Skip to main content
 行愿阁官方博客 » 共修解脱 » 成佛经咒

《药师琉璃光如来本愿功德经》

2020年11月14日12941


() (shì) () (wén)() (shí)() (qié) (fán) (yóu) (huà) (zhū) (ɡuó) (zhì) 广(ɡuǎnɡ) (yán) (chénɡ) (zhù) (yuè) (yīn) (shù) (xià)() () (péi) (chú)(zhònɡ) () (qiān) (rén) ()() () () () () (sān) (wàn) (liù) (qiān)() (ɡuó) (wánɡ)() (chén)() (luó) (mén)() (shì)(tiān)(lónɡ)(yào)(chā)(rén)(fēi)(rén)(děnɡ)()(liànɡ)()(zhònɡ) (ɡōnɡ) (jìnɡ) (wéi) (rào) (ér) (wéi) (shuō) ()

 

(ěr) (shí)(màn) (shū) (shì) () () (wánɡ) ()(chénɡ) () (wēi) (shén) (cónɡ) (zuò) (ér) ()(piān) (tǎn) () (jiān)(yòu) () (zhù) ()(xiànɡ) () (qié) (fán) () (ɡōnɡ) () (zhǎnɡ) (bái) (yán):“(shì) (zūn)(wéi) (yuàn) (yǎn) (shuō) () (shì) (xiānɡ) (lèi) (zhū) () (mínɡ) (hào)() (běn) () (yuàn) (shū) (shènɡ) (ɡōnɡ) ()(lìnɡ) (zhū) (wén) (zhě) () (zhànɡ) (xiāo) (chú)(wéi) () () () (xiànɡ) () (zhuǎn) (shí) (zhū) (yǒu) (qínɡ) (ɡù)。”
 

(ěr) (shí)(shì) (zūn) (zàn) (màn) (shū) (shì) () (tónɡ) () (yán):“(shàn) (zāi)(shàn) (zāi)(màn) (shū) (shì) ()() () () (bēi) (quàn) (qǐnɡ) () (shuō) (zhū) () (mínɡ) (hào) (běn) (yuàn) (ɡōnɡ) ()(wéi) () () (zhànɡ) (suǒ) (chán) (yǒu) (qínɡ)() () (ān) () (xiànɡ) () (zhuǎn) (shí) (zhū) (yǒu) (qínɡ) (ɡù)() (jīn) () (tīnɡ)() (shàn) () (wéi)(dānɡ) (wéi) () (shuō)。”


(màn)
(shū) (shì) () (yán):“(wéi) (rán) (yuàn) (shuō)() (děnɡ) () (wén)。”
 

() (ɡào) (màn) (shū) (shì) ():“(dōnɡ) (fānɡ) () () (ɡuò) (shí)(jìng) (qié) (shā) (děnɡ) () ()(yǒu) (shì) (jiè) (mínɡ) (jìnɡ) (liú) ()() (hào) (yào) (shī) (liú) () (ɡuānɡ) () (lái) (yīnɡ)(zhènɡ) (děnɡ) (jué)(mínɡ) (xínɡ) (yuán) (mǎn)(shàn) (shì)(shì) (jiān) (jiě)() (shànɡ) (zhànɡ) ()(tiáo) () (shì)(tiān) (rén) (shī)()() (qié) (fán)(màn) (shū) (shì) ()() () (shì) (zūn) (yào) (shī) (liú) () (ɡuānɡ) () (lái)(běn) (xínɡ) () () (dào) (shí) () (shí) (èr) () (yuàn)(lìnɡ) (zhū) (yǒu) (qínɡ) (suǒ) (qiú) (jiē) ()
 

() () () (yuàn)(yuàn) () (lái) (shì) () (ā) (nòu) (duō) (luó) (sān) (miǎo) (sān) () () (shí)() (shēn) (ɡuānɡ) (mínɡ) (chì) (rán)(zhào) (yào) () (liànɡ) () (shù) () (biān) (shì)(jiè)() (sān) (shí) (èr) () (zhànɡ) () (xiānɡ)() (shí) (suí) (hǎo) (zhuānɡ) (yán) () (shēn)(lìnɡ) () (qiè) (yǒu) (qínɡ) () () () ()
 

() (èr) () (yuàn)(yuàn) () (lái) (shì) () () () (shí)(shēn) () (liú) ()(nèi) (wài) (mínɡ) (chè) (jìnɡ) () (xiá) (huì)(ɡuānɡ) (mínɡ) 广(ɡuǎnɡ) ()(ɡōnɡ) () (wēi) (wēi)(shēn) (shàn) (ān) (zhù)(yàn) (wǎnɡ) (zhuānɡ) (yán) (ɡuò) () () (yuè)(yōu) (mínɡ) (zhònɡ) (shēnɡ) () (ménɡ) (kāi) (xiǎo)(suí) () (suǒ) () (zuò) (zhū) (shì) ()
 

() (sān) () (yuàn)(yuàn) () (lái) (shì) () () () (shí)() () (liànɡ) () (biān) (zhì) (huì) (fānɡ) 便(biàn)(lìnɡ) (zhū) (yǒu) (qínɡ) (jiē) () () (jìn) (suǒ) (shòu) (yònɡ) ()() (lìnɡ) (zhònɡ) (shēnɡ) (yǒu) (suǒ) () (shǎo)
 

() () () (yuàn)(yuàn) () (lái) (shì) () () () (shí)(ruò) (zhū) (yǒu) (qínɡ) (xínɡ) (xié) (dào) (zhě)() (lìnɡ) (ān) (zhù) () () (dào) (zhōnɡ)(ruò) (xínɡ) (shēnɡ) (wén)() (jué) (chénɡ) (zhě)(jiē) () (chénɡ) (ér) (ān) () (zhī)
 

() () () (yuàn)(yuàn) () (lái) (shì) () () () (shí)(ruò) (yǒu) () (liànɡ) () (biān) (yǒu) (qínɡ)() () () (zhōnɡ) (xiū) (xínɡ) (fàn) (xínɡ)() (qiè) (jiē) (lìnɡ) () () (quē) (jiè)() (sān) () (jiè)(shè) (yǒu) (huǐ) (fàn)(wén) () (mínɡ) ()(huán) () (qīnɡ) (jìnɡ)() (duò) (è) ()
 

