 坚固曼拏罗
三金刚禅定 如理而相应
安住诸大明 真实持诵法


又复安住金刚大明成就三昧。从自身语心业说如是言:

众生界平等 住金刚禅定
三金刚最上 金刚三昧生


又复安住近成就最上成就大成就金刚三昧。从自身语心业说如是言:

想金刚甘露 遍满虚空界
三金刚所授 胜三昧常住


又复安住一切金刚安怛陀那三昧。从自身语心业说如是言:

所有秘密法 四时作最上
随顺彼三昧 即金刚圆满


又复安住虚空持明三昧。从自身语心业说如是言:

身语心金刚 观想禅定冠
三金刚三昧 不能生忿怒


又复安住一切持大明等羯磨三昧。从自身语心业说如是言:

身金刚坚固 外金刚执持
法金刚事业 如仪轨所作


此名诸佛自性大金刚三昧。


是时诸佛大秘密主金刚手菩萨。说如是等三昧法已。即于一切大执金刚身语心业金刚平等不思议界。默然而住。尔时会中有不可计不可数佛刹。须弥山量等微尘数菩萨摩诃萨。咸各顶礼一切如来已作是白言。云何诸佛大秘密主金刚手菩萨。于此一切佛菩萨大众会中默然而住。


是时一切如来告诸菩萨言。诸善男子当知金刚身语心无所得诸文字。句自性亦无所得。所有一切如来身语心文字句。亦无自性亦非行相。以是义故默然而住。诸善男子此如来心亦如是住。彼身语心离文字。无所生无有相。如虚空无有实。一切皆是虚妄所摄。


尔时妙吉祥菩萨等诸大菩萨。向诸如来作是白言。如是如是。世尊一切如来法界自性。无行无作非来非去。以是义故。语金刚所生诸文字句皆虚妄摄。


是时会中有大菩萨。其名梵初。虽复已得大神通智。而于一切法相自性未能了知。闻是说已作是问言。云何金刚大我法等。金刚真实秘密文字。有所宣说。


尔时诸如来告彼菩萨言。如所得法当如实住。梵初菩萨又复白言。诸佛世尊。我于身语心金刚秘密文字。虽如实所得。于彼金刚菩提尚未了知。愿诸如来为我开示。诸佛答言。善男子文字无自性真实无所生彼金刚菩提乃至众生界尽所摄受。普令一切安住诸佛金刚菩提。何以故。彼诸众生所得身语心金刚智。皆即三身金刚法性所作。


尔时诸佛大秘密主金刚手菩萨摩诃萨。又复向诸如来及诸菩萨作如是言。法界无住诸法无我。自性清净从无住中金刚出生诸法仪轨。虽有所行而非所行。时诸如来咸各称赞金刚手菩萨作如是言。大士。所有一切如来身语心金刚一切成就。乃至三界一切法。依何语言而住。金刚手菩萨言。一切如来。金刚成就一切智智。乃至三界一切法。皆依金刚身语心住。诸如来言。身语心当依何住。金刚手菩萨言。如虚空住。诸如来言。虚空何所住。金刚手菩萨言。虚空无所住。空无住故诸法亦然。时诸如来生希有心作如是言。大哉大哉。金刚萨埵能善宣说。如是如是。若身语心无所有。而彼色相亦不可得。


尔时金刚手 三界所尊敬
一切佛称赞 广大秘密主
住三密坚固 三金刚自在
想持明大士 说一切成就
住空金刚界 想佛曼拏罗
中现身金刚 观想金刚顶
三面三身生 不思议变化
持金刚大轮 速得大菩提
诸部所有法 观想此秘密
若别法观想 彼不得成就


此名持明大士金刚秘密法。


住空界观想 部多啰倪众

作如是欢喜 现金刚三相
若如是观想 菩萨大敬爱
而于七日中 得三身成就


尔时诸佛大秘密主金刚手菩萨。


复以自身语心业。宣说一切行人金刚秘密法:


自金刚三业 三昧大印义
想诸仪轨相 得成就佛性


又复以自身语心业。宣说一切行人金刚秘密法:

设不结印相 持诵诸大明
此不越三昧 得菩提成就


又复以自身语心业。宣说诸佛三昧秘密法:

彼五种甘露 见勿生疑谤
此三密金刚 依法而所用


又复以自身语心业。宣说语金刚三昧秘密法:

所有三界中 一切踰室多
彼诸秘密法 语金刚无谤


又复以自身语心业。宣说心金刚三昧秘密法:

