Skip to main content
 行愿阁官方博客 » 共修解脱 » 殊胜共修

【行愿阁烟药供仪轨】

2021年10月02日44200


【行愿阁烟药供仪轨】【变亿咒】(三遍)


嗡 三拔嘞 三拔嘞 比嘛纳 萨惹嘛哈佳瓦吽  嗡 斯嘛惹 斯嘛惹  嘎惹嘛哈佳瓦吽


【恭请诸佛众生观想法】


愿祈诸佛上空临  慈悲摄受垂加护

一切众生随缘到  父左母右在身侧

六亲眷属与宗亲  恩师尊长随我后 

宿世怨敌与仇人  冤亲债主在身前

修行条件各自足  俱受法益同解脱


1、点香,发愿:

愿此香华,普遍十方,
供养三宝,护法龙天,
普薰众生,同入佛智。


后念诵【烟供咒】
嗡  阿扎迪  苏鲁 普巴耶梭哈(七遍)【变食真言】(七遍)

南ná無mó萨sà缚wá怛dá他tā哦yē哆duō 缚wā噜lū枳zhī帝dì 唵wèng三sān跋bá啰là 三sān跋bá啰là 吽hòng

【三字根本咒】嗡啊吽(七遍)
【上品秘密悉地真言】(七遍)

a   wan   lan   han  kan
阿    鑁     览     晗    欠(音坎)南無多宝如来 (三遍)
南無妙色身如来(三遍)
南無广博身如来(三遍)
南無离怖畏如来(三遍)
南無药师琉璃光如来(三遍)
南無甘露王如来(三遍)
南無月光如来 (三遍)
南無金刚坚强消伏坏散如来 (三遍)
南無不动如来(三遍)
南無宝髻(ji)如来(三遍)
南無无忧最胜吉祥如来(三遍)
南無龙自在王佛(三遍)

南無妙宝佛(三遍)

南無火光佛(三遍)

南無宝相如来(三遍)

南無地藏王菩萨(三遍)

南無观世音菩萨(三遍)

南無文殊菩萨(三遍)

南無普贤菩萨(三遍)

南無虚空藏菩萨(三遍)

南無西方极乐世界三十六万亿一十一万九千五百同名同号阿弥陀佛(三遍)回向文:

烟药供功德殊胜行,

十方三世一切诸佛菩萨

如何发心正行随喜回向,

我亦如是发心正行随喜回向。祈请十方三世一切诸佛菩萨龙天金刚护法慈悲加持,

愿此十方心香的灰烬在哪里都利益一切众生,

弟子真心祈请求忏悔。

香.png

平日佛堂或修行前上香可用如下简易仪轨


1、点香,执香,发愿:

愿此香华,普遍十方,
供养三宝,护法龙天,
普薰众生,同入佛智。


2、【三字根本咒】

om a  hong

嗡啊吽(七遍)


插香

烟药供粉.png


十方师兄微信二维码.jpg

微信号:t1076973303 

昵   称:冲拳达人十方

或者长按上面的二维码图片加好友。

( 注明:参加超度共修!  否则可能不予通过好友申请 

百字明心咒+补阙真言.jpg

本博客中所有关于法界信息内容,
仅仅代表一些师兄的体会感受,
不作圣解,仅供参考,
莫要执着计较。
依法不依人,应以经典为准!

博客尾部图片替换戒色论坛(最新).jpg

5.7 最新博客二维码图片(十方).png

博客文章结尾新的店铺(十方师兄).jpg

评论列表暂无评论
发表评论取消回复
验证码