() (liù) () (yuàn)(yuàn) () (lái) (shì) () () () (shí)(ruò) (zhū) (yǒu) (qínɡ)() (shēn) (xià) (liè)(zhū) (ɡēn) () ()(chǒu) (lòu)(wán) ()(mánɡ)(lónɡ)(yīn) ()(luán) ()(bèi) (lóu)(bái) ()(diān) (kuánɡ) (zhǒnɡ) (zhǒnɡ) (bìnɡ) ()(wén) () (mínɡ) ()() (qiè) (jiē) () (duān) (zhènɡ) (xiá) (huì)(zhū) (ɡēn) (wán) ()() (zhū) () ()
 

() () () (yuàn)(yuàn) () (lái) (shì) ()() () (shí)(ruò) (zhū) (yǒu) (qínɡ)(zhònɡ) (bìnɡ) () (qiè)() (jiù) () (ɡuī)() () () (yào)() (qīn) () (jiā) (pín) (qiónɡ) (duō) ()() (zhī) (mínɡ) (hào) () (jīnɡ) () (ěr)(zhònɡ) (bìnɡ) () () (chú)(shēn) (xīn) (ān) ()(jiā) (shǔ) () () () (jiē) (fēnɡ) ()(nǎi) (zhì) (zhènɡ) () () (shànɡ) () ()
 

() () () (yuàn)(yuàn) () (lái) (shì) () () () (shí)(ruò) (yǒu) () (rén)(wéi) () (bǎi) (è) (zhī) (suǒ) () (nǎo)() (shēnɡ) (yàn) () (yuàn) (shě) () (shēn)(wén) () (mínɡ) ()() (qiè) (jiē) () (zhuǎn) () (chénɡ) (nán) () (zhànɡ) () (xiānɡ)(nǎi) (zhì) (zhènɡ) () () (shànɡ) () ()
 

() (jiǔ) () (yuàn)(yuàn) () (lái) (shì) () () () (shí)(lìnɡ) (zhū) (yǒu) (qínɡ) (chū) () (kùn)(wǎnɡ)(jiě) (tuō) () (qiè) (wài) (dào) (chán) ()(ruò) (duò) (zhǒnɡ) (zhǒnɡ) (è) (jiàn) (chóu) (lín)(jiē) (dānɡ) (yǐn) (shè) (zhì) () (zhènɡ) (jiàn)(jiàn) (lìnɡ) (xiū) () (zhū) () () (xínɡ)() (zhènɡ) () (shànɡ) (zhènɡ) (děnɡ) () ()
 

() (shí) () (yuàn)(yuàn) () (lái) (shì) () () () (shí)(ruò) (zhū) (yǒu) (qínɡ)(wánɡ) () (suǒ) (ɡàn)(léi) () (biān) ()() () (láo) ()(huò) (dānɡ) (xínɡ) ()() () () (liànɡ) (zāi) (nàn) (línɡ) ()(bēi) (chóu) (jiān) ()(shēn) (xīn) (shòu) ()(ruò) (wén) () (mínɡ)() () () () (wēi) (shén) () (ɡù)(jiē) () (jiě) (tuō) () (qiè) (yōu) ()
 

() (shí) () () (yuàn)(yuàn) () (lái) (shì) () () () (shí)(ruò) (zhū) (yǒu) (qínɡ)() () (suǒ) (nǎo)(wéi) (qiú) (shí) (ɡù) (zào) (zhū) (è) ()() (wén) () (mínɡ) (zhuān) (niàn) (shòu) (chí)() (dānɡ) (xiān) () (shànɡ) (miào) (yǐn) (shí) (bǎo) () () (shēn)(hòu) () () (wèi) () (jìnɡ) (ān) () (ér) (jiàn) () (zhī)
 

() (shí) (èr) () (yuàn)(yuàn) () (lái) (shì) () () () (shí)(ruò) (zhū) (yǒu) (qínɡ)(pín) () () ()(wén) (ménɡ) (hán) () (zhòu) () () (nǎo)(ruò) (wén) () (mínɡ) (zhuān) (niàn) (shòu) (chí)() () (suǒ) (hǎo) () () (zhǒnɡ) (zhǒnɡ) (shànɡ) (miào) () ()() () () (qiè) (bǎo) (zhuānɡ) (yán) ()(huá) ()() (xiānɡ)(ɡǔ) (yuè)(zhònɡ) ()(suí) (xīn) (suǒ) (wán)(jiē) (lìnɡ) (mǎn) ()
 

(màn) (shū) (shì) ()(shì) (wéi) () (shì) (zūn) (yào) (shī) (liú) () (ɡuānɡ) () (lái)(yīnɡ)(zhènɡ) (děnɡ) (jué)(xínɡ) () () (dào) (shí) (suǒ) () (shí) (èr) (wēi) (miào) (shànɡ) (yuàn)
 

() ()(màn) (shū) (shì) ()() (shì) (zūn) (yào) (shī) (liú) () (ɡuānɡ) () (lái) (xínɡ) () () (dào) (shí)(suǒ) () () (yuàn) () () () () (ɡōnɡ) () (zhuānɡ) (yán)() (ruò) () (jié) (ruò) () (jié) () (shuō) () (nénɡ) (jìn)(rán) () () () () (xiànɡ) (qīnɡ) (jìnɡ)() (yǒu) () (rén)() () (è) () () () (yīn) (shēnɡ)(liú) () (wéi) ()(jīn) (shénɡ) (jiè) (dào)(chénɡ) (quē)(ɡōnɡ) (ɡé)(xuān) (chuānɡ)(luó) (wǎnɡ) (jiē) () (bǎo) (chénɡ)() () 西() (fānɡ) () () (shì) (jiè) (ɡōnɡ) () (zhuānɡ) (yán) (děnɡ) () (chā) (bié)() () (ɡuó) (zhōnɡ) (yǒu) (èr) () () () () ()() (mínɡ) () (ɡuānɡ) (biàn) (zhào)(èr) (mínɡ) (yuè) (ɡuānɡ) (biàn) (zhào)(shì) () () (liànɡ) () (shù) () ()(zhònɡ)(zhī)(shànɡ)(shǒu)() (nénɡ) (chí) () (shì) (zūn) (yào) (shī) (liú) () (ɡuānɡ) () (lái) (zhènɡ) () (bǎo) (zànɡ)(shì) (ɡù)(màn) (shū) (shì) ()(zhū) (yǒu) (xìn) (xīn) (shàn) (nán) ()(shàn) () (rén) (děnɡ)(yīnɡ) (dānɡ) (yuàn) (shēnɡ) () () (shì) (jiè)。”

 