所有诸三昧 住三身金刚
必利拏三昧 心金刚无谤


此名诸佛三密金刚三昧。


又复以自身语心业。宣说一切如来金刚秘密法:

五如来所转 五蕴义平等
彼金刚处法 菩萨曼拏罗


又复以自身语心业。宣说三界三昧轮秘密法:

地大佛眼尊 水大摩摩枳
火大白衣尊 风大多罗等
虚空金刚界 即金刚萨埵
当知此诸大 即现诸菩萨


此名一切如来宫广大自在金刚大士三昧。


尔时世尊。住一切如来身语心业。大毗卢遮那金刚如来。即入一切如来平等行三摩地。从定出已。普观一切如来及众会已。默然而住。


尔时慈氏菩萨摩诃萨。即起恭敬顶礼世尊大毗卢遮那及诸如来作如是言。所有一切如来身语心金刚秘密集会一切灌顶义。一切如来一切菩萨乃至金刚阿阇梨。当云何见。佛言善男子所有诸佛菩萨乃至金刚阿阇梨等。皆住金刚菩提心。当如是见。何以故。彼菩提心与阿阇梨无二无二相。善男子我今略说。所有十方世界诸佛如来及诸菩萨。现住说法教化众生者。而彼一切于三时中来诣阿阇梨所。诸佛菩萨变化供养云而为供养。作供养已还诸佛刹。时阿阇梨从语金刚亦出是言。一切如来是我父。一切如来是我母。一切如来是我师。慈氏当知所有十方一切诸佛如来及诸佛所行。乃至诸佛如来身语心。金刚所生一切福蕴。而彼福蕴皆从阿阇梨毛孔所生。何以故善男子。从彼菩提心出生诸佛智。真实所生真实而住。乃至一切智智相亦复如是。


尔时慈氏菩萨摩诃萨。闻是说已生惊怖心。默然而住。


尔时世尊阿閦如来宝生如来无量寿如来不空成就如来等。即时俱入一切执金刚成就勤求三昧金刚三摩地。从是出已咸作是言。汝诸菩萨今当谛听。所有十方一切如来三世智所出生秘密集会。而来供养金刚灌顶阿阇梨。又复恭敬称赞。何以故。诸善男子。金刚阿阇梨是大执金刚者。是即诸佛大智主。


是时彼诸大菩萨。向诸如来发是问言。诸佛世尊所有一切如来身语心三密金刚成就。当依何住。诸佛答言。如来三密当依阿阇梨金刚身语心住。又问即此身语心复云何住。答言此即无所有无所著。时诸菩萨闻是说已。默然而住。


尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。又复告诸如来及诸菩萨言。谛听谛听诸佛菩萨。我今宣说一切佛菩萨金刚三摩地出生大曼拏罗法。


是时诸佛及诸菩萨。皆悉恭敬作如是言。善哉大执金刚者。善说世尊善说善逝。大曼拏罗。


尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。说是伽陀曰:

如空净法界 想佛曼拏罗
四方净妙相 观想定金刚
金刚曼拏罗 阿娑那轮等
及种种供养 依法常所作
住阿阇梨心 平等灌顶法
想虚空界中 诸佛皆遍满
诸仪轨出生 三种灌顶句
得成就菩提 为众生利益
身语心成就 诸成就中胜
一切如来心 即无上菩提


此名一切佛菩萨大轮三昧三摩地出生大曼拏罗。


尔时诸佛大秘密主金刚手菩萨。


复以自身语心业。宣说一切如来金刚相应金刚三业秘密大明曰:

唵(引一句)吽(引)(二)怛囕(二合)(三)纥哩(二合引)(四)亢(五)


当想虚空界 秘密曼拏罗

三密心出生 想金刚萨埵
现大忿怒相 如青莲华色
依法想四臂 执持葛波罗
现五种光明 复观想自舌
金刚定相应 甘露法句召
三叉金刚杵 及金刚钩等
与金刚相应 成就诸佛身


又复以自身语心业。宣说金刚饮食三昧法:

若于饮食等 依法而当食
与甘露相应 不越诸仪轨


又复以自身语心业。宣说一切如来最上三业供养法:

五种供养法 作最胜供养
此一切金刚 难行三昧行


又复以自身语心业。宣说三业秘密供养法:

于二处相应 当受彼甘露
如仪轨供养 得成佛菩提


又复以自身语心业。宣说一切如来三业行法:

众生界无边 普遍平等持
三金刚三昧 令住大希有


又复以自身语心业。宣说一切行人最上三业行法:

身语心自在 三密无住生
诸所求成就 违越者不成


又复以自身语心业。宣说一切行人金刚萨埵最上法:

