Skip to main content
 行愿阁官方博客 » 共修解脱 » 成佛经咒

心经仪轨

2021年07月30日24182

心经图片最新.jpg


《心经》念诵仪轨  

(1)上香(如条件不允可不用上香,此环节可略过,合掌观想供香念诵亦可) 

香赞 
炉香乍爇,法界蒙熏,
诸佛海会悉遥闻,
随处结祥云,诚意方殷,
诸佛现全身。

南无香云盖菩萨摩诃萨。(三称)

 
(2)礼拜(如条件不允许拜佛合掌称念即可)

 
南無本师释迦牟尼佛!(三称)

 
(3)开经偈

无上甚深微妙法,
百千万劫难遭遇,
我今见闻得受持,
愿解如来真实义。

 
(4)观音菩萨赞

观音菩萨妙难酬 
清净庄严累劫修
 
三十二应周尘刹
百千万劫化阎浮
   
瓶中甘露常遍洒 
手内杨枝不计秋
   
千处祈求千处应 
苦海常作渡人舟

(5)发十种愿力:

南無大悲观世音
愿我速知一切法

南無大悲观世音
愿我早得智慧眼

南無大悲观世音
愿我速度一切众

南無大悲观世音
愿我早得善方便

南無大悲观世音
愿我速乘般若船

南無大悲观世音
愿我早得越苦海

南無大悲观世音
愿我速得戒定道

南無大悲观世音
愿我早登涅槃山

南無大悲观世音
愿我速会無为舍

南無大悲观世音
愿我早同法性身

我若向刀山
刀山自摧折

我若向火汤
火汤自消灭

我若向地狱
地狱自枯竭

我若向饿鬼
饿鬼自饱满

我若向修罗
恶心自调伏

我若向畜生
自得大智慧
 

南無大慈大悲观世音菩萨(三称)

般若拼音bō rě。是指如实认知一切事物和万物本源的无上智慧。

(6)诵经(打坐合掌金刚持念为佳)

 bō rě bō luó mì duō xīn jīng

 般若波罗蜜多心经
guān zì zài pú sà, xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí,zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng

 观自 在菩 萨,行深 般若 波罗蜜多 时,照见 五蕴 皆空,

 dù yī qiē kǔ è 。 shè lì zǐ, sè bú yì kōng ,kōng bú yì sè,

 度一 切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色,

 sè jí shì kōng ,kōng jí shì sè。 shòu xiǎng xíng shí, yì fù rú shì

 色即 是空,空即是色。 受想 行识,亦复如是。

 shè lì zǐ, shì zhū fǎ kōng xiāng, bù shēng bú miè, bú gòu bú jìng,

 舍 利子,是诸法空 相, 不生不灭, 不垢不净,

 bù zēng bù jiǎn, shì gù kōng zhōng wú sè, wú shòu xiǎng xíng shí, wú yǎn ěr

 不增 不减,是故空中无色,无受 想行识, 无眼耳

 bí shé shēn yì,wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ,wú yǎn jiè,nǎi zhì wú yì shí jiè,

 鼻舌 身意,无色声香 味触 法,无眼 界,乃 至无 意识界,

 wú wú míng, yì wú wú míng jìn, nǎi zhì wú lǎo sǐ, yì wú lǎo sǐ jìn

 无无 明,亦无无明 尽, 乃至 无老死,亦无 老死尽。

 wú kǔ jí miè dào, wú zhì yì wú dé,yǐ wú suǒ dé gù

 无 苦集 灭道,无智亦无 得,以无所得故。

 pú tí sà duǒ, yī bō rě bō luó mì duō gù, xīn wú guàài。 wú guàài gù,

 菩提 萨埵,依般若波罗 蜜多 故,心无挂 碍。无 挂碍故,

 wú yǒu kǒng bù, yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng, jiū jìng niè pán

 无有 恐怖,远离颠倒 梦想,究竟涅槃。

 sān shì zhū fó, yī bō rě bō luó mì duō gù, dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí

 三世 诸佛,依般若波 罗蜜 多故,得阿 耨多 罗三藐三菩提。

 gù zhī bō rě bō luó mì duō, shì dà shén zhòu, shì dà míng zhòu

 故知 般若波罗蜜多, 是大 神咒,是大明咒,

 shì wú shàng zhòu,shì wú děng děng zhòu。néng chú yí qiè kǔ,zhēn shí bù xū

 是 无上 咒,是无等等 咒。 能除一切 苦, 真实不虚。

 gù shuō bō rě bō luó mì duō zhòu。 jí shuō zhòu yuē

 故 说般 若波罗蜜多咒。即说咒曰:

 jie di jie di, bo luo jie dī,bo luo seng jie dī, pu ti sa po he.

 揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提 萨婆诃。


【补阙圆满真言】(7遍)

om  hū  lú  hū  lú  shè  yì  mù  qiè   suō  hē

唵   呼   嚧   呼  嚧   社   曳   穆    契    娑    诃

(7)回向(双手合十)(一遍)

持诵心经功德殊胜行,
十方三世一切诸佛菩萨
如何发心正行随喜回向,
我亦如是发心正行随喜回向。


( 注:金刚持念 —— 即口唇动而不发出声音念诵。)


【心经的妙用和厉害】

般若拼音bō rě。是指如实认知一切事物和万物本源的无上智慧。

http://xingyuange10.com/42.html


2022.8.19 修行微信1

微信号:t1076973303 

昵   称:冲拳达人十方

或者长按上面的二维码图片加好友。

( 注明:阿弥陀佛  否则不予通过好友申请 

百字明心咒+补阙真言.jpg

本博客中所有关于法界信息内容,
仅仅代表一些师兄的体会感受,
不作圣解,仅供参考,
莫要执着计较。
依法不依人,应以经典为准!

评论列表2条评论
访客
访客回复 消业障很明显,阿弥陀佛
访客
访客回复 消业障很明显,阿弥陀佛!
发表评论取消回复
验证码