(ěr) (shí)(shì) (zūn) () (ɡào) (màn) (shū) (shī) () (tónɡ) () (yán):“(màn) (shū) (shì) ()(yǒu) (zhū) (zhònɡ) (shēnɡ) () (shí) (shàn) (è)(wéi) 怀(huái) (tān) (lìn)() (zhī) () (shī) () (shī) (ɡuǒ) (bào)() (chī) () (zhì)(quē) () (xìn) (ɡēn)(duō) () (cái) (bǎo) (qín) (jiā) (shǒu) ()(jiàn) () (zhě) (lái) () (xīn) () ()(shè) () (huò) () (ér) (xínɡ) (shī) (shí)() (ɡē) (shēn) (ròu) (shēn) (shēnɡ) (tònɡ) () () (yǒu) () (liànɡ) (qiān) (tān) (yǒu) (qínɡ)() () () (cái)() () () (shēn) (shànɡ) () (shòu) (yònɡ)() (kuànɡ) (nénɡ) () () ()() ()() ()(zuò) 使(shǐ) () (lái) () (zhě)() (zhū) (yǒu) (qínɡ) (cónɡ) () (mìnɡ) (zhōnɡ)(shēnɡ) 饿(è) (ɡuǐ) (jiè) (huò) (bànɡ) (shēnɡ) ()(yóu) () (rén) (jiān) (cénɡ) () (zàn) (wén) (yào) (shī) (liú) () (ɡuānɡ) () (lái) (mínɡ) (ɡù)(jīn) (zài) (è) () (zàn) () () (niàn) () () (lái) (mínɡ)() () (niàn) (shí) (cónɡ) () (chù) (méi) (hái) (shēnɡ) (rén) (zhōnɡ)() 宿() (mìnɡ) (niàn)(wèi) (è) () ()() () () ()(hǎo) (xínɡ) (huì) (shī)(zàn) (tàn) (shī) (zhě)() (qiè) (suǒ) (yǒu) () () (tān) ()(jiàn) () (shànɡ) (nénɡ) () (tóu)()(shǒu)()(xuè)(ròu)(shēn) (fèn) (shī) (lái) (qiú) (zhě)(kuànɡ) () (cái) ()
 

() ()(màn) (shū) (shì) ()(ruò) (zhū) (yǒu) (qínɡ)(suī) () () (lái) (shòu) (zhū) (xué) (chù)(ér) () (shī) (luó)(yǒu) (suī) () () (shī) (luó)(ér) () (ɡuǐ) ()(yǒu) () (shī) (luó)(ɡuǐ) () (suī) () () (huài)(rán) (huǐ) (zhènɡ) (jiàn)(yǒu) (suī) () (huǐ) (zhènɡ) (jiàn)(ér) () (duō) (wén)() () (suǒ) (shuō) () (jīnɡ) (shēn) () () (nénɡ) (jiě) (liǎo)(yǒu) (suī) (duō) (wén) (ér) (zēnɡ) (shànɡ) (màn)(yóu) (zēnɡ) (shànɡ) (màn) () () (xīn) (ɡù)() (shì) (fēi) ()(xián) (bànɡ) (zhènɡ) ()(wéi) () (bàn) (dǎnɡ)() (shì) () (rén) () (xínɡ) (xié) (jiàn)() (lìnɡ) () (liànɡ) () (zhī) (yǒu) (qínɡ) (duò) () (xiǎn) (kēnɡ)() (zhū) (yǒu) (qínɡ)(yīnɡ) () () ()(bànɡ) (shēnɡ)(ɡuǐ) () (liú) (zhuǎn) () (qiónɡ)(ruò) () (wén) () (yào) (shī) (liú) () (ɡuānɡ) () (lái) (mínɡ) (hào)便(biàn) (shě) (è) (xínɡ)(xiū) (zhū) (shàn) ()() (duò) (è) () (shè) (yǒu) () (nénɡ) (shě) (zhū) (è) (xínɡ) (xiū) (xínɡ) (shàn) () (duò) (è) () (zhě)() () () (lái) (běn) (yuàn) (wēi) ()(lìnɡ) () (xiàn) (qián) (zàn) (wén) (mínɡ) (hào)(cónɡ) () (mìnɡ) (zhōnɡ) (hái) (shēnɡ) (rén) ()() (zhènɡ) (jiàn) (jīnɡ) (jìn)(shàn) (diào) () ()便(biàn) (nénɡ) (shě) (jiā) () () (fēi) (jiā) () (lái) () (zhōnɡ)(shòu) (chí) (xué) (chù) () (yǒu) (huǐ) (fàn)(zhènɡ) (jiàn) (duō) (wén) (jiě) (shèn) (shēn) ()() (zēnɡ) (shànɡ) (màn)() (bànɡ) (zhènɡ) ()() (wéi) () (bàn)(jiàn) () (xiū) (zhū) () () (xínɡ) () () (yuán) (mǎn)
 

() ()(màn) (shū) (shì) ()(ruò) (zhū) (yǒu) (qínɡ) (qiān) (tān)() ()() (zàn) (huǐ) ()(dānɡ) (duò) (sān) (è) () (zhōnɡ)() (liànɡ) (qiān) (suì) (shòu) (zhū) () ()(shòu) () () ()(cónɡ) () (mìnɡ) (zhōnɡ) (lái) (shēnɡ) (rén) (jiān)(zuò) (niú)()(tuó)()(hénɡ) (bèi) (biān) ()() () () (nǎo)(yòu) (chánɡ) () (zhònɡ) (suí) () (ér) (xínɡ)(huò) () (wéi) (rén)(shēnɡ) () (xià) (jiàn) (zuò) (rén) () ()(shòu) () () () (hénɡ) () () (zài)(ruò) () (rén) (zhōnɡ)(cénɡ) (wén) (shì) (zūn) (yào) (shī) (liú) () (ɡuānɡ) () (lái) (mínɡ) (hào)(yóu) () (shàn) (yīn)(jīn) () () (niàn)(zhì) (xīn) (ɡuī) ()() () (shén) () (zhònɡ) () (jiě) (tuō)(zhū) (ɡēn) (cōnɡ) ()(zhì) (huì) (duō) (wén)(hénɡ) (qiú) (shènɡ) ()(chánɡ) () (shàn) (yǒu)(yǒnɡ) (duàn) () (kùn)() () (mínɡ) (que)(jié) (fán) (nǎo) ()(jiě) (tuō) () (qiè) (shēnɡ) (lǎo) (bìnɡ) () (yōu) (chóu) () (nǎo)
 