当可一肘量 作顶曼拏罗
中现于唵字 五甘露所出
胜金刚相应 刹那现光明
身语心善住 所作皆成就


又复以自身语心业。宣说一切持明秘密三业法:

诸有持明人 远离诸有相
勿生取着心 造立塔庙等
勿读诵经典 勿建曼拏罗
若自性相应 斯即为最上


又复以自身语心业。宣说销除一切毒禁伏句召秘密法:

安住大轮中 想白色焰光
炽盛而周遍 及黄色光等
此即三金刚 三昧大光明
从彼三秘密 种子所出生


又复以自身语心业。宣说一切如来身语心轮金刚和合作拥护大明曰:

唵(引一句)虎鲁虎鲁(二)底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)(三)满驮满驮(四)贺那贺那(五)捺贺捺贺(六)阿密哩(二合)帝吽(引)发吒(半音七)


此大明安住 金刚羯磨轮
轮中现吽字 中复书其名
大明字正句 依法常安住
此即一切明 三秘密无住


又复以自身语心业。宣说金刚安膳那法:

行人当往诣 四衢或树下
乃至天庙等 作安膳那法
当用葛波罗 置噜地啰等
黑月十四日 于其中夜时
诵本部大明 加持八百遍
得三种成就 及安膳那法
此即名诸佛 普贤秘密行


尔时一切如来问金刚手菩萨言。诸菩萨摩诃萨。云何于诸秘密文字句当得具足。能于一切如来秘密三昧行。坚固信解如实观想。


是时金刚手菩萨言。诸佛世尊若诸菩萨摩诃萨。于其三种秘密文字句得具足者。即能于彼一切如来秘密三昧行。坚固信解如实观想。诸如来言。何等为三。金刚手菩萨言。所谓一切如来身金刚。一切如来语金刚。一切如来心金刚。此等名为三种秘密文字句。若能如是得具足者。彼诸菩萨摩诃萨。乃能于彼一切如来三昧行。坚固信解如实观想。是时诸佛咸各称赞金刚手菩萨已。默然而住。


尔时金刚手菩萨。告彼一切如来及诸菩萨言。诸大士当知此法甚深秘密希有。过去过不可较不可计微尘数等劫。从燃灯如来应供正等正觉出世已后。乃至迦叶如来出现世间。是等诸佛皆不宣说此秘密法。何以故。彼时众生无信解故。于此秘密功德句义不能了知。以是义故。于彼时中诸佛如来皆不宣说最上大乘秘密集会诸佛菩提法。乃至刹那罗嚩谟呼栗多。不得暂闻此秘密法。设于无数殑伽沙等劫中。勤劳苦切求佛菩提而不能得。由是于此大秘密法不得闻故。是故诸佛当知此秘密法甚为难得。


尔时会中诸大菩萨闻是语已。即时各各涕泪悲泣。时诸如来告彼菩萨言。止善男子。汝等不应涕泪悲泣起三苦恼想。时诸菩萨白诸佛言。诸佛世尊我今云何能止悲泣。何能不生三苦恼想。我念众生无智所障。于三密句不生信解。乃至名字尚不得闻。诸如来言。诸善男子如所得文字句皆悉平等。非知可知非闻可闻。所有一切如来一切菩萨。于其秘密文字句。悉无所得皆无所觉。何以故。三密文字句自性清净故。


是时诸菩萨摩诃萨闻是语已。默然而住。【佛说一切如来金刚三业最上秘密大教王经卷第七】


< 诸佛大集会一切如来三昧法金刚加持王分第十七之余 >

尔时佛眼菩萨摩诃萨。从一切如来身语心秘密出生。以自三业于大众中。欢喜称赞一切如来大秘密主金刚手菩萨。


作如是言:

汝金刚手大自在 善住最上金刚心
随诸所欲及所求 救度一切众生界
欲乐自性真实法 最上金刚大亲爱
是故归命复称赞 唯愿依法摄受我


尔时摩摩枳菩萨摩诃萨。从一切如来身语心秘密出生。于大众中欢喜称赞一切如来大秘密主金刚手菩萨。


作如是言:

汝金刚手利众生 善住金刚心大轮
从佛菩提最上心 出生金刚第一义
诸贪法性贪平等 我随所欲义亦然
是故归命复称赞 唯愿依法摄受我


尔时观自在菩萨摩诃萨。于大众中欢喜称赞诸佛大秘密主金刚手菩萨。


作如是言:

汝金刚手大悲愍 以金刚语广利乐
随顺世间诸义利 常所宣说世间事
所有一切乐自性 皆摄普贤真实行
是故归命复称赞 唯愿依法摄受我


尔时一切如来从金刚身语心业平等出生。一切如来极善乐意。欢喜称赞诸佛大秘密主金刚手菩萨。


作如是言:

汝金刚手大利乐 安住秘密胜三昧
出生诸佛敬爱心 平等悲愍于一切
所有大欲功德藏 具足一切胜珍宝
故我欢喜复称赞 随顺所欲而摄受


尔时诸佛大秘密主大毗卢遮那金刚如来。即入一切大欲性自在金刚吉祥三摩地。从定出已。即于一切如来出生正行大欲自性三昧中。默然而住。


是时满虚空界一切如来。各以金刚三业安住最上甚深秘密中秘密金刚甘露大三昧行。是时空中出现其相。由是满虚空界所有一切众生。皆悉安住三身平等出生金刚吉祥触法自性。即得一切如来应供正等正觉三金刚智。皆住普贤清净法界。得一切如来身语心金刚灌顶。


尔时诸佛大秘密主大毗卢遮那金刚如来。谓诸如来言。诸佛世尊今见是相。住诸佛法平等性不。诸佛答言。已见世尊已见善逝。此如是相一切皆是诸佛如来金刚智行。


是时诸佛皆悉安住一切如来上首明妃秘密行已。作是赞言。希有世尊希有善逝。此如是名无贪文字句善往佛菩提道。


尔时毗卢遮那金刚如来谓诸佛言。诸佛当知虚空金刚三昧自性平等。彼一切法非色蕴非受蕴非想蕴非行蕴非识蕴。非处非界非取相等。非贪嗔痴非法非非法。当如是住。


时诸如来闻是语已默然而住。


尔时大毗卢遮那金刚如来。复谓诸佛菩萨言。所有一切世界中一切菩萨。应当于此一切如来金刚三业最上甚深秘密正法。谛信谛受如理修习。何以故。此法甚深极难得故。


是时世尊即于会中又告金刚法菩萨言。善男子汝于诸法已得自在。已受诸佛金刚灌顶。汝当受持此秘密法。时金刚法菩萨摩诃萨。受佛教敕已默然而住。


尔时诸佛如来。复从自身语心金刚。入彼三金刚大士文字正句三昧而住。又复世尊大毗卢遮那身金刚如来。即于三界一切身金刚秘密三业行一切如来身平等中。默然而住。


又复世尊无量寿语金刚如来。即于三界一切语金刚行一切如来语平等中。默然而住。

又复世尊阿閦心金刚如来。即于三界一切心金刚行一切如来心平等中。默然而住。

又复世尊阿閦心金刚如来。即于三界一切心金刚行一切如来心平等中。默然而住。< 诸佛大集会宣说一切秘密行金刚加持分第十八 >

尔时慈氏菩萨摩诃萨。在大会中见诸如来宣说一切如来灌顶身语心秘密法门。如所语言如彼三昧如实见闻已作如是言。大哉普贤清净法界。最上甚深身语心业。三种金刚秘密胜行。广大普遍心金刚法。一切众生出生三世。金刚自性得大菩提。金刚正句。诸佛金刚广大威力。大哉深妙此最上智。大哉寂静诸法根本。大哉最上大涅槃界。大哉止息诸轮回道。是时一切如来闻慈氏菩萨作是称赞已。告言慈氏如汝所言如是如是。


尔时诸大菩萨摩诃萨众又复云集。各以最上秘密供养。供养一切如来已。咸各恭敬归命顶礼。异口同音作如是言。大哉深妙极难得闻。如是秘密大集会等秘密行相。于诸法中最尊最上。诸佛大导师语言皆如实住。坚固大智为利益众生。我等今者略有所问。愿佛慈悲为我宣说。


是时一切如来赞言。善哉善哉诸菩萨摩诃萨。善作最上大功德利。所有一切秘密句义。恣汝所问。


尔时诸菩萨摩诃萨皆大欢喜。作熙怡眼谛观诸佛。


又复各各恭敬顶礼作是问言:

云何名秘密 何名大集会
云何所用法 何名相应义
真实有几种 复几种秘密
云何密中密 最上复几义
云何菩提心 云何大明士
佛部金刚部 宝部莲华部
及彼羯磨部 此等诸部中
彼微妙歌音 当云何宣说
痴法云何义 嗔义复云何
云何说贪法 云何金刚咒
云何大乐法 云何诸正念
云何焰鬘尊 何名无能胜
云何名马头 何名军拏利
云何普遍行 云何大明行
我见复云何 憎嫉法何义
云何真持诵 云何深秘密
云何诸仪式 贪嗔痴大法
众生云何作 云何曼拏罗
云何说印相 云何说华果
云何诸塔庙 云何说智轮
云何大明句 云何祖捺那
云何必利拏 云何名句召
云何大明缚 云何名灌顶
云何大明法 云何五甘露
何名五精进 云何成就义