() ()(màn) (shū) (shì) ()(ruò) (zhū) (yǒu) (qínɡ) (hǎo) () (ɡuāi) ()(ɡènɡ) (xiānɡ) (dòu) (sònɡ)(nǎo) (luàn) () ()() (shēn) () () (zào) (zuò) (zēnɡ) (zhǎnɡ) (zhǒnɡ) (zhǒnɡ) (è) ()(zhǎn) (zhuǎn) (chánɡ) (wéi) () (ráo) () (shì) () (xiānɡ) (móu) (hài)(ɡào) (zhào) (shān) (lín) (shù) (zhǒnɡ) (děnɡ) (shén)(shā) (zhū) (zhònɡ) (shēnɡ)() () (xuè) (ròu) () () (yào) (chā)(luó) (shā) (suō) (děnɡ)(shū) (yuàn) (rén) (mínɡ)(zuò) () (xínɡ)(xiànɡ)() (è) (zhòu) (shù) (ér) (zhòu) () (zhī)(yàn) (mèi)(ɡǔ) (dào)(zhòu) () (shī) (ɡuǐ)(lìnɡ) (duàn) () (mìnɡ) () (huài) () (shēn)(shì) (zhū) (yǒu) (qínɡ)(ruò) () (wén) () (yào) (shī) (liú) () (ɡuānɡ) () (lái) (mínɡ) (hào)() (zhū) (è) (shì) () () (nénɡ) (hài)() (qiè) (zhǎn) (zhuǎn) (jiē) () () (xīn)() () (ān) ()() (sǔn) (nǎo) () () (xián) (hèn) (xīn)(ɡè) (ɡè) (huān) (yuè) () () (suǒ) (shòu)(shēnɡ) () () ()() (xiānɡ) (qīn) (línɡ)() (wéi) (ráo) ()
 

() ()(màn) (shū) (shì) ()(ruò) (yǒu) () (zhònɡ) (péi) (chú)(péi) (chú) () () () (suǒ) (jiā)() () () (jiā)() () (jìnɡ) (xìn) (shàn) (nán) ()(shàn) () (rén) (děnɡ)(yǒu) (nénɡ) (shòu) (chí) () (fēn) (zhāi) (jiè)(huò) (jīnɡ) () (nián)(huò) () (sān) (yuè)(shòu)(chí)(xué)(chù)() () (shàn) (ɡēn) (yuàn) (shēnɡ) 西() (fānɡ) () () (shì) (jiè) () (liànɡ) 寿(shòu) () (suǒ)(tīnɡ) (wén) (zhènɡ) () (ér) (wèi) (dìnɡ) (zhě)(ruò) (wén) (shì) (zūn) (yào) (shī) (liú) () (ɡuānɡ) () (lái) (mínɡ) (hào)(lín) (mìnɡ) (zhōnɡ) (shí) (yǒu) () () ()(chénɡ) (shén) (tōnɡ) (lái) (shì) () (dào) ()() () () (jiè) (zhǒnɡ) (zhǒnɡ) () () (zhònɡ) (bǎo) (huá) (zhōnɡ) () (rán) (huà) (shēnɡ)(huò) (yǒu) (yīn) () (shēnɡ) () (tiān)(shànɡ)(suī)(shēnɡ)(tiān)(zhōnɡ)(ér) (běn) (shàn) (ɡēn) () (wèi) (qiónɡ) (jìn)() () (ɡènɡ) (shēnɡ) (zhū) () (è) ()(tiān) (shànɡ) 寿(shòu) (jìn) (hái) (shēnɡ) (rén) (jiān)(huò) (wéi) (lún) (wánɡ) (tǒnɡ) (shè) () (zhōu)(wēi) () () (zài)(ān) () () (liànɡ) (bǎi) (qiān) (yǒu) (qínɡ) () (shí) (shàn) (dào)(huò) (shēnɡ) (shā) () ()() (luó) (mén)() (shì) () (jiā)(duō) (ráo) (cái) (bǎo)(cānɡ) () (yínɡ) ()(xínɡ) (xiānɡ) (duān) (yán)(juàn) (shǔ) () ()(cōnɡ) (mínɡ) (zhì) (huì)(yǒnɡ) (jiàn) (wēi) (měnɡ) () () () (shì)(ruò) (shì) () (rén) () (wén) (shì) (zūn) (yào) (shī) () (lái) (mínɡ) (hào)(zhì) (xīn) (shòu) (chí)() (hòu) () () (ɡènɡ) (shòu) () (shēn)。”
 

(ěr) (shí)(màn) (shū) (shì) () (tónɡ) () (bái) () (yán):“(shì) (zūn)() (dānɡ) (shì) () (xiànɡ) () (zhuǎn) (shí)() (zhǒnɡ) (zhǒnɡ)(fānɡ)便(biàn)(lìnɡ) (zhū) (jìnɡ) (xìn) (shàn) (nán) ()(shàn)()(rén)(děnɡ)() (wén) (shì) (zūn) (yào) (shī) (liú) () (ɡuānɡ) () (lái) (mínɡ) (hào)(nǎi) (zhì) (shuì) (zhōnɡ) () () () (mínɡ) (jué) () () (ěr)(shì) (zūn)(ruò) () () (jīnɡ) (shòu) (chí) () (sònɡ)(huò) () (wéi) () (yǎn) (shuō) (kāi) (shì)(ruò) () (shū)(ruò) (jiào) (rén) (shū)(ɡōnɡ) (jìnɡ) (zūn) (zhònɡ)() (zhǒnɡ) (zhǒnɡ) (huá) (xiānɡ)() (xiānɡ)() (xiānɡ)(shāo) (xiānɡ)(huá) ()(yīnɡ) (luò)(fān) (ɡài)() () (ér) (wéi) (ɡōnɡ) (yǎnɡ)() () () (cǎi) (zuò) (nánɡ) (shènɡ) (zhī)(sǎo) () (jìnɡ)(chù)() (shè) (ɡāo) (zuò) (ér) (yònɡ) (ān) (chù)(ěr) (shí) () () (tiān) (wánɡ) () () (juàn) (shǔ) () () () (liànɡ) (bǎi) (qiān) (tiān) (zhònɡ)(jiē) () () (suǒ) (ɡōnɡ) (yǎnɡ) (shǒu) ()(shì) (zūn)(ruò) () (jīnɡ) (bǎo) (liú) (xínɡ) (zhī) (chù) (yǒu) (nénɡ) (shòu) (chí)() () (shì) (zūn) (yào) (shī) (liú) () (ɡuānɡ) () (lái) (běn) (yuàn) (ɡōnɡ) () () (wén) (mínɡ) (hào)(dānɡ) (zhī) (shì) (chù) () () (hénɡ) ()() () () (wéi) (zhū) (è) (ɡuǐ) (shén) (duó) () (jīnɡ) ()(shè) () (duó) (zhě)(hái) () () (ɡù)(shēn) (xīn) (ān) ()。”
 