云何最上法 方便有几种
何名乌卑夜 当云何了知
一切相应轮 乃至秘密中
种种仪轨等 及诸所作事
如是等诸法 一一义云何


尔时一切如来闻诸菩萨发是问已。于须臾间默然而住。


是时诸菩萨复白诸佛言。正觉善逝唯愿欢喜悲愍我等。如我所问为我宣说。


尔时一切如来复谓诸菩萨言。汝等应当咸各安住金刚三业。善持诸法自性大智根本已。然当谛听汝所问义。是时诸菩萨众。闻诸如来无上语言。咸各顶受。即时安住金刚萨埵坚固三业。白诸佛言。善哉诸佛善哉善逝。我等谛听唯愿善说。作是语已默然而住。


尔时一切如来皆住大悲加持愿力。异口同音答是问言:

身语心三种 此名为秘密
诸佛菩萨等 此名为集会
当知所用法 秘密数如是
谓五法及九 十七与十三
诸佛菩萨等 宣说大成就
四法十六法 八法并十二
阿阇梨事业 彼等成就法
六种及二种 十五或十四
彼喝姹等法 近成就仪轨
一三及与七 十一及十五
诸成就境想 如仪轨所行
诸如来事业 摄受非摄受
善调及难调 诸众生行相
所生一切处 如金刚仪轨
彼一切成就 如诸教所说
曼拏罗等相 阿阇梨出生
尊重大明句 摄受诸弟子
善说灌顶义 授诸弟子法
诸佛及菩萨 善说而度脱
慧方便等持 此说相应义
若自性智慧 性相及方便
彼所说离缚 彼离缚三种
阿陀啰自性 同彼圣种等
自性所作因 不同诸圣果
阿陀啰方便 三种义摄受
彼五部所作 自性同一部
彼金刚菩提 说最上真实
真实五部说 三部秘密等
诸秘密贤圣 皆最上部摄
无初而寂静 离性及非性
住大悲空性 此名菩萨念
自三业金刚 得不坏自性
与大明相应 此说大明士
五因心法等 此说名金刚
说总持妙歌 识金刚部生
彼十中过去 实际所出生
摄受诸有情 诸佛诸佛法
诸佛自性等 此说佛部歌
说心最上宝 平等利一切
受决定受法 此说宝部歌
诸相诸所欲 诸一切皆具
洛叉洛叉等 此莲华部歌
诸相诸所作 识所生正慧
心持诸行法 此羯磨部歌
说诸部无二 诸法无二等

嗔法识所生 因心有其二
诸色法境像 彼缠缚自性
意等所生受 同所作自性
想贪我法生 随染一切相
诸行常憎嫉 缘所生我法
菩提心自性 一切处所生
欲心自所说 贪嗔等自性
虚空三昧相 现前业生果
诸法无二智 外我见为痴
彼互相所合 此说为嗔义
贪力随诸相 智金刚所说
极乐自在报 三处悉平等
贪嗔痴亦然 常住金刚乐
诸佛大方便 金刚手正念
我法无所坏 即无生自性
彼诸性平等 此焰鬘尊义
我法非了知 文字本清净
一切三昧心 此无能胜义
我法非语言 名色无自性 