() (ɡào) (màn) (shū) (shì) ():“() (shì)() (shì)() () (suǒ) (shuō)(màn) (shū) (shì) ()(ruò) (yǒu) (jìnɡ) (xìn) (shàn) (nán) ()(shàn) () (rén) (děnɡ)() (ɡōnɡ) (yǎnɡ) () (shì) (zūn) (yào) (shī) (liú) () (ɡuānɡ) () (lái) (zhě)(yīnɡ) (xiān) (zào) () () () (xínɡ) (xiànɡ)() (qīnɡ) (jìnɡ) (zuò) (ér) (ān) (chù) (zhī)(sàn) (zhǒnɡ) (zhǒnɡ) (huá)(shāo) (zhǒnɡ) (zhǒnɡ) (xiānɡ)() (zhǒnɡ) (zhǒnɡ) (chuánɡ) (fān) (zhuānɡ) (yán) () (chù) () () () () (shòu) (chí) () (fēn) (zhāi) (jiè)(shí) (qīnɡ) (jìnɡ) (shí)(zǎo) () (xiānɡ) (jié) (zhù) (xīn) (jìnɡ) ()(yīnɡ) (shēnɡ) () (ɡòu) (zhuó) (xīn)() () (hài) (xīn)() () (qiè) (yǒu) (qínɡ) () () () (ān) () () (bēi) () (shě) (pínɡ) (děnɡ) (zhī) (xīn)(ɡǔ) (yuè) (ɡē) (zàn)(yòu) (rào) () (xiànɡ) () (yīnɡ) (niàn) () () (lái) (běn) (yuàn) (ɡōnɡ) ()() (sònɡ) () (jīnɡ)() (wéi) () ()(yǎn) (shuō) (kāi) (shì)(suí) (suǒ) () (qiú) () (qiè) (jiē) (suí)(qiú) (chánɡ) 寿(shòu) () (chánɡ) 寿(shòu)(qiú) () (ráo) () () (ráo)(qiú) (ɡuān) (wèi) () (ɡuān) (wèi)(qiú) (nán) () () (nán) ()(ruò) () (yǒu) (rén) () () (è) (mènɡ)(jiàn) (zhū) (è) (xiānɡ) (huò) (ɡuài) (niǎo) (lái) ()(huò) () (zhù) (chù) (bǎi) (ɡuài) (chū) (xiàn)() (rén) (ruò) () (zhònɡ) (miào) () ()(ɡōnɡ) (jìnɡ) (ɡōnɡ) (yǎnɡ) () (shì) (zūn) (yào) (shī) (liú) () (ɡuānɡ) () (lái) (zhě)(è) (mènɡ) (è) (xiānɡ) (zhū) () () (xiánɡ) (jiē) () (yǐn) () () (nénɡ) (wéi) (huàn)(huò) (yǒu) (shuǐ) (huǒ)(dāo) ()(xuán) (xiǎn)(è) (xiànɡ)(shī) () ()(lánɡ)(xiónɡ) ()() (shé)(è) (xiē)() (ɡōnɡ)(yóu) (tínɡ)(wén)(ménɡ) (děnɡ) ()(ruò) (nénɡ) (zhì) (xīn) () (niàn) () () (ɡōnɡ) (jìnɡ) (ɡōnɡ) (yǎnɡ)() (qiè) () (wèi) (jiē) () (jiě) (tuō)(ruò) () (ɡuó) (qīn) (rǎo)(dào) (zéi) (fǎn) (luàn)() (niàn) (ɡōnɡ) (jìnɡ) () () (lái) (zhě) () (jiē) (jiě) (tuō)
 

() ()(màn) (shū) (shì) ()(ruò) (yǒu) (jìnɡ) (xìn) (shàn) (nán) ()(shàn) () (rén) (děnɡ)(nǎi) (zhì) (jìn) (xínɡ) () (shì) () (tiān)(wéi) (dānɡ) () (xīn) (ɡuī) () () (sēnɡ) (shòu) (chí) (jìn) (jiè)(ruò) () (jiè)(shí) (jiè) () () () (bǎi) (jiè)(péi) (chú) (èr) (bǎi) () (shí) (jiè)(péi) (chú) () () (bǎi) (jiè)() (suǒ) (shòu) (zhōnɡ) (huò) (yǒu) (huǐ) (fàn) () (duò) (è) ()(ruò) (nénɡ) (zhuān) (niàn)() () (mínɡ) (hào) (ɡōnɡ) (jìnɡ) (ɡōnɡ) (yǎnɡ) (zhě)() (dìnɡ) () (shòu) (sān) (è) () (shēnɡ)(huò) (yǒu) () (rén) (lín) (dānɡ) (chǎn) (shí) (shòu) () () ()(ruò) (nénɡ) (zhì) (xīn) (chēnɡ) (mínɡ) () (zàn) (ɡōnɡ) (jìnɡ) (ɡōnɡ) (yǎnɡ) () () (lái) (zhě)(zhònɡ) () (jiē) (chú)(suǒ) (shēnɡ) (zhī) () (shēn) (fèn) () ()(xínɡ) () (duān) (zhènɡ)(jiàn) (zhě) (huān) ()() (ɡēn) (cōnɡ) (mínɡ)(ān) (yǐn) (shǎo) (bìnɡ)() (yǒu) (fēi) (rén) (duó) () (jīnɡ) ()。”

 

(ěr) (shí)(shì) (zūn) (ɡào) (ā) (nán) (yán):“() () (chēnɡ) (yánɡ) () () (shì) (zūn) (yào) (shī) (liú) () (ɡuānɡ) () (suǒ) (yǒu) (ɡōnɡ) ()() (shì) (zhū) () (shèn) (shēn) (xínɡ) (chù)(nán) () (jiě) (le)() (wéi) (xìn) ()?”
 

(ā) (nán) (bái) (yán):“() () (shì) (zūn)() () () (lái) (suǒ) (shuō) () (jīnɡ) () (shēnɡ) () (huò)(suǒ) () (zhě) ()() (qiè) () (lái) (shēn) () () () () () (qīnɡ) (jìnɡ)(shì) (zūn)() () (yuè) (lún) () (lìnɡ) (duò) (luò)(miào) (ɡāo) (shān) (wánɡ) () 使(shǐ) (qīnɡ) (dònɡ)(zhū) () (suǒ) (yán) () (yǒu) () ()(shì) (zūn)(yǒu) (zhū) (zhònɡ) (shēnɡ) (xìn) (ɡēn) () ()(wén) (shuō) (zhū) () (shèn) (shēn) (xínɡ) (chù)(zuò) (shì) () (wéi):‘(yún) () (dàn) (niàn) (yào) (shī) (liú) () (ɡuānɡ) () (lái) () () (mínɡ) (hào) 便(biàn) (huò) (ěr) (suǒ) (ɡōnɡ) () (shènɡ) ()?’(yóu) () () (xìn)(fǎn) (shēnɡ) (fěi) (bànɡ)() () (chánɡ) () (shī) () () ()(duò) (zhū) (è) () (liú) (zhuǎn) () (qiónɡ)。”
 

() (ɡào) (ā) (nán):“(shì) (zhū) (yǒu) (qínɡ)(ruò) (wén) (shì) (zūn) (yào) (shī) (liú) () (ɡuānɡ) () (lái) (mínɡ) (hào)(zhì) (xīn) (shòu) (chí) () (shēnɡ) () (huò)(duò) (è) () (zhě) () (yǒu) (shì) (chù)(ā) (nán)() (shì) (zhū) () (shèn) (shēn) (suǒ) (xínɡ)(nán) () (xìn) (jiě)() (jīn) (nénɡ) (shòu)(dānɡ) (zhī) (jiē) (shì) () (lái) (wēi) ()(ā) (nán)() (qiè) (shēnɡ) (wén)() (jué) () (wèi) (dēnɡ) () (zhū) () () (děnɡ)(jiē) () () (nénɡ) () (shí) (xìn) (jiě)(wéi) (chú) () (shēnɡ) (suǒ) () () ()(ā) (nán)(rén) (shēn) (nán) ()() (sān) (bǎo) (zhōnɡ) (xìn) (jìnɡ) (zūn) (zhònɡ) () (nán) () ()() (wén) (shì) (zūn) (yào) (shī) () (ɡuānɡ) () (lái) (mínɡ) (hào) () (nán) () (shì)(ā) (nán)() (yào) (shī) (liú) () (ɡuānɡ) () (lái) () (liànɡ) () () (xínɡ)() (liànɡ) (shàn) (qiǎo) (fānɡ) 便(biàn)() (liànɡ) 广(ɡuǎnɡ) () (yuàn)() (ruò) () (jié) (ruò) () (jié) () (ér) 广(ɡuǎnɡ) (shuō) (zhě)(jié) () () (jìn)() () (xínɡ) (yuàn) (shàn) (qiǎo) (fānɡ) 便(biàn) () (yǒu) (jìn) ()。”

 

(ěr) (shí)(zhònɡ) (zhōnɡ) (yǒu) () () () () () ()(mínɡ) (yuē) (jiù) (tuō)() (cónɡ) (zuò) ()(piān) (tǎn) (yòu) (jiān)(yòu) () (zhù) ()() (ɡōnɡ) () (zhǎnɡ)(ér) (bái) () (yán):“() () (shì) (zūn)(xiànɡ) () (zhuǎn) (shí)(yǒu) (zhū) (zhònɡ) (shēnɡ)(wéi) (zhǒnɡ) (zhǒnɡ) (huàn) (zhī) (suǒ) (kùn) (è)(zhǎnɡ) (bìnɡ) (léi) (shòu) () (nénɡ) (yǐn) (shí)(hóu) (chún) (ɡān) (zào)(jiàn) (zhū) (fānɡ) (àn)() (xiānɡ) (xiàn) (qián)() ()(qīn) (shǔ)(pénɡ) (yǒu)(zhī) (shí) () () (wéi) (rào)(rán) () () (shēn) () (zài) (běn) (chù)(jiàn) (yǎn) () 使(shǐ) (yǐn) () (shén) (shí) (zhì) () (yǎn) () () (wánɡ) (zhī) (qián)(rán) (zhū) (yǒu) (qínɡ) (yǒu) () (shēnɡ) (shén)(suí) () (suǒ) (zuò) (ruò) (zuì) (ruò) () (jiē) () (shū) (zhī)(jìn) (chí) (shòu) () (yǎn) () () (wánɡ)(ěr) (shí)() (wánɡ) (tuī) (wèn) () (rén)(suàn) () (suǒ) (zuò) (suí) () (zuì) () (ér) (chù) (duàn) (zhī)(shí) () (bìnɡ) (rén) (qīn) (shǔ) (zhī) (shí)(ruò) (nénɡ) (wéi) () (ɡuī) () (shì) (zūn) (yào) (shī) (liú) () (ɡuānɡ) () (lái)(qǐnɡ) (zhū) (zhònɡ) (sēnɡ) (zhuǎn) () () (jīnɡ)(rán) () (cénɡ) (zhī) (dēnɡ)(xuán) () () () (mìnɡ) (shén) (fān)(huò) (yǒu) (shì) (chù) () (shí) () (hái)() (zài) (mènɡ) (zhōnɡ) (mínɡ) (liǎo) () (jiàn)(huò) (jīnɡ) () ()(huò) (èr) (shí) () ()(huò) (sān) (shí) () ()(huò) () (shí) (jiǔ) ()() (shí) (hái) (shí) () (cónɡ) (mènɡ) (jué)(jiē) () () (zhī) (shàn) () (shàn) () (suǒ) () (ɡuǒ) (bào)(yóu) () (zhènɡ) (jiàn) () (ɡuǒ) (bào) (ɡù)(nǎi) (zhì) (mìnɡ) (nán) () () (zào) (zuò) (zhū) (è) (zhī) ()(shì) (ɡù) (jìnɡ) (xìn) (shàn) (nán) ()(shàn) () (rén) (děnɡ)(jiē) (yīnɡ) (shòu) (chí) (yào) (shī) (liú) () (ɡuānɡ) () (lái) (mínɡ) (hào)(suí) () (suǒ) (nénɡ) (ɡōnɡ) (jìnɡ) (ɡōnɡ) (yǎnɡ)。”

 

(ěr) (shí)(ā) (nán) (wèn) (jiù) (tuō) () () (yuē):“(shàn) (nán) ()(yīnɡ) (yún) () (ɡōnɡ) (jìnɡ) (ɡōnɡ) (yǎnɡ) () (shì) (zūn) (yào) (shī) (liú) () (ɡuānɡ) () (lái)() (mìnɡ) (fān) (dēnɡ) () (yún) () (zào)?”
 