一切三昧法 此马头尊义
我法离疑惑 色自性寂静 

众金刚三昧 此军拏利义

彼非坏非知 非语言离疑
佛菩萨识心 得成就大乐
痴及最上痴 身边所作等
彼痴法尽已 复名焰鬘尊
嗔及最上嗔 心边所作等
彼嗔法尽已 复名无能胜
贪法最上贪 平等持所住
彼贪法尽已 复名马头尊
诸烦恼若尽 诸金刚亦尽
诸障尽智生 复名军拏利
彼一切烦恼 一切业清净
诸业清净故 净业果出生
贪染及执取 为诸相所动
因缚果亦缚 六心因所生
吒枳忿怒王 所出有六种
彼三昧金刚 所出亦如是
彼地等五种 如实际所住
彼等大明王 色金刚六种
此金刚诸念 身语心金刚
出生大主宰 慧方便出生
于彼蕴处界 三法而取着
相应无所依 出生相应行
一切净解脱 离一切有相
一切心行等 此说普遍行
诸有缘生法 及诸根境等
意法平等说 诸相及诸义
世间行信解 所有三昧法
一切金刚护 此说大明行
各各住自性 非心意所行
持诵若成坏 此说诸大明
众巧业金刚 智种子所成
菩提种无我 持无我自性
变化诸影像 三世种子生
说一切大明 皆真实所出
住自心加持 安住三摩地
彼诸灌顶法 一切处供养
大明明相应 此说持金刚
彼富乐四种 自所加持等
大无畏金刚 现一一顶相
心印及大明 广大秘密法
因果二印相 果印因亦然
非所观成就 诸仪轨不生
四分平等合 持明士金刚
一切身语心 当观想三隅
十辐黄色轮 于中而观想
彼十辐轮中 相十忿怒王
是即彼十智 自在所出生
想寂灭金刚 出生最上相
金刚炽盛光 变化不动云
智自性所生 甚深秘密法
无垢而寂静 佛眼所观察
二足金刚步 即金刚贤圣
举足下足等 如仪轨所住
诸所说成就 如三昧仪式
彼一切广大 一切步所行
色声生诸欲 苦乐二种法
常自心所集 贪嗔痴所生
贪金刚大贪 金刚宝出生
安住宝三昧 诸欲性平等
离有相非相 诸分皆三字
所作所断等 及自所变化
如是嗔及痴 出生于三种
非秘密印净 所作金刚义
从嗔轮出生 嗔相应行等
忿怒金刚破 智金刚所成
彼正觉所化 相应义如是
嗔金刚所作 彼三界最胜
于彼刹那间 作诸破坏事
痴轮所出生 痴相应行等
常弃舍一切 所庄严珍宝
想心如大海 常出宝无尽
一切愚痴行 覆没而不现
刹那间所作 心金刚所住
贪轮所出生 贪相应行等
心随一切染 诸欲相应行
喜乐妙喜乐 诸所作嬉戏
常施诸乐境 随顺一切行
三界诸所生 天阿修罗等
刹那随所欲 此说名贪义
曼拏罗灌顶 最上胜事业
诸佛所加持 集诸成就事
婆誐曼拏罗 菩提心境界
祢[亢*欠]曼拏罗 出生诸仪轨
一印及诸印 乃至蕴处界
彼印住平等 曼拏罗所说
钩杖及戍罗 剑等安四隅
吒枳与难拏 大力及大轮
乃至逊婆等 此诸大忿怒
金刚大明王 六种转轮印
地等诸贤圣 自印曼拏罗
剑及尾拏等 播怛啰钵吒
甚深秘密印 六种大金刚
诸佛及菩萨 忿怒明王印
及五种印等 一大无畏尊
诸部中仪轨 妙华常所出
而彼虚空界 一切踰室多
彼身语心业 依诸部所作
所有诸佛塔 彼说无住处
大智萨埵法 此智金刚念
文字种子生 三金刚文字