(jiù) (tuō) () () (yán):“() ()(ruò) (yǒu) (bìnɡ) (rén) () (tuō) (bìnɡ) ()(dānɡ) (wéi) () (rén) () () () () (shòu) (chí) () (fēn) (zhāi) (jiè)(yīnɡ) () (yǐn) (shí) () () () ()(suí) () (suǒ) (bàn) (ɡōnɡ) (yǎnɡ) (péi) (chú) (sēnɡ)(zhòu) () (liù) (shí) () (bài) (ɡōnɡ) (yǎnɡ) () (shì) (zūn) (yào) (shī) (liú) () (ɡuānɡ) () (lái)() (sònɡ) () (jīnɡ) () (shí) (jiǔ) (biàn)(rán) () (shí) (jiǔ) (dēnɡ)(zào) () () (lái) (xínɡ) (xiànɡ) () () () () (xiànɡ) (qián) (ɡè) (zhì) () (dēnɡ) () () (dēnɡ) (liànɡ) () () (chē) (lún)(nǎi) (zhì) () (shí) (jiǔ) () (ɡuānɡ) (mínɡ) () (jué)(zào) () () (cǎi) (fān) (zhǎnɡ) () (shí) (jiǔ) (zhé) (shǒu) (yīnɡ) (fànɡ) () (lèi) (zhònɡ) (shēnɡ) (zhì) () (shí) (jiǔ) () () (ɡuò) () (wēi) (è) (zhī) (nán) () (wéi) (zhū) (hénɡ) (è) (ɡuǐ) (suǒ) (chí)。 

() ()(ā) (nán)(ruò) (shā) () () (ɡuàn) (dǐnɡ) (wánɡ) (děnɡ)(zāi) (nàn) () (shí)(suǒ) (wèi) (rén) (zhònɡ) () () (nán)() (ɡuó) (qīn) () (nán)() (jiè) (pàn) () (nán)(xīnɡ) 宿() (biàn) (ɡuài) (nán)() (yuè) () (shí) (nán)(fēi) (shí) (fēnɡ) () (nán) (ɡuò) (shí) () () (nán)() (shā) () () (ɡuàn) (dǐnɡ) (wánɡ) (děnɡ)(ěr) (shí) (yīnɡ) () () (qiè) (yǒu) (qínɡ) () () (bēi) (xīn)(shè) (zhū) () ()() (qián) (suǒ) (shuō) (ɡōnɡ) (yǎnɡ) (zhī) () (ɡōnɡ) (yǎnɡ) () (shì) (zūn) (yào) (shī) (liú) () (ɡuānɡ) () (lái)(yóu) () (shàn) (ɡēn) () () () (lái) (běn) (yuàn) () (ɡù)(lìnɡ) () (ɡuó) (jiè) () () (ān) (yǐn)(fēnɡ) () (shùn) (shí)(ɡǔ) (jià) (chénɡ) (shú)() (qiè) (yǒu) (qínɡ) () (bìnɡ) (huān) ()() () (ɡuó) (zhōnɡ) () (yǒu) (bào) (nuè) (yào) (chā) (děnɡ) (shén) (nǎo) (yǒu) (qínɡ) (zhě)() (qiè) (è) (xiānɡ) (jiē) () (yǐn) ()(ér) (shā) () () (ɡuàn) (dǐnɡ) (wánɡ) (děnɡ)寿(shòu) (mìnɡ) () () () (bìnɡ) () (zài)(jiē) () (zēnɡ) () (ā) (nán) (ruò) () (hòu)(fēi) (zhǔ)(chǔ) (jūn)(wánɡ) ()() (chén)() (xiānɡ)(zhōnɡ) (ɡōnɡ) () ()(bǎi) (ɡuān) () (shù)(wéi) (bìnɡ) (suǒ) () () () (è) (nán)() (yīnɡ) (zào) () () () (shén) (fān)(rán) (dēnɡ) () (mínɡ)(fànɡ) (zhū) (shēnɡ) (mìnɡ)(sàn) () () (huá)(shāo) (zhònɡ) (mínɡ) (xiānɡ)(bìnɡ) () (chú) ()(zhònɡ) (nán) (jiě) (tuō)。”
 

(ěr) (shí) (ā) (nán) (wèn) (jiù) (tuō) () () (yán):“(shàn) (nán) ()(yún) () () (jìn) (zhī) (mìnɡ) (ér) () (zēnɡ) ()?”
 

(jiù) (tuō) () () (yán):“() ()() () () (wén) () (lái) (shuō) (yǒu) (jiǔ) (hénɡ) () ()(shì) (ɡù) (quàn) (zào) () (mìnɡ) (fān) (dēnɡ) (xiū) (zhū) () ()() (xiū) () (ɡù)(jìn) () 寿(shòu) (mìnɡ) () (jīnɡ) () (huàn)。”
 

(ā) (nán) (wèn) (yán):“(jiǔ) (hénɡ) (yún) ()?” 

(jiù) (tuō) () () (yán):“(yǒu) (zhū) (yǒu) (qínɡ) () (bìnɡ) (suī) (qīnɡ)(rán) () () (yào) () (kàn) (bìnɡ) (zhě)(shè) () () () (shòu) () (fēi) (yào)(shí) () (yīnɡ) () (ér) 便(biàn) (hénɡ) ()(yòu) (xìn) (shì) (jiān) (xié) () (wài) (dào) (yāo) [(xuē)/()](zhī) (shī)(wànɡ) (shuō) (huò) () 便(biàn) (shēnɡ) (kǒnɡ) (dònɡ)(xīn) () () (zhènɡ)(bo) (wèn) () (huò)(shā) (zhǒnɡ) (zhǒnɡ) (zhònɡ) (shēnɡ) (jiě) (zòu) (shén) (mínɡ)() (zhū) (wǎnɡ) (liǎnɡ) (qǐnɡ) () () (cónɡ)() () (yán) (nián) (zhōnɡ) () (nénɡ) ()() (chī) () (huò) (xìn) (xié) (dǎo) (jiàn)(suí) (lìnɡ) (hénɡ) () () () () () () (yǒu) (chū) ()(shì) (mínɡ) (chū) (hénɡ)(èr) (zhě)(hénɡ) (bèi) (wánɡ) () (zhī) (suǒ) (zhū) ()(sān) (zhě)(tián) (liè) () ()(dān) (yín) (shì) (jiǔ)(fànɡ) () () ()(hénɡ) (wéi) (fēi) (rén) (duó) () (jīnɡ) ()() (zhě)(hénɡ) (wéi) (huǒ) (fén)() (zhě)(hénɡ) (wéi) (shuǐ) ()(liù) (zhě)(hénɡ) (wéi) (zhǒnɡ) (zhǒnɡ) (è) (shòu) (suǒ) (dàn)() (zhě)(hénɡ) (duò) (shān) ()() (zhě)(hénɡ) (wéi) () (yào)(yàn) (dǎo)(zhòu) (zuǐ)() (shī) (ɡuǐ) (děnɡ) (zhī) (suǒ) (zhōnɡ) (hài)(jiǔ) (zhě)() () (suǒ) (kùn)() () (yǐn) (shí) (ér) 便(biàn) (hénɡ) ()(shì) (wéi) () (lái) (luè) (shuō) (hénɡ) () (yǒu) () (jiǔ) (zhǒnɡ)() () () (yǒu) () (liànɡ) (zhū) (hénɡ) (nán) () () (shuō)
 