身语心真实 必利拏光明
十方普句召 诸金刚大明
一切金刚光 彼诸金刚生
宾拏噜卑相 彼缚缚所说
金刚身语心 三业曼拏罗
三业非印相 曼拏罗仪轨
灌顶有三种 如此教中说
彼贤瓶灌顶 斯名为第一
若秘密灌顶 此说为第二
智慧为第三 次第亦复然
最上大明生 彼彼妙眼相
妙华所庄严 从秘密法生
秘密中秘密 所有灌顶法
乃至授弟子 一切大明等
此一切金刚 最上灌顶句
诸大明成就 诸最上事业
深信深正慧 成就妙爱法
彼一行相应 即平等三昧
行人生尊重 欢喜施诸法
阿阇梨加持 施已得成就
痴法痴相应 即痴法所集
儞尸迦痴法 痴金刚自性
嗔法嗔相应 即嗔法所集
儞尸迦嗔法 嗔金刚自性
贪法贪相应 即贪法所集
儞尸迦贪法 贪金刚自性
慧法慧相应 即金刚所集
彼大明贤圣 金刚秘密等
二手互相授 如来所证明
弟子顶受已 此阿阇梨法
诸佛方便说 此大明最上
一切法无二 清净光明相
是故此相应 依法常所作
此诸佛所说 最上大明行
越此者愚痴 不得上成就
自性自身法 五垢常所染
后安住大智 当念五甘露
彼入嚩罗等 见如是色相
大明法相应 彼五种甘露
身起虚空中 金刚吽字生
还复从空下 妙莲华出生
唵字甘露法 彼复入于中
二秘密相应 如水精色光
是名密中密 而为大智日
普句召一切 十方世界中
同此甘露法 五精进亦然
观想而成就 从三字出生
及虚空种子 彼别法不成
安怛哩陀那 此平等所转
是最上所说 佛菩提成就
有四种方便 菩提金刚等
一切相应教 彼常所相应
成就为第一 近成就第二
成就性第三 大成就第四
此诸平等行 是名四种法
四金刚枳拏 最上智甘露
一菩提空性 二种子所集
三影像出生 第四文字相
此等名四法 亲近所成就
最上智甘露 六种相应事
六法若相应 得最上成就
所谓成就法 最上成就生
现食与禅定 及彼持命法
住三摩地念 此六种相应
有十种根本 一切处自住
现饮食所说 别别欲饮食
五欲法平等 即五佛相应
住禅定仪法 彼禅定五种
所谓寻与伺 喜受与乐受
及心一境性 此名五种定
秘密有三种 彼寻伺相应
有三种喜受 乐受四种集
自心五种住 智出生尽知
一切佛寂静 诸欲性安住
五智我自在 五实际自观
彼宾拏噌卑 决定纯一法
五色相大宝 安住于正念
安住自心明 日轮中影像
寂静现月宝 安住持地念
寂灭金刚等 从取相所生
五界诸有相 菩提金刚观
一阳焰明相 第二为烟相
三虚空明相 第四灯焰明
五世间常明 皆虚空集现
安住金刚道 变化虚空界
如念而观想 彼相所变化
此正念正知 彼光明所生
慧方便等持 一切性平等
心圆满相应 影像中观想
彼正智出生 三摩地心想
现饮食安住 彼一切加持
安住禅定智 得五种通性
彼决定影像 菩萨所观察
常住总持观 金刚手平等
正念善相应 光曼拏罗生
三摩地光中 离一切障等
心住心妙相 月金刚相应
作最上句召 如心所作等
大明相相应 说菩提妙句
自心曼拏罗 想仪轨相应
彼心智影像 想最上成就
现诸相相应 彼六月观想
诸欲最上乐 一切处相转
彼大智成就 敬爱法所生
诸部众相应 彼金刚橛等
敬爱法作护 彼所作相应
此大莲华教 广大智所作
踰室多变化 一切所取等

四种印围绕 曼拏罗仪轨
于中自所作 渐略一切相
作诸金刚地 彼菩提观想
四种微妙歌 诸贤圣心现
想三金刚地 智身所观想
彼种种色相 如自心所住
自因及自果 种种灌顶义
秘密大明法 诸大明法印
六种转轮王 乌瑟腻沙相
此大明王等 四富乐大力
一切欲了知 金刚大主宰
一切禅定轮 及一切灌顶
诸仪轨相应 大智所摄受
身语心金刚 无二成就法
如先所说色 金刚持明士
自身曼拏罗 此说大成就
大乌瑟腻沙 无著相应相
彼近成就法 军拏利影像
本尊相应法 作大明成就
彼大成就时 佛影像主尊
此一切金刚 秘密胜相应
此诸佛法分 成最上成就
别法不成就 此最上所生
千俱胝劫数 称赞诸佛名
求成就相应 所生常亲近
相应金刚莲 此说近成就
成就法所说 谓吽发吒字
自性寂静门 是大成就义
诸佛大胜尊 大执金刚句
诸佛鸟卑夜 诸法诸法性
所有羯磨相 即相应无著
曼拏罗出生 诸所闻三昧
先作三昧护 金刚身语心
乌瑟腻三昧 如仪轨出生
彼彼羯磨相 自轮智光明
如所说成就 曼拏罗观想
依法如所闻 彼身所作住
彼勿作破坏 越诸观想法
彼一切句召 自轮金刚橛
金刚橛大明 不越诸步相

勿生忿怒心 当受诸佛敕
作种种三昧 勿破诸义利
胜金刚成就 禁缚等诸法
忿怒王所出 金刚橛大明
顶心等诸处 依法而观想
远离诸苦毒 及破坏诸恶
而彼金刚橛 一切皆相应
如仪轨出生 相应大明等
成就诸事业 持诵及出生
及诸护摩法 忿怒曼拏罗
息灾寂静心 增益增益意
敬爱敬爱心 忿怒忿怒字
如是四种法 摄一切成就

 

尔时一切如来答诸菩萨所问法已。令诸菩萨断诸疑惑。即得离疑身语心业。于自身语心皆得安住金刚坚固身语心法。是诸如来即时咸各默然而住。


尔时彼诸菩萨摩诃萨。咸各称赞一切如来作如是言:

归命一切如来身 顶礼归命一切语
归命一切如来心 顶礼归命诸所作
身诸心业三金刚 从彼三业而所得
佛与众生无等等 作何行法求成就
一切诸佛无所坏 成就行人大主宰
云何远离诸罪业 若远离已得何果

 

尔时一切如来。亦各称赞彼诸菩萨作如是言:

善哉菩萨摩诃萨 善哉菩提大主宰
善哉菩提大妙音 善哉菩提大最上
诸佛自在吉祥尊 菩提金刚亲教师
了一切想皆如幻 即成即坏诸所作
若了罪法非有罪 于其福果亦复然
若了罪福二俱非 彼得趣向菩提行
非彼语言为所依 即得一切无所坏
所有恶趣非所生 彼大菩提不难得
彼先所作罪业因 此恶果报名地狱
若彼地狱生无生 此地狱果无所得
所有无数诸法印 安住菩提大金刚
最上离取正了知 无边众生相应住
离取非取一切业 彼诸所作非主宰
彼正所作大成就 一切事业皆平等


尔时一切菩萨摩诃萨。得闻诸佛宣说一切金刚大悲所生甚深正法。又复欢喜作是称赞:

善哉善哉世所尊 善哉善哉大牟尼 

善哉善哉大妙法 善哉善哉大悲者
大哉普贤悲愍行 最上广大净无垢
作诸忿怒羯磨法 令诸众生入佛性


尔时一切如来复告诸菩萨摩诃萨言。诸善男子汝等闻此一切如来秘密灌顶大集会法。勿生惊怖。又复于中勿生轻谤。应当安住三摩钵底。何以故。菩提金刚实际生故。嗔金刚性彼广大故。离缚大明所摄受故。是时诸菩萨摩诃萨。异口同音。又复称赞一切如来。


作如是言:

三世金刚实际生 寂灭离障而清净
诸佛最上大自在 归命金刚胜三业
所有色受想行识 六根六尘皆如幻
地水火风及虚空 归命菩提心所现
彼贪嗔痴诸染法 常行金刚法相应
种种皆住于实性 归命菩提心广现
若取一切乐法相 彼法自性无所动
因果自性心所生 离心有相诸法性
贪等过失及诸障 皆住金刚无所生
而彼菩提心广大 归命出现一切法
此住清净无初等 智慧方便法所生
秘密灌顶常相应 菩提金刚常归命
若观此法为最上 彼彼三种成就义
行人决定当圆满 菩提金刚常归命
若作金刚成就法 当离一切劣成就
尊重诸佛生净信 菩提金刚常归命
今此秘密集会教 若得闻者尚希有
况复读诵若思惟 尊重供养及书写
此获功德无有穷 菩提金刚常归命
息灾等法诸仪轨 大明印契及行相
如理所作皆成就 菩提金刚常归命
今此最上秘密法 若有见闻随喜者
能生一念净信心 所获功德无边际
况复行人依此法 修习秘密行相应
此功德聚广已宣 菩提金刚常归命


尔时一切如来。闻诸菩萨作是称赞已。咸各随喜赞言。善哉善哉诸菩萨众善说此语。于诸法中而为主宰最尊最上。从诸如来秘密集会秘密出生。作是言已。所有一切如来及诸菩萨摩诃萨众。咸各安住坚固三业。悉入金刚身语心性平等法中。默然而住。尔时身金刚如来。即复安住身平等法已。于一切如来身平等中默然而住。又复语金刚如来。亦即安住三界所有一切语行已。于彼一切如来语平等中默然而住。


又复心金刚如来。亦即安住三界所有一切心法已。于彼一切如来心平等中默然而住。


佛说此经已。一切大众闻佛所说。咸各欢喜信受奉行。


【补阙圆满真言】(七遍) 

om  hū lú hū lú  shè yì mù qiè  suō hē

 唵     呼嚧 呼嚧    社  曳 穆   契    娑   诃 。

6.8 视频号二维码.jpg

十方师兄微信二维码.jpg

微信号:t1076973303 

昵   称:冲拳达人十方

或者长按上面的二维码图片加好友。

( 注明:参加超度共修!  否则可能不予通过好友申请 

百字明心咒+补阙真言.jpg

本博客中所有关于法界信息内容,
仅仅代表一些师兄的体会感受,
不作圣解,仅供参考,
莫要执着计较。
依法不依人,应以经典为准!

博客尾部图片替换戒色论坛(最新).jpg

5.7 最新博客二维码图片(十方).png

博客文章结尾新的店铺(十方师兄).jpg

评论列表暂无评论
发表评论取消回复
验证码