() ()(ā) (nán)() (yǎn) () (wánɡ) (zhǔ) (lǐnɡ) (shì) (jiān) (mínɡ) () (zhī) ()(ruò) (zhū) (yǒu) (qínɡ) ()(xiào)() ()() () (sān) (bǎo)(huài) (jūn) (chén) () (huǐ)() (xìn) (jiè)(yǎn) () () (wánɡ) (suí) (zuì) (qīnɡ) (zhònɡ) (kǎo) (ér) () (zhī)(shì) (ɡù) () (jīn) (quàn) (zhū) (yǒu) (qínɡ) (rán) (dēnɡ)(zào) (fān)(fànɡ) (shēnɡ) (xiū) ()(lìnɡ) () () (è) () (zāo) (zhònɡ) (nán)。”

 

(ěr) (shí)(zhònɡ) (zhōnɡ) (yǒu) (shí) (èr) (yào) (chā) () (jiānɡ) () (zài) (huì) (zuò)(suǒ) (wèi)

 

(ɡōnɡ) () (luó) () (jiānɡ) () (zhé) (luó) () (jiānɡ)

()  () (luó) () (jiānɡ) (ān) () (luó) () (jiānɡ)

(duì) () (luó) () (jiānɡ)(shān) () (luó) () (jiānɡ)

(yīn) () (luó) () (jiānɡ) ()  () (luó) () (jiānɡ)

()  () (luó) () (jiānɡ) (zhēn) () (luó) () (jiānɡ)

(zhāo) () (luó) () (jiānɡ)  () (jié) (luó) () (jiānɡ)

 

() (shí) (èr) (yào) (chā) () (jiānɡ)() () (ɡè) (yǒu) () (qiān) (yào) (chā) () (wéi) (juàn) (shǔ)(tónɡ) (shí) () (shēnɡ) (bái) () (yán):“(shì) (zūn)() (děnɡ) (jīn) (zhě) (ménɡ) () (wēi) ()() (wén) (shì) (zūn) (yào) (shī) (liú) () (ɡuānɡ) () (lái) (mínɡ) (hào)() () (ɡènɡ) (yǒu) (è) () (zhī) () () (děnɡ) (xiānɡ) () (jiē) (tónɡ) () (xīn)(nǎi) (zhì) (jìn) (xínɡ) (ɡuī) () () (sēnɡ) (shì) (dānɡ) () () () (qiè) (yǒu) (qínɡ)(wéi) (zuò) () () (ráo) () (ān) ()(suí) () () (děnɡ) (cūn) (chénɡ) (ɡuó) ()(kònɡ) (xián) (lín) (zhōnɡ)(ruò) (yǒu) (liú) () () (jīnɡ)(huò) () (shòu) (chí) (yào) (shī) (liú) () (ɡuānɡ) () (lái) (mínɡ) (hào) (ɡōnɡ) (jìnɡ) (ɡōnɡ) (yǎnɡ) (zhě)() (děnɡ) (juàn) (shǔ) (wèi) () (shì) (rén)(jiē) 使(shǐ) (jiě) (tuō) () (qiè) () (nàn)(zhū) (yǒu) (yuàn) (qiú) () (lìnɡ) (mǎn) ()(huò) (yǒu) () (è) (qiú) () (tuō) (zhě)() (yīnɡ) () (sònɡ) () (jīnɡ)() () () () (jié) () (mínɡ) ()() () (yuàn) () (rán) (hòu) (jiě) (jié)。”
 

(ěr) (shí)(shì) (zūn) (zàn) (zhū) (yào) (chā) () (jiānɡ) (yán):“(shàn) (zāi)(shàn) (zāi)() (yào) (chā) (jiānɡ)() (děnɡ) (niàn) (bào) (shì) (zūn) (yào) (shī) (liú) () (ɡuānɡ) () (lái) (ēn) () (zhě)(chánɡ) (yīnɡ) () (shì) () () (ān) () () (qiè) (yǒu) (qínɡ)。”

 

(ěr) (shí)(ā) (nán) (bái) () (yán):“ (shì) (zūn)(dānɡ) () (mínɡ) () () (mén)() (děnɡ) (yún) (fènɡ) (chí)?”

() (ɡào) (ā) (nán):“() () (mén) (mínɡ)(shuō) (yào) (shī) (liú) () (ɡuānɡ) () (lái) (běn) (yuàn) (ɡōnɡ) ()》,() (mínɡ)(shuō)(èr) (shén) (jiānɡ) (ráo) () (yǒu) (qínɡ) (jié) (yuàn) (shén) (zhòu)》,() (mínɡ)() (chú) () (qiè) () (zhànɡ)》,(yīnɡ) () (shì) (chí)。”
 

(shí) () (qié) (fán) (shuō) (shì) () ()(zhū) () () () () () () () (shēnɡ) (wén)(ɡuó) (wánɡ)() (chén)() (luó) (mén)() (shì)(tiān)(lónɡ)(yào) (chā)(jían) () (fu)(ā) () (luó)(jiā) () ()(jǐn) () (luó)() () (luò) (qié)(rén) (fēi) (rén) (děnɡ)() (qiè) () (zhònɡ) (wén) () (suǒ) (shuō)(jiē) () (huān) ()(xìn) (shòu) (fènɡ) (xínɡ)


【补阙圆满真言】(七遍) 

om  hū lú hū lú  shè yì mù qiè  suō hē

 唵    呼 嚧 呼 嚧    社 曳  穆   契    娑  

6.8 视频号二维码.jpg

十方师兄微信二维码.jpg

微信号:t1076973303 

昵   称:冲拳达人十方

或者长按上面的二维码图片加好友。

( 注明:参加超度共修!  否则可能不予通过好友申请 

百字明心咒+补阙真言.jpg

本博客中所有关于法界信息内容,
仅仅代表一些师兄的体会感受,
不作圣解,仅供参考,
莫要执着计较。
依法不依人,应以经典为准!

博客尾部图片替换戒色论坛(最新).jpg

5.7 最新博客二维码图片(十方).png

博客文章结尾新的店铺(十方师兄).jpg

评论列表1条评论
访客
访客回复 管理员师兄您好,药师琉璃光本愿功德经下方的补阙圆满真言少了一个“诃”字,如有看到,请及时添加。
发表评论取消回复
